Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2010

Δινουν 1.850.000 € (630.000.000 δραχμες) για την σίτηση των λαθρομεταναστών 1 χρόνο στη Σάμο!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                             Σάμος  24 Ιουνίου 2010
            ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
               ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ                                           
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ                                      
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                
Ταχ.Δ/νση       : Διοικητήριο
Ταχ.Κώδικας : 831 00 Σάμος    
Πληροφορίες : Ειρ. Ευγενεία    
Τηλέφωνο      : 2273350439
FAX                : 2273080409
&   evgeneia.eirini@samos.gr                                                                       
URL:   www.samos.gr

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡIΘ.  4/2010

Δημόσιος διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την
σίτιση των αλλοδαπών που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αλλοδαπών, στην πόλη της Σάμου


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ανοικτός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Τρίτη 31 Αυγούστου 2010, ώρα 12:00μμ.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δευτέρα 30 Αυγούστου 2010, ώρα 14:00μ.μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   &                     ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γραφείο Δ/νσης Εμπορίου (Κτίριο Διοίκησης)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα Α΄

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

15894200-3 (Έτοιμα γεύματα)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
Περίπου, 1.850.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Τιμή ανά άτομο την ημέρα
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στο Παράρτημα Δ΄
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ετήσια, με δυνατότητα  8μηνης   παράτασης
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ  ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Όπως στο άρθρο 12o του Παραρτήματος Β΄

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Όπως στο άρθρο 12ο του Παραρτήματος Β΄
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αλλοδαπών Σάμου                
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ       ΕΙΔΩΝ
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(ΑΡΘΡΟ 24  Ν. 2198/94)
Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισο­δή­ματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94  
ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ Ε.Κ.
24-06-2010
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ       ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
24-06-2010
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΝ       ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΥΠΟ
24-06-2010


Έχοντας υπόψη:
1.  Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
1.1.        Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 19/1-2-1995).
1.2.        Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/ 18/ΕΚ ‘‘περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών’’, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 64/16-3-2007).
1.3.        Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» ( ΦΕΚ Α΄ 150/10-7-2007).

1.4.        Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 202/19-8-2005), άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστα­σης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.Δ.).

1.5.        Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995).

1.6.        Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 204/19-7-1974).

1.7.        Του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 30/14-2-2005), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 279/10-11-2005).

1.8.        Του Ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 159/3-8-1995), όπως τροποποιημένος ισχύει μετά την έναρξη εφαρμογής των Ν. 3310/2005 και 3414/2005.

1.9.        Της υπ’ αριθ. 20977/23-8-2007 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρα­τείας  «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1673/23-8-2007).

1.10.     Του Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουρ­γείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 199/28-9-1999), άρθρο 8 (Κρατικές Προμήθειες), όπως αυτό τροποποιή­θη­κε με τα άρθρα 2 του Ν. 3060/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 242/11-10-2002) και 9 του Ν. 3090/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 329/24-12-2002), και όπως το άρθρο αυτό εφαρμόζεται μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3310/2005.

1.11.     Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 43/22-3-1994), άρθρο 24 (Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα  από εμπο­ρι­­κές επιχειρήσεις).

1.12.     Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 68/20-3-2007).

1.13.     Της υπ’ αριθ. 18130/11-7-2007 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερήσιων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημο­σίου» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1226/17-7-2007).

1.14.     Του Ν. 2522/97 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμ­βάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 178/8-9-1997).

1.15.     Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 138/5-6-2003).

 

2.      Τις κάτωθι αποφάσεις:

2.1.        Την αριθ.73/22-7-2008 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου «Τροποποίηση και κωδικοποίηση του εσωτερικού οργανισμού οργάνωσης και λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου Αριθμ 166/ΦΕΚ τ.Β΄1619/13-08-2008»

2.2.        Την υπ' αριθ. 63/10-06-2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Κοινωνικής και Οικονομικής Ανάπτυξης Σάμου.


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τις ανάγκες σίτισης των αλλοδαπών που βρίσκονται στο Κέντρο Προσωρινής Διαμονής Αλλοδαπών της Ν. Α. Σάμου,  στην πόλη της Σάμου.
1.      Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται, περίπου, στο ποσό των 1.850.000,00 ευρώ, συμ­περι­­λαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 
2.      Αναλυτική περιγραφή των ζητούμενων ειδών,  γίνεται στο παράρτημα Α΄ της παρούσας.
3.      Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής (γενικοί όροι, ειδικοί όροι, τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.).
4.      Η δαπάνη για την προμήθεια των ειδών του διαγωνισμού θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης που θα μεταβιβασθούν για το λόγο αυτό στη Ν.Α. Σάμου.                                                .
5.      Ενόψει της συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας των ειδών της προμήθειας, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ύστερα από προθεσμία πενήντα δύο (52) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
6.      Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 31 Αυγούστου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μμ. και τόπος το Γραφείο της Διεύθυνσης Εμπορίου της Ν.Α. Σάμου (1ος όροφος,  Κτίριο Διοίκησης).
7.      Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την  30 Αυγούστου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ.
8.      Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
9.      Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Δια­γω­­νι­σμού Σίτισης αλλοδαπων που βρίσκονται στο Κέντρο Προσωρινής Διαμονής Αλλοδαπών Σάμου - Απόφαση Νομάρχη Γ/ΕΞ/202-1/20.02.2010 [εφεξής: «Επιτροπή του Διαγωνισμού»]) όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 7ο του παραρτήματος Β΄ (γενικοί όροι διακήρυξης διαγωνισμού).
10.  Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες μέσω     τη­λεομοιοτυπίας (fax).
11.  Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρό­σωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.
12.  Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 13ο του παραρτήματος Α΄, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Σάμου.
13.  Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορι­κή ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας, εντός της Νήσου Σάμου:
α)   Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
β)   Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
γ)   Συνεταιρισμοί.
δ)   Κοινοπραξίες.
      Οι ενώσεις προμηθευτών και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ’ αυτήν η σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου, η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
14.  Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
1.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
5.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
6.
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
15.  Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. β΄ του Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου – Κ.Π.Δ.), εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ’ αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις επείγοντος η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες.
16.  Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007, σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές  συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης ένστασης κατά της διακήρυξης κατά το άρθρο 15 παρ. 2 περ. α΄ του ως άνω Π.Δ/τος, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης κατά της διακήρυξης.
Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο μικρότερο των έξι (6) ημερών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, δεν εξετάζονται.
17.  Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση:
1.      Στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (για το Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), την 24-06-2010.
2.      Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμ­βάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, την 24-06-2010.
3.      Στις εφημερίδες:
Α)  ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ:
1.  «ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ»
2.  «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»
Β)  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ:
1.   ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
18.  Περίληψη της διακήρυξης:
 α)  θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Κτιρίου Διοίκησης της Ν. Α. Σάμου και
       β)  θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Σάμου
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων, στην ιστοσελίδα της Ν.Α. Σάμου στο διαδίκτυο  (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.samos.gr).
19.  Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον ανάδοχο.
20.  Αντίγραφα της διακήρυξης θα διατίθενται από τη Διεύθυνση Εμπορίου της Ν.Α. Σάμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην αναφερόμενη πιο πάνω διεύθυνση.
21.  Από τη δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στην περίληψη , σε ηλεκτρονική μορφή.
2.2. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί με τους ίδιους ορούς και  προϋποθέσεις, την 7 Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μμ.  με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών την  6 Σεπτεμβρίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μμ.

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ’ αριθ. 4/2010)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣΟι αναγραφόμενες πιο κάτω ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ’ εκτίμηση των ανα­γκών του Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αλλοδαπών της Ν.Α. Σάμου, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά το προηγούμενο έτος.
Η Ν.Α. Σάμου δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφό­σον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στη διάρκεια της σύμβασης.Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο   Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Σ Ι Τ Ι Σ Η Σ
 
 


Π Ρ Ω Ι Ν Ο

Μ Ε Σ Η Μ Ε Ρ Ι Α Ν Ο

Β Ρ Α Δ Ι Ν Ο

ΔΕΥΤΕΡΑ
Γάλα (250 γρ) ή τσάι
Μαρμελάδα (30 γρ)
Βούτυρο (30 γρ)
Ψωμί (120 γρ)
Ή
Γάλα (250 γρ) ή τσάι
Κρουασάν

Ρολό κιμά (250 γρ) με πουρέ ή ρύζι (350 γρ)
Σαλάτα / Ψωμί (90 γρ) / Φρούτο (200 γρ)
Σπανακόρυζο (350 γρ)
Φέτα (65γρ) ή γιαούρτι (120 γρ)

ΤΡΙΤΗ

Κοτόπουλο ψητό ή κοκκινιστό (250 γρ)
με ρύζι ή πατάτες (350 γρ)
Σαλάτα / Ψωμί (90 γρ) / Φρούτο (200 γρ)
Ζυμαρικά με σάλτσα
ναπολιταίν (350 γρ) +
τυρί τριμμένο (50 γρ)
Ψωμί (90 γρ)

ΤΕΤΑΡΤΗ

Αρακά ή φασολάκια λαδερά με φέτα (350 γρ)
Ψωμί (90 γρ) / Φρούτο (200 γρ)
Γιουβαρλάκια σούπα (350 γρ)
Ψωμί (90 γρ)

ΠΕΜΠΤΗ

Παστίτσιο (400 γρ)
Ψωμί (90 γρ)
Σαλάτα / Φρούτο (200 γρ)
Πατάτες φούρνου (350 γρ)
με 2 αυγά βραστά
Ψωμί (90 γρ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Όσπρια (φακές ή φασολάδα) (400 γρ)
Ψωμί (90 γρ) / Σαλάτα
Ελιές (8-10) / Φρούτο (200 γρ)
Ζυμαρικά με κιμά (350 γρ)
+ τυρί τριμμένο (50 γρ)
Ψωμί (90 γρ)

ΣΑΒΒΑΤΟ

Γαλοπούλα ρολό φούρνου (250 γρ)
με ρύζι ή πουρέ (350 γρ)
Σαλάτα / Ψωμί (90 γρ) / Φρούτο (200 γρ)
Ψαρόσουπα με
              λαχανικά (350 γρ)
Ψωμί (90 γρ)

ΚΥΡΙΑΚΗ

Μοσχάρι κοκκινιστό(250 γρ) με κριθαράκι (350 γρ)
Σαλάτα
Ψωμί (90 γρ) / Φρούτο (200 γρ)
Πίτσα ατομική με τυρί
            και ντομάτα (300 γρ)
Φρούτο (200 γρ)
Παρατήρηση:
Σαλάτα αγγουροντομάτα = 200 γρ
Σαλάτα μαρούλι ή λάχανο ή χόρτα = 150 γρ
Κρέας, κιμάς, κοτόπουλο και ψάρι είναι κατεψυγμένα.

Θ Ε Ρ Ι Ν Ο   Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Σ Ι Τ Ι Σ Η Σ
 
 Π Ρ Ω Ι Ν Ο

Μ Ε Σ Η Μ Ε Ρ Ι Α Ν Ο

Β Ρ Α Δ Ι Ν Ο

ΔΕΥΤΕΡΑ

Γάλα (250 γρ) ή τσάι
Μαρμελάδα (30 γρ)
Ψωμί (90 γρ)
Ή
Γάλα (250 γρ) ή τσάι
Λουκουμάς (ντόνατ)

Μπιφτέκια ή σουτζουκάκια (250 γρ)
με πουρέ ή ρύζι (350 γρ)
Σαλάτα / Ψωμί (90 γρ) / Φρούτο (200 γρ)
Ριζότο με λαχανικά (350 γρ)
Ψωμί (90 γρ)

ΤΡΙΤΗ

Κοτόπουλο κοκκινιστό (250 γρ)
με πατάτες (350 γρ)
Σαλάτα / Ψωμί (90 γρ) / Φρούτο (200 γρ)
Μακαρόνια με
            σάλτσα (350 γρ) +
       τυρί τριμμένο (50 γρ)

ΤΕΤΑΡΤΗ

Ιμάμ ή φασολάκια (400 γρ) / Ψωμί (90 γρ)
Μερίδα τυρί (90 γρ) / Φρούτο (200 γρ)
Γιουβαρλάκια  (350 γρ)
Ψωμί (90 γρ)

ΠΕΜΠΤΗ

Παστίτσιο (400 γρ)
Ψωμί (90 γρ)
Σαλάτα / Φρούτο (200 γρ)
Μπριάμ (350 γρ)
τυρί (φέτα 65 γρ)
Ψωμί (90 γρ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Όσπρια (φακές ή φασολάδα) (350 - 400 γρ)
Ψωμί (90 γρ) / Σαλάτα
Ελιές (8-10) / Φρούτο (200 γρ)
Ομελέτα με πατάτες (350 γρ)
Ψωμί (90 γρ)
ΣΑΒΒΑΤΟ

Κοτόπουλο λεμονάτο (250 γρ)
με πατάτες ή ρύζι (350 γρ)
Σαλάτα / Ψωμί (90 γρ) / Φρούτο (200 γρ)
Πέννες με κιμά (350 γρ)
Τυρί τριμμένο (50 γρ)
Ψωμί (90 γρ)

ΚΥΡΙΑΚΗ

Αρνί λεμονάτο (250 γρ) με πατάτες
                 λεμονάτες  φούρνου (350 γρ)
Ψωμί (90 γρ) / Σαλάτα /Φρούτο (200 γρ)
Πίτσα ατομική με τυρί
και ντομάτα (300 γρ)
Παρατήρηση : Σαλάτα αγγουροντομάτα = 200 γρ
Σαλάτα μαρούλι ή λάχανο ή χόρτα = 150 γρ
Κρέας, κιμάς, κοτόπουλο και ψάρι είναι κατεψυγμένα.

                        (Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ’ αριθ. 4/2010)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄

 ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 1o

Πρoσόvτα και δικαιoλoγητικά συμμετοχής


1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι  κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπο­­ρι­κή ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.              Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως  φάκελο, κατά την διαδικασία των άρθρων 11 και 12 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.
Α. δικαιολογητικά συμμετοχής
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα κατωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής. Ειδικότερα, οι προσφέροντες υποβάλλουν:
1.   Οι Έλληνες πολίτες:
α.   Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, με Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 92.500,00 € σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 14ο του παρόντος παραρτήματος (άρθρο 6 παρ.1 περ. α΄ και άρθρο 25 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007).
β.   Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία:
i)    Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.
ii)   Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς,
-  δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δηλαδή α) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, β) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα: Άρθρο 30 § 12  και § 15 για παραβάσεις των άρθρων 35, 37,455-463 της Αγορανομικής Διάταξης 14/89, γ) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας, όπως όλα αυτά εξειδι­κεύονται κατωτέρω, στην παρ. 1.2 του παρόντος άρθρου, υπό στοιχ. Α.1.α΄,
-  ότι: i) δεν έχουν διαπράξει  σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα συναφές  με το  αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα και ii) δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται με την παρούσα διακήρυξη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 60/2007 ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές  (άρθρο 43 παρ. 2 του Π.Δ. 60/2007).
- η επιχείρησή τους δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών (άρθρο 43 παρ. 2 του Π.Δ. 60/2007).
- δεν έχει κινηθεί εις βάρος της επιχείρησής τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία (άρθρο 43 παρ. 2 του Π.Δ. 60/2007).
-  είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δηλαδή ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους καθώς και ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), 
-  είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α΄ της παρ. 2 ή στην περ. (3) του εδ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 
 -    ότι δεν υφίστανται άλλοι νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους, εκτός από αυτούς που αναφέρονται, πιο πάνω, ότι δεν έχει απο­κλειστεί η συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως προς την εκ­πλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώ­σεών της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα,  ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους, καθώς και ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται  πλήρως και ανε­­πι­φύλακτα.
 iii) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Διατάγματος και τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β΄ και άρθρο 8α παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007).
γ.   Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007).

2.      Οι αλλοδαποί:
α.   Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, με Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 92.500,00 € σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 14ο του παρόντος παραρτήματος (άρθρο 6 παρ.1 περ. α΄ και άρθρο 25 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007).
β.   Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, η οποία θα έχει το περιεχόμενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. Α.1.β΄
γ.   Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007)

3.      Τα voμικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά:
α. Όλα τα παραπάνω δικαιoλoγητικά των παραγράφων A.1 και Α.2 αντιστοίχως,
β.   Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν επιπρόσθετα:
i) αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου (μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. [τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.], προκειμένου για Ε.Π.Ε.), καθώς και, επιπρόσθετα, επί Ανωνύμων Εταιριών, ανακοίνωση κατα­χώ­ρησης στο οικείο Μ.Α.Ε. του κατα­στα­τικού της Εταιρίας (το οποίο πρέπει να προσκομίζεται κωδικοποιημένο) και της συγκρότησης του Διοι­κη­τικού της Συμβου­λίου, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), στα οποία έχουν γίνει οι σχετικές δημοσιεύσεις και
ii) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περί­πτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.
γ.   Αντιστοίχως, τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν επιπρόσθετα:
i) αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει, και των  εγγράφων  από  τα οποία  αποδεικνύεται,  με βάση  τη νομοθεσία  της  χώρας όπου έχει την έδρα του, η τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας ως προς ό,τι αφορά την ίδρυση και τις μεταβολές αυτού, καθώς και, επιπρόσθετα, για τα νομικά πρό­σωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.), αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του συλλογικού οργάνου διοίκησης  και  των εγγράφων  από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όρ­γανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δημοσιό­τητας και
ii) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περί­πτωση αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.
4.      Οι Συνεταιρισμοί:
      Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. Α.1, Α.2 και A.3.
Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού.
5.      Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και οι κοινοπραξίες:
α.   Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για  τον κάθε  προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
β.   Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα της προμήθειας που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής (Ν. Α Σάμου) και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει.
6.      Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων.
7.      Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών.
α.   Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 30/2005), όπως τροποποιημένος ισχύει, οι μετοχές των ανωνύμων εταιριών που συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε άλλης νομικής μορφής οντότητα, είναι υποχρεωτικά ονομαστικές. Εφόσον μέτοχος των εταιριών αυτών είναι άλλη ανώνυμη εταιρία με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές της εταιρίας αυτής είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό εταιριών άλλης νομικής μορφής, πλην των ανωνύμων, στις οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά μερίδια ανώνυμες εταιρίες, με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονομαστικές μέχρι και του τελευταίου φυσικού προσώπου.
β.   Ως προς ό,τι αφορά τις ημεδαπές επιχειρήσεις, η υποχρέωση για την κατά τα ανωτέρω ονομαστικοποίηση των μετοχών θεωρείται ότι εκπληρώ­θηκε, εφόσον η ελληνική ανώνυμη εταιρία (ή η τυχόν άλλης νο­μι­κής μορφής οντότητα, στην οποία συμμετέχει) υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή (Ν.Α. Σάμου) με την προσφορά της:
i) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 την εταιρία, από το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομα­στικές.
ii) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της Εταιρίας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες  πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
γ.   Οι ανωτέρω, υπό στοιχ. 7.α΄  υποχρεώσεις ισχύουν και για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, ανεξαρ­τήτως της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές ανώνυμες εταιρίες, υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκρι­μένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους, μέχρι φυσικού προσώπου. Σε διαφορετική περίπτωση, ισχύουν τα εξής:
i) Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών των αλλοδαπών ανωνύμων εταιριών  κατά το δίκαιο  της χώρας,  στην οποία  έχουν την έδρα τους,  προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρό­βλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου των εταιριών αυτών.
ii) Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυμη εται­ρία υποχρεούται να προσκομίσει έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της, που κατέχουν του­λά­χιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρίας.
iii)   Σε περίπτωση που η εταιρία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να προσκο­­μίσει σχετική κατάσταση μετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιω­μάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή (Ν.Α. Σάμου) δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει την προαναφερόμενη κατάσταση των μετόχων της, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρίας.
δ.   Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό, εφόσον στο δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλεται για το σύνολο της δραστηριότητάς τους  ή  για συγκε­κριμένη δραστηριότητα  η ονομαστικοποίηση  των μετοχών τους, στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να υποβάλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα έγγραφα:
i) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της εταιρίας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές.
ii) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρίας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο τηρούμενο βιβλίο μετόχων κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της με ημερομηνία το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της προσφοράς.
iii)   Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προ­σώ­που των μετοχών της εταιρίας, που έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέ­ρες πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας.
      Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται, επίσης, ενημερωμένα, από την ανακη­ρυ­χθεί­­σα προμηθεύτρια εταιρία, πριν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
      Από τα ανωτέρω έγγραφα των εδαφίων (ii) και (iii) πρέπει να προκύπτει ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών της προμηθεύτριας εταιρίας, η οποία να έχει συντε­­λεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους στην αναθέτουσα αρχή.
      Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους συστάσεως της υποψήφιας εταιρίας και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
ε.    Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, εφόσον στο δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, δεν προβλέπεται, για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να προσκομίσουν με την προσφορά τους:
i) Βεβαίωση (ή υπεύθυνη δήλωση), κατά το εδάφιο (i) της ανωτέρω περ. 7.γ΄.
ii) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων τους που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρίας, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (ii) της ανωτέρω περ. 7.γ΄.
iii)   Σε περίπτωση που η εταιρία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (iii)  της  ανωτέρω περ. 7.γ΄, σχετική κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εται­ρία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρία οφεί­λει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή (Ν.Α. Σάμου) δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρίας να υποβάλει την προαναφερόμενη κατάσταση των μετόχων της, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρίας.
      Όλα τα παραπάνω έγγραφα  πρέπει  να είναι  επικυρωμένα από  την κατά νόμο  αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας της υποψήφιας εταιρίας και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
στ.  Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, πρέπει επιπροσθέτως να αποδεικνύουν ότι έχουν τηρήσει τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 5 του Π.Δ. 82/1996, όπως τροποποιημένο ισχύει.
ζ.    Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει ως προς τις εταιρίες που είναι εισηγμένες στα Χρηματιστήρια κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.).
η.   Εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, οι συμμετέχουσες στο διαγω­νι­σμό εταιρίες, κοινοπρα­ξίες, ενώσεις προσώπων ή οποιασδήποτε άλλης νομικής μορφής οντότητες, έχουν την υπο­χρέωση να υποβάλουν εμπρόθεσμα και κάθε άλλο συναφές δικαιολογητικό που προβλέπεται στις δια­τάξεις του Ν. 3310/2005 και του Π.Δ. 82/1996, όπως τροποποιημένες ισχύουν.
θ.   Η συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις των προηγούμενων παραγράφων αποτελεί προϋπόθεση για την παραδεκτή συμ­μετοχή της ανώνυμης εταιρίας ή κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων ή οποιασδήποτε άλλης νομικής μορφής οντότητας στην οποία μετέχει ανώνυμη εταιρία, στον παρόντα διαγωνισμό.
8.      Η Αναθέτουσα Αρχή (Ν.Α. Σάμου) ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρία κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005, όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 3414/2005. Στην περίπτωση αυτή, η κήρυξη του απαραδέκτου γίνεται αμέσως μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων.
9.      Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω δικαιολογητικών, η προσφορά απορρί­πτεται ως απαράδεκτη.

β.  Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Εντός του φακέλου αυτού τοποθετείται η τεχνική προσφορά, τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.Δ. 118/2007 που ζητούνται από τη διακήρυξη, οι δηλώσεις του άρθρου 18 παρ. 2 ή 3 του Π.Δ. 118/2007, κατά περίπτωση, και όσα άλλα έγγραφα και στοιχεία αναφέρονται στις οικείες θέσεις των άρθρων 3ου και 5ου του παρόντος παραρτήματος, καθώς και των παραρτημάτων Γ΄ και Δ΄.

γ.  Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Εντός του φακέλου αυτού τοποθετούνται τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην οικεία θέση των άρθρων 3ου και 6ου του παρόντος παραρτήματος.
1.2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων  στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με τον Ν. 2672/1998, οφείλει να υποβάλει,  σε σφραγισμένο φάκελο,  τα αναφερόμενα παρακάτω έγγραφα ή δικαιολογητικά,  τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007[1]:
Α.  Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 ή 3 του Π.Δ. 118/2007, κατά περίπτωση.
Αναλυτικότερα:
1.      Οι Έλληνες πολίτες:
α.   Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα:
i.  Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007, δηλαδή:
α)   συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
β)   δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
γ)   απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
δ)   νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 173/1995) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 305/2005).
ii. Παράβαση του άρθρου  30 του Αγορανομικού Κώδικα παρ. 12 και 15  (σχετικά με παραβάσεις των άρθρων 36, 37, 455-463 της Αγορανομικής Διάταξης)
iii.   Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α΄ περ. 1 του Π.Δ. 118/2007).
iv.    Και από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή (άρθρο 43 παρ. 2 Π.Δ. 60/2007).

β.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελούν
σε πτώχευση
σε εκκαθάριση,
παύση εργασιών,
αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή
αναστολή εργασιών (άρθρο 43 παρ. 2 του Π.Δ. 60/2007).
και δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία :
κήρυξης πτώχευσης
εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συμβιβασμού (άρθρο 43 παρ. 2 του Π.Δ. 60/2007).
γ.   Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α΄ περ. 1 του Π.Δ. 118/2007).
Το πιστοποιητικό ασφαλι­στικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα αφορά όλους τους απασχολούμενους  με οποιαδήποτε  σχέση εργα­σίας  στην επιχείρησή του (συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη) και όχι μόνον τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Για τη διαπίστωση του οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχο­λού­μενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, προσκομίζονται  i) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή και  ii) υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, νόμιμα θεω­ρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρησή του. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά πιστο­ποιη­τικά της παρούσας παραγράφου.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώ­σεων β΄ και γ΄ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό .
δ.   Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α΄ περ. 4 του Π.Δ. 118/2007).
2.      Οι αλλοδαποί:
α.   Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, υπό στοιχ. Α.1.α΄ (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. β΄ περ. 1 του Π.Δ. 118/2007).
β.   Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της παραγράφου Α.1.β του παρόντος άρθρου  ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007.
      Για την διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλι­σμέ­­νοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχο­λού­μενοι στην επιχείρηση του συμμετέχοντος αλλοδαπού, προσκομίζονται  α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή και β) υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή άλλης αρ­μόδιας αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα της η επιχείρησή του, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφα­λιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφα­λισμένοι οι απασχολούμενοι σ’ αυτήν. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά πιστο­ποιη­τικά της παρούσας παραγράφου.
γ.   Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. β΄ περ. 3 του Π.Δ. 118/2007).
3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
α.   Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς, αντίστοιχα (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ΄ περ. 1 του Π.Δ. 118/2007).
      Διευκρινίζεται ότι, για τη διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι  ασφαλισμένοι  οι με οποιαδήποτε  σχέση εργασίας  απασχο­λού­μενοι  στο συμμετέχον στο διαγωνισμό νομικό πρόσωπο, συμπε­ρι­λαμ­βανομένων των διοι­κούντων αυτό, προσκομίζονται, εκτός από τα αναφερόμενα πιο πάνω στοιχεία (καταστατικό, στοιχεία για τα όργανα διοίκησης κ.λ.π.), τα εξής:
i)    Από τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα: α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή και β) υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του εκπροσωπούντος το νο­μικό πρόσωπο, νόμιμα θεω­ρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώ­νονται οι ασφαλι­στικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ’ αυτό.
ii)   Από τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή της χώ­ρας όπου έχει την έδρα του το νομικό πρόσωπο και β) υπεύθυνη δήλωση του εκπρο­σωπούντος το νο­μικό πρόσωπο, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή άλλης αρ­μόδιας αρχής της χώ­ρας όπου αυτό έχει την έδρα του, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφα­λιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφα­λισμένοι οι απασχολούμενοι σ’ αυτό. 
      Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται μαζί με τα λοιπά πιστο­ποιη­τικά της παρούσας παραγράφου.
β.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό σε κάποια από τις καταστάσεις της παραγράφου Α.1.β του παρόντος άρθρου  ή υπό ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007.
γ.   Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, υπό στοιχ. Α.1.α΄ .
δ.   Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης[2], στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E. και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ΄ περ. 4 του Π.Δ. 118/2007).
4.      Οι Συνεταιρισμοί:
α.   Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού τους Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, υπό στοιχ. Α.1.α΄ (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. δ΄ περ. 1 του Π.Δ. 118/2007).
β.   Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του ιδίου άρθρου (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. δ΄ περ. 2 του Π.Δ. 118/2007).
γ.   Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. δ΄ περ. 3 του Π.Δ. 118/2007).
5.      Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και οι κοινοπραξίες:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. ε΄ του Π.Δ. 118/2007).
6.      Τα αναφερόμενα ανωτέρω, υπό στοιχ.  Α.1.δ΄ και Α.2.γ΄, επαγγελματικά μητρώα και οι αντίστοιχες δηλώσεις και πιστοποιητικά για τις χώρες της Ε.Ε., είναι αυτά που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Β΄ του Π.Δ. 60/2007. Σε περίπτωση που έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε εθνικό επίπεδο, ως επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα λαμβάνονται υπόψη εκείνα που έχουν αντικαταστήσει τα αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
7.      Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύνανται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται ότι στην συγ­κεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων.
8.      Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών επιφέρει τον απο­κλεισμό του προμηθευτή από το διαγωνισμό και την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 20 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007.
Β.  Τα δικαιολογητικά και στοιχεία των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Γ΄ και Δ΄
Για την απόδειξη της φερεγγυότητας και της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κατάστασης του προσφέροντος: και για την απόδειξη της επαγγελματικής ικανότητας και αξιοπιστίας του προσφέροντος, δεν απαιτείται η υποβολή άλλων στοιχείων, πέραν αυτών που ορίζεται ότι πρέπει να υποβληθούν με την τεχνική προσφορά σύμφωνα με τα Παραρτήματα Γ και Δ
1.3.         Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών επιφέρει τον απο­κλεισμό του προμηθευτή από το διαγωνισμό και την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 20 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007.

 

Άρθρο 2o

Προσφορά ενώσεων προμηθευτών - κοινοπραξιών

2.1. Η ένωση προμηθευτών ή η κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές, που αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως  πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών ή της κοινοπραξίας.
2.2. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
2.3. Σε περίπτωση  που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί, αντιστοίχως, στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση Νομάρχη έπειτα από  γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (Νομαρχιακή Επιτροπή Κοινωνικής και Οικονομικής Ανάπτυξης).
2.4. Οι ενώσεις προμηθευτών και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ’ αυτήν η σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου, η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 3o

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών – Κατάρτιση και περιεχόμενο προσφορών 


3.1. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στov διαγωνισμό πρέπει vα υπoβάλoυv εμπροθέσμως την πρoσφoρά τους με τα απαραίτητα δικαιoλoγητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007).
3.2. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στη Υπηρεσία διενέργειας του Διαγωνισμού με οποιοδήποτε τρόπο και παρα­λαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπη­ρεσία μέχρι τη λήξη της καθοριζόμενης από την παρούσα διακήρυξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
3.3. Οι προσφορές θα υπoβάλλovται συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) αντίγραφα, και μέσα σε καλά σφραγισμέvo φάκελο, στov oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς :
3.3.1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
3.3.2. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια, ήτοι :
          Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ν.Α. ΣΑΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
3.3.3. Ο αριθμός της διακήρυξης, ήτοι Αρ 4/2010
3.3.4. Η ημερoμηvία διενέργειας του διαγωvισμoύ.
3.3.5. Τα στοιχεία του απoστoλέα.
3.4. Οι προσφορές υπογράφονται από τον προσφέροντα ή τον τυχόν ορισθέντα αντιπρόσωπό του.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, η προσφορά υπογράφεται από κάθε μέλος της ή, διαφορετικά, από τον τυχόν ορισθέντα εκπρόσωπό τους.
3.5. Μέσα στov κλειστό κυρίως φάκελο της πρoσφoράς τoπoθετoύvται :
3.5.1. Τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης συμμε­το­χής στο διαγωνισμό.
3.5.2. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο oπoίoς περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Ειδικότερα, στο φάκελο αυτό τοποθετούνται τα έγγραφα και δικαιολογητικά που ζητούνται από τα Παραρτήματα Γ΄και Δ΄ της παρούσας.
3.5.3. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, τα oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς. Πιο συγκεκριμένα :
α.   Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να δίνεται ανά άτομο την ημέρα, χωρίς Φ.Π.Α.
β.   Η τιμή πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά.
Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
γ.   Σε περιπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ».
Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.
3.6. Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.7. Οι φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής προσφο­ράς, καθώς και ο σφραγισμένος φάκελος των δικαιολογητικών των άρθρων 6 παρ. 2 και 3 και 8α του Π.Δ. 118/2007 που υποβάλλεται από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, πρέπει να φέρουν και αυτοί εξωτερικώς τις ίδιες ενδείξεις με τον κυρίως φάκελο της προσφοράς.
3.8. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της πρoσφoράς δεν είναι δυvατόv λόγω του μεγάλου όγκου vα τoπoθετηθoύv στov κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζovται ιδιαίτερα και ακoλoυθoύv τov κυρίως φά­κελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
3.9. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην πρoσφo­­ρά οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρο­γραμμένη και μovoγραμμέvη από τov προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών, κα­τά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η πρo­σφoρά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού.
3.10. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2  περ. α΄ του Π.Δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.
3.11. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι  διαγω­νιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του δια­δικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
3.12. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς (άρθρα 3 παρ. 7 και 20 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007).
3.13. Αvτιπρoσφoρές δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.
3.14. Εναλλακτικές προσφορές για τα προς προμήθεια είδη δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβά­νονται υπόψη.
3.15. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρα­κτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρα­κτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η Ν. Α. Σάμου δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προ­σφέ­ροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα  και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
3.16. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας, ήτοι για όλα τα είδη που περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για επιμέρους κατηγορίες ή ομάδες ειδών, όπως αυτές ειδικότερα προσδιορίζονται στο Παράρτημα Α΄.
3.17. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών.
Οι προσφέ­ροντες, εφόσον δεν είναι οι ίδιοι κατασκευαστές, οφείλουν να γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται από την κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος.  

 

Άρθρο 4ο

Χρόνος ισχύος προσφορών

4.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με την παρ. 4.3 του παρόντος άρθρου και αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
4.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή (Ν. Α. Σάμου), πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με τριάντα (30) ημέρες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς,  τα αποτελέσματα του διαγωνισμού  υποχρεωτικά  ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
4.4. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχο­μένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων Διοίκησης της Ν.Α. Σάμου, που αφορούν τον διαγωνισμό.
Στην περίπτωση αυτή οι προσφέροντες υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

 

Άρθρο 5o

Προσφερόμενα είδη – Στοιχεία για την επιχείρηση κατασκευής τους

5.1. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα παρασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά χωρίς την ανωτέρω δήλωση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5.2. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επι­χειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα παρασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα ότι η παρασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.
 Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5.3. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά, η προσφορά απορρίπτεται και επιβάλλονται εις βάρος του προσφέροντος οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του Π.Δ. 118/2007. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηματική μονάδα που δηλώνεται για την κατασκευή του τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995, η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
5.4. Έπειτα από την υποβολή της προσφοράς, τόσο πριν όσο και μετά τη σύναψη της σύμβασης,  απαγορεύεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας, στην οποία δηλώθηκε ότι θα κατασκευαστεί το προϊόν και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνον σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργαστηρίου για οποιονδήποτε λόγο, ενώ μετά τη σύναψη της σύμβασης η αλλαγή αυτή μπορεί να εγκριθεί μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου αποφασίζοντος οργάνου.
 Η υποβολή της υπεύ­θυνης δήλωσης των παραγράφων 5.1 και 5.2 ή 5.3 του παρόντος άρθρου απαιτείται και στην περίπτωση αυτή. Κατασκευή του τελικού προϊόντος σε εργαστήριο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε χωρίς  προηγούμενη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, συνεπάγεται αντιστοίχως τον αποκλεισμό του προμηθευτή ή την κήρυξη αυτού έκπτωτου από τη σύμβαση, με τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
5.5. Κατά τα λοιπά, ως προς τα ανωτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 118/2007.

 

Άρθρο 6o

Πρoσφερόμεvη  τιμή


6.1. Η τιμή πρέπει να δίνεται σε ευρώ (€) και να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς.
Στην προσφερόμενη τιμή, ανά άτομο την ημέρα, θα περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις όχι όμως ο Φ.Π.Α.
Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, κ.λπ.) βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά.
6.2. Πρoσφoρές με τις οποίες δεν δίνεται η τιμή σε ευρώ ή καθορίζεται μ’ αυτές σχέση του ευρώ προς ξέvo νόμισμα, απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.
6.3. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εφόσον δεν προκύπτει απ’ αυτήν με σαφήνεια η προ­σφε­ρόμενη τιμή ανά άτομο την ημέρα
6.4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6.5.  Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:
-    Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.
-    Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος.
Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλ­μένο ποσοστό Φ.Π.Α., αυτό θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Η τιμή με κρατήσεις, και χωρίς Φ.Π.Α., θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών.
6.6. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή του προσφερόμενου είδους, όπως αυτή προκύπτει από την οικονομική προσφορά, και όχι χωριστά στις τιμές των διαφόρων μερών, από τα οποία ενδεχομένως αποτελείται το προσφερόμενο είδος.
6.7. Οι τιμές της πρoσφoράς είναι δεσμευτικές για τov προμηθευτή μέχρι και την τελευταία οριστική τμηματική παραλαβή των ειδών της προμήθειας. Αποκλείεται η αναθεώρηση των τιμών της πρoσφo­ράς ή oπoιαδήπoτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αvτιτίμoυ για τα είδη που θα προμηθεύσει στη Ν.Α. Σάμου, βάσει των τιμών της πρoσφoράς του.
6.8. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιμή σε προϊόντα και υπηρεσίες που αναφέρονται στην προσφορά, θεωρείται αμαχήτως ότι αυτά προσφέρονται δωρεάν.
6.9. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής.
6.10. Η προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους.

Άρθρο 7o

Διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών – Ανακοίνωση τιμών


7.1. Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτε­λεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διαγωνισμού).
7.2. Η Επιτροπή Διαγωνισμού πρoβαίvει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την ημερo­μηvία και ώρα που ορίζεται στη παρούσα διακήρυξη.
7.3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
7.3.1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχvικώv πρoσφoρώv, μovo­γράφovται δε και σφραγίζovται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιoλoγητικά και οι τεχνικές πρoσφoρές κατά φύλλο.
7.3.2. Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv δεν απoσφραγίζovται, αλλά μovoγράφovται και σφραγί­ζovται από την Επιτροπή και τoπoθετoύvται σ’ ένα vέo φάκελο, o oπoίoς επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή Διαγωνισμού και παραδίδεται στην Υπηρεσία.
7.3.3. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην κατα­χώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.
7.4. Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται μετά την oλoκλήρωση της αξιολό­γησης των λoιπώv στoιχείωv των προσφορών και θα γνωστοποιηθεί στους συμ­μετέχοντες μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax), τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα.
7.5. Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσες πρoσφoρές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχvικώv και λoιπώv στoιχείωv, δεν απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφovται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο.
7.6. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμ­βάνουν γνώση -με δική τους φροντίδα- των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.
7.7. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κα­τα­κύρωση, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών των άρθρων 6 παρ. 2 και 8α παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες, των οποίων έγινε τεχνικά αποδεκτή η προσφορά, με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί με τηλεομοιοτυπία (fax), τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας αποσφράγισης του φακέλου. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να πα­ρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών των άρθρων 6 παρ. 2 και 8α παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007, λαμβάνουν γνώση -με δική τους φροντίδα- των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται από τον διαγωνιζόμενο στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, που φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών.
7.8. Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί εγγράφως σε όλους τους συμμετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές και τεχνικώς αποδεκτές προσφορές.

Άρθρο  8o

Αξιολόγηση πρoσφoρώv - κατακύρωση διαγωvισμoύ

 

8.1. Κριτήριο κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για το σύνολο των προσφερόμενων όπως αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτημα Α΄.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 51 του Π.Δ. 60/2007, σε συνδυασμό και με όσα προβλέπονται στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007.
8.2. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.
8.3. Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
8.4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαρά­δεκτη, μετά από πρoηγoύμεvη γvωμoδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
8.5. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης,  απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8.6. Η Επιτροπής Διαγωνισμού θα ελέγξει, έως το πέρας της τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών, τους χώρους εγκατάστασης των εργαστηρίων για να διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις της Κ.Υ.Α. 15523/30-08-2006 (ΦΕΚ 1187/Β΄/31-08-2006).
8.7. Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, ή (εφόσον ορίζεται στη διακήρυξη) στο άρθρο 8α του ιδίου Π.Δ/τος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
8.8. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 1 του άρθρου 6 και της παραγρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/2007, ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και γ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ως άνω Π.Δ/τος, καταπίπτει υπέρ της Ν.Α. Σάμου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ της Ν.Α. Σάμου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α.του Π.Δ. 118/2007.

  

Άρθρο  9o

Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού – Ανακοίνωση κατακύρωσης

9.1. Η Επιτροπή Διαγωνισμού με εισήγησή μπορεί να προτείνει :
9.1.1. Κατακύρωση της προμήθειας.
9.1.2. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του Π.Δ. 118/2007.
9.2. Εάν στο διαγωνισμό υποβληθεί μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνει αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά. Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής.
9.3. Η κατακύρωση του διαγωvισμoύ θα γίνει από τη Νομαρχιακή Επιτροπή Κοινωνικής και Οικονομικής Ανάπτυξης Σάμου και θα αvακoιvωθεί εγγρά­φως στον αvακηρυχθέvτα προμηθευτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007.
Υπό την επιφύλαξη όσων αναφέρονται κατωτέρω, στις παραγράφους 9.4 έως 9.9, με την ανακοίνωση της κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
9.4. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε (15) δέκα πέντε ημέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησης. Στην περίπτωση όμως αυτή, ο χρόνος παρά­δοσης υπολογίζεται μετά την παρέλευση δεκαη­μέρου από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης.
9.5. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο χρόνο κωλύεται η σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 2522/1997, λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής από άλλο διαγωνιζόμενο, ή λόγω της άσκησης προσφυγής ή, εν συνεχεία, λόγω της ύπαρξης προ­θεσμίας για την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.
Ομοίως, η προθεσμία υπογραφής της σύμβασης αναστέλλεται για όσο χρόνο ενδεχομέ­νως ανασταλεί περαιτέρω η σύνα­ψη της σύμβασης, κατόπιν άσκησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ή έκδοσης προσωρινής δια­ταγής ή δικαστικής απόφασης με την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 έως 6 του πιο πάνω άρθρου.
9.6. Κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 2741/1999, όπως ισχύει, πριν από τη σύναψη της σύμβασης διε­νεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας αυτής από το αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγ­κτικού Συνεδρίου. Εάν δεν διενεργηθεί ο έλεγχος, η σύμβαση που τυχόν συνάπτεται είναι άκυρη. Για το σκοπό του ελέγχου υποβάλ­λεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο από τη Ν.Α. Σάμου φάκελος με όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία, ιδίως δε αυτά των οποίων η έλλειψη επιφέρει κατά την κείμενη νομοθεσία τον αποκλεισμό της συμμετέ­χουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης. Ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ολοκληρώνεται μέσα σε ενδεικτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη διαβίβαση του σχετικού φακέ­λου στο αρμόδιο Κλιμάκιο. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και εφόσον αυτός αποβεί θετικός, η σύμβαση μπορεί να υπογραφεί μετά την άπρακτη συμπλήρωση προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης στη Ν.Α. Σάμου, στη διάρκεια της οποίας (προθεσμίας) μπορεί να υποβληθεί αίτηση ανάκλησης της πράξης του Κλιμακίου από όποιον έχει έννομο συμφέρον.
9.7.  Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 20977/23-8-2007 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1673/23-8-2007), για την εφαρ­μογή του άρθρου 5 του ν. 3310/2005, όπως τούτο τροποποιήθηκε με  το άρθρο 5 του ν. 3414/2005, πριν από την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση οφείλει να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, για την μη έκδοση καταδικαστικής απόφασης κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005.
9.8. Εάν, πριν την υπογραφή της σύμβασης, εκδοθεί σε βάρος επιχείρησης που συμμετέχει στο διαγωνισμό, οριστική καταδικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου, κατά το άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3414/2005, η εν λόγω επιχείρηση απέχει από την υπογραφή της σύμβασης και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή (Ν.Α Σάμου) και στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής, καθώς και αντίγραφο ποινικού μητρώου των νομίμων εκπροσώπων της, στο οποίο αναφέρεται η ως άνω καταδικαστική απόφαση. Ακολούθως, η επιχείρηση ζητά από το ανωτέρω Τμήμα την έκδοση του κατά την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3310/2005 (όπως αναριθμήθηκε και τροποποιήθηκε με τις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 5 του ν. 3414/2005) πιστοποιητικού περί συνδρομής ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων. 
9.9. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την εν λόγω καταδικαστική απόφαση στο Ε.Σ.Ρ. μαζί με την απόφασή της περί αποκλεισμού του εν λόγω υποψηφίου, προκειμένου να ελεγχθεί το αργότερο πριν την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης ο αποκλεισμός του, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3310/2005, όπως αναριθμήθηκε και τροποποιήθηκε με τις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 5 του ν. 3414/2005. 
9.10. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης και την κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση ή πιστοποιητικό του Ε.Σ.Ρ. εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει αυτοδίκαια στο σύνολό της η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.Άρθρο  10o

Κατάρτιση της σύμβασης

10.1. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο προη­γούμενο άρθρο, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, το κείμενο της οποίας (σχέδιο σύμβασης) επι­συνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη (Παράρτημα ΣΤ).
Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμ­βασης τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγω­­νι­σμού σ’ αυτόν.  Δεν χωρεί διαπραγμάτευση  στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στην δια­κή­ρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή.
10.2. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη  και απόφαση  κατακύρωσης  ή ανάθεσης,  εκτός  κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
10.3. Η σύμβαση που υπογράφεται περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας, οπωσδήποτε όμως αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 24 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007.
10.4.  Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από απόφαση Νομάρχη μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου(Νομαρχιακή Επιτροπή Κοινωνικής και Οικονομικής Ανάπτυξης Σάμου).
10.5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
10.5.1.  Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
10.5.2. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
10.5.3.  Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
10.6. Εάν εκδοθεί οριστική καταδικαστική απόφαση εις βάρος του προμηθευτή για την τέλεση του αδικήματος της ενεργητικής διαφθοράς μετά την υπογραφή της σύμβασης, αυτός οφείλει να υποβάλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην Αναθέτουσα Αρχή (Ν.Α. Σάμου) και στο Τμήμα Ελέγχου Δια­φά­νειας του Ε.Σ.Ρ. σχετική υπεύθυνη δήλωση με αντίγραφο της ανωτέρω απόφασης.
Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να προσκομίσει στο Ε.Σ.Ρ. την απόφασή της περί εκπτώσεως του προμηθευτή εξ αυτού του λόγου, προκειμένου η απόφαση αυτή να ελεγχθεί σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του ν. 3310/2005 (όπως αυτή αναριθμήθηκε και αντικαταστάθηκε από τις παρ. 3 και 8, αντίστοιχα, του άρθρου 5 του ν. 3414/2005).

Άρθρο  11o

Χρόνος ισχύος της σύμβασης

11.1. Η σύμβαση με τον προμηθευτή θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους, αρχίζοντας από την ημερομηνία υπογραφής της (ή από την ημερομηνία μέχρι την οποία θα έπρεπε να έχει υπογραφεί, εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παραγρ. 9.3  του άρθρου 9ου).
11.2. Η Ν.Α. Σάμου έχει το δικαίωμα, έπειτα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της, να παρα­τεί­νει μονομερώς τη σύμβαση μέχρι και (8) ακόμη μήνες, με έγγραφη δήλωσή της που απευθύνεται στον προμηθευτή πριν από τη λήξη της σύμβασης.
11.3. Η Ν.Α. Σάμου θα έχει δικαίωμα υποβολής παραγγελίας από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης. Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώνουν υποχρεωτικά στην προσφορά τους ότι έχουν δυνα­τότητα έναρξης παράδοσης των ειδών της σύμβασης, εντός μίας (1) ημέρας από την επομένη της υπο­γραφής της σύμβασης.

Άρθρο 12o

Παράδοση - Παραλαβή

 
 12.1. Η παράδοση των ειδών, τα οποία θα πρέπει να συμμορφώνονται απολύτως με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας, θα γίνεται στον χώρο του Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αλλοδαπών Σάμου που βρίσκεται στην πόλη της Σάμου με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή.
12.2.  Ειδικότερα, ο χρόνος και ο τρόπος παραλαβής, ρυθμίζονται στο Παράρτημα Δ΄ - Τεχνικές Προδιαγραφές.
12.3. Προϋπόθεση για την παραλαβή των ειδών είναι η διενέργεια των απαραίτητων ποιο­τικών ελέγχων, η διαπίστωση της συμφω­νίας προς τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας και τους όρους της σύμβασης, η διεξαγωγή απαι­τού­μενων ελέγχων που αφoρoύv την υγιεινή και ασφάλεια.
12.4. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Κέντρο Προσωρινής Διαμονής Αλλοδαπών Σάμου, κατόπιν παραγγελιών που θα διαβιβάζονται στον προμηθευτή μέσω του Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αλλοδαπών Σάμου.
12.5. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται με απόφαση Νομάρχη ύστερα από εισήγηση της Νομαρχιακής Επιτροπής Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης, εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον προμηθευτή.
Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή άλλοι ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.
Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
12.6. Προσφορά στην οποία αναγράφεται χρόνος παράδοσης που υπερβαίνει αυτόν που καθορίζεται στο Παράρτημα Δ΄, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
12.7. Η οριστική παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνεται από το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τη διαδι­κασία που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις.

 

Άρθρο 13o

Πληρωμή


13.1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσο­τική παραλαβή από τη Ν.Α Σάμου, όπως αυτά θα προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά.
13.2. Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παρα­δόθηκε, μετά τηv οριστική παραλαβή των ειδών (άρθρο 35 παρ. 1α  Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συν­τρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονο­μι­κών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή.
11.3. H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Σάμου.
13.4. Χρόνος εξόφλησης:
Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή.
13.4.1.  Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).
13.4.2.  Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης τμη­μα­τικής ορι­στικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο προμηθευτής εκδώσει τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των προϊόντων, η ως άνω προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου παραλαβής.
13.5. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, η Ν.Α. Σάμου καθίσταται υπερήμερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομο­θεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυ­στερήσεων πληρωμών στις εμπο­ρικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 138/5-6-2003) και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υπο­βλη­θεί σχετική αίτηση του προμηθευτή, με επιτόκιο που ισούται με το άθροισμα του επιτοκίου που εφαρ­μό­ζεται για τις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξημένο κατά τρείς (3,00) ποσο­στιαίες μονά­δες (περιθώριο).
13.6. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται :
 α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχε­τικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επί­τροπο του Ελεγ­κτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού,
β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων,  καθώς και
γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007.
Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαι­τιό­τητα του προ­μηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, κ.λπ.).
13.7. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις επί του τιμήματος των ειδών.
13.8. Κατά την πληρωμή του τιμήματος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος.                 
13.9.  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει τη Ν.Α Σάμου.
13.10. Τα έξοδα μεταφοράς και φορ­τοεκ­φόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή.

Άρθρο 14o

Εγγυήσεις

14.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συvoδεύovται από επίσημη μετάφραση, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων προμηθευτών ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ (€).
14.2. Εγγύηση Συμμετοχής
14.2.1. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής προϋπολογι­σθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α. ήτοι πενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (92.500,00€).
14.2.2 Η εγγύηση πρέπει να ισχύει επί ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη (120 μέρες από την διενέργεια). Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση παράτασης της ισχύος της προσφοράς. Εγγύηση με μικρότερο χρόνο ισχύος δεν γίνεται δεκτή και έχει ως συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.
14.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται: α) στους συμμετέχοντες, σε περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων ή έχει υποβληθεί παραίτηση από αυτά  και                      β) στον μειοδότη, μετά την υπογραφή της σύμβασης και την υποβολή απ’ αυτόν εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
14.3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
14.3.1. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής είναι υπoχρεωμέvoς vα  καταθέσει έως την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή  που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της συvoλικής συμβατικής αξίας των ειδών που κατακυρώθηκαν σ’ αυτόν, χωρίς Φ.Π.Α.
14.3.2. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι  μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών.
14.3.3. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προϊόντων, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, την εκκα­θάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων και την κατάθεση της εγγύησης καλής λειτουργίας.
Άρθρο  15o

Κυρώσεις σε βάρος του προμηθευτή


15.1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται, μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, vα υπογράψει τηv σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όvoμά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτήν, με απόφαση Νομάρχη  ύστερα από εισήγηση της Νομαρχιακής Επιτροπής Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης.
15.2. Με τηv ίδια διαδικασία o προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν προέβη στην παράδοση των συμφωνηθέντων, μέσα στο συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.
15.3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή την ανάθεση ή από τηv σύμβαση, εφόσον:
15.3.1.  Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα είδη δεν παραδόθηκαν με ευθύνη της Ν.Α  Σάμου.
15.3.2.  Συvτρέχoυv λόγοι αvωτέρας βίας.
15.4. Με τηv απόφαση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί vα του παρα­σχεθεί η δυνατότητα παράδοσης των ειδών μέχρι  την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της oπoίας oυδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απoρριφθέvτoς είδους γίνεται δεκτή.
15.5. Στov προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση Νομάρχη ύστερα από εισήγηση του αρμοδίου οργάνου (Νομαρχιακή Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης), το οποίο υποχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόμεvo προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, oι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007).
15.6. Σε περίπτωση παράδοσης είδους το οποίο, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 3 του Π.Δ. 118/2007, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμ­βασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή του, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση Νομάρχη ύστερα από εισήγηση της Νομαρχιακής Επιτροπής Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης κατά τη διαδικασία του άρθρου 27 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007). 
15.7. Σε περίπτωση κατά την οποία τα συμβατικά είδη παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως μέχρι τη λή­ξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του προμηθευτή, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 32 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007), κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό.
15.8. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o χορη­γητής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της Ν.Α Σάμου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 16o

Διοικητικές προσφυγές


16.1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης, επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007.
16.2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία της Ν.Α. Σάμου, (Διεύθυνση Εμπορίου) ως εξής:
16.2.1.  Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τov καθορισμό της προθεσμίας αυτής συvυπoλoγίζovται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο (Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών) και το αποφασίζον όργανο (ΝΕΚΟΑ) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.
16.2.2.  Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιου­δήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών) και η σχετική απόφαση εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.
16.2.3.  Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής.
            Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο (Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών) και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.
16.2.4.  Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, ειδικά κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότη­τα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται.
            Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο (Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών) και το αποφασίζον όργανο (ΝΕΚΟΑ) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.
16.3.  Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.
16.4. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους 16.1 και 16.2, προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000)  ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον ειδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (‘‘παράβολα από κάθε αιτία’’). Το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 202/2005).
16.5.  Η απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι εvιστάμεvoι λαμβάvoυv πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινο­ποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή, με φρovτίδα τους.
16.6. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους      νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή.
Επί της προσφυγής αποφασίζει η Νομαρχιακή Επιτροπή Κοινωνικής και Οικονομικής Ανάπτυξης, ύστερα από γvωμoδότηση του αρμοδίου συλλογικού oργάvoυ.
Η εv λόγω απόφαση δεv επιδέχεται πρoσβoλή με άλλη oιασδήπoτε φύσεως διoι­κη­τική πρoσφυγή.
16.7. Κατά τα λοιπά, για τις αναφερόμενες ανωτέρω διοικητικές προσφυγές ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007.
16.8. Στους ενδιαφερόμενους  παρέχεται η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά των πρά­ξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης που αφορούν τη διαδικασία του διαγωνισμού έως και το στάδιο της έκδοσης κατακυρωτικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2522/1997.

 Άρθρο 17o

Ανωτέρα βία

Σε όσες περιπτώσεις ο προμηθευτής  επικαλείται ανωτέρα βία, ως λόγο αδυναμίας συμμόρφωσης προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, είναι υποχρεωμένος μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως στη Ν.Α. Σάμου  και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 18o

Υπεργολαβία
Προσφορές στις οποίες γίνεται ανάθεση μέρους της προμήθειας σε τρίτους, με τη μορφή της υπεργολαβίας, δε γίνονται δεκτές.

Άρθρο 19o

Γλώσσα Εγγράφων Διαγωνισμού

18.1.   Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα μ’ αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα πoυ
απαιτoύvται για τη διενέργεια τoυ διαγωvισμoύ και τηv συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική.
18.2. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο προμηθευτής στη Ν.Α. Σάμου κατά την διάρκεια της σύμβασης.
18.3. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρo 20ό

Διαδικασία επίλυσης διαφορών

19.1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ της Ν.Α. Σάμου και του προμηθευτή και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επι­λύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από τη Νομαρχιακή Επιτροπή Κοινωνικής και Οικονομικής Ανάπτυξης Σάμου, προς την οποία ο προμηθευτής πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση.
Η Νομαρχιακή Επιτροπή Κοινωνικής και Οικονομικής Ανάπτυξης Σάμου αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998.
Εάν Νομαρχιακή Επιτροπή Κοινωνικής και Οικονομικής Ανάπτυξης Σάμου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο προμηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφασή της, τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.
19.2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Σάμου.

Άρθρo 21ό


Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημο­σίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.
(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ’ αριθ.4/2010)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.   Για την απόδειξη της φερεγγυότητας και της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κατάστασης του προσφέροντος προσκομίζονται:
α.   Αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης των τριών (3) τελευταίων ετών, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με το υπό προμήθεια υλικό, για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών (3) ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή άλλα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. Όσοι από το νόμο δεν έχουν την υποχρέωση δημοσίευσης  ισολογισμού, θα πρέπει με υπεύθυνη δήλωσή τους να δηλώνουν τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, συνυποβάλλοντας νόμιμα αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων (φορολογίας εισοδήματος ή εκκαθαριστικών ΦΠΑ).
β.   Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης στον τομέα δραστηριότητας που αφορά ειδικότερα στα υπό προμήθεια είδη, κατά τις τρεις (3) προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις ή, άλλως, για όσο χρόνο λειτουργία έχει συμπληρωθεί από την σύστασή της η επιχείρηση.
γ.   Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης .
2.   Για την απόδειξη της επαγγελματικής ικανότητας και αξιοπιστίας του προσφέροντος προσκομίζονται:
α.    Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, τεχνικά μέσα κ.λ.π.) για την εκτέλεση της σύμβασης.
Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω στοιχείων προσκομίζονται:
i)   Κατάσταση του απασχολούμενου προσωπικού κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή.
ii) Τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και κάθε άλλου είδους έγραφα που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση προς τις τεχνικές προδια­γραφές και τις απαιτήσεις της διακήρυξης σχετικά με την παραγωγική και εμπορική ικανότητα της επιχείρησης του προσφέροντος, όπως αυτά ορίζονται στο παράρτημα Δ΄ (Τεχνικές  Προδιαγραφές)
β.    Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών (3) τελευταίων ετών παρόμοιων ή ίδιων προϊόντων, με μνεία, για  κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, της ημερομηνίας παράδοσης και του ποσού. Οι παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται, εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, ενώ, εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν τέτοια, με υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή.
γ.    Έγγραφη δήλωση του προμηθευτή για το χρόνο ισχύος της προσφοράς.
-Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της.
Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς. (Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ’ αριθ. 4/2010)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.  Το εργαστήριο θα πρέπει να βρίσκεται σε περιοχή της Νήσου Σάμου και να παρέχει ταχεία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν εργαστήριο στην περιοχή εκτός της έδρας του Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αλλοδαπών Σάμου (Δ.Δ. Βαθέος), οφείλουν να εκθέτουν αναλυτικά στην προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ανταποκριθούν έγκαιρα στις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες του Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αλλοδαπών Σάμου, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ενσκήπτουν και εκτός του προκαθορισμένου πλαισίου.
2. Οι συμμετέχοντες οφείλουν, να υποβάλουν με την προσφορά τους την Άδεια λειτουργίας και   έγκρισης εγκατάστασης παρασκευής ετοίμων φαγητών της επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. 15523/30-08-2006 (ΦΕΚ 1187/Β΄/31-08-2006).  
3. Οι συμμετέχοντες  οφείλουν  να  προσκομίσουν την Άδεια καταλληλότητας μεταφοράς τροφίμων ζωικής προέλευσης, των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν.
4.  Οι συμμετέχοντες  οφείλουν  να  προσκομίσουν  στοιχεία  που να αποδει­κνύουν τον βαθμό, τη συχνότητα και τον τρόπο εκπαίδευσης του τεχνικού τους προσωπικού.
5. Έγγραφο, στο οποίο γίνεται περιγραφή  της οργάνωσης, του τεχνικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων που διαθέτει για την εκτέλεση της σύμβασης, των μέτρων που λαμβάνει για την εξασφάλιση της διαδικασίας, για την τήρηση της ψυχρής και θερμής αλυσίδας κατά τη διάρκεια παρασκευής, μεταφοράς και διανομής των γευμάτων.
6.  Ο προμηθευτής οφείλει να υποβάλει έγγραφη δήλωση ότι εγγυάται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης την προσφερόμενη ποσότητα και ποιότητα των ζητούμενων ειδών, την καταλληλότητά τους και την υγιεινή τους ασφάλεια και γενικά την ανταπόκρισή τους στις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης, καθώς και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει εξειδικευμένους υπαλλήλους, οι οποίοι θα φροντίζουν για την καθημερινή διάθεση των προσφερόμενων ειδών στο χώρο των εγκαταστάσεων του Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αλλοδαπών Σάμου.
7.  Τα είδη που παραδίδονται πρέπει να βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με τον πίνακα του Παραρτήματος Α και τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές.
7.1.Ειδικότερα, τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τους εξής όρους:
7.1.1.Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ποσοτικές ανάγκες του Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αλλοδαπών Σάμου.
7.1.2.Να συνοδεύονται από πλαστικά μαχαίρια, κουτάλια ή πιρούνια, ποτήρια και χαρτοπετσέτες, κατάλληλα για χρήση και για επαφή με τρόφιμα.
7.1.3. Η παράδοση να γίνεται καθημερινά ως εξής:
 Πρωινό   ώρα     8:00  έως   8:30 πμ.
 Γεύμα     ώρα   13:00  έως 13:30 μμ.
 Δείπνου  ώρα   18:30  έως 19:00 μμ.
Σε έκτακτες περιπτώσεις να είναι δυνατή η σίτιση και εκτός του παραπάνω προκαθορισμένου πλαισίου.
7.2.Τα φαγητά και τα ροφήματα να φθάνουν στο Κέντρο σε θερμοκρασία άνω των  60 βαθμών Κελσίου. Οι σαλάτες σε θερμοκρασία 4-7 βαθμών Κελσίου.
7.3. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα συσσιτίου θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την εποχή και την εθνικότητα των αλλοδαπών.
7.4. Ο μειοδότης φέρει την ευθύνη της διανομής του φαγητού στους σιτιζόμενους, στο Κέντρο Αλλοδαπών.
7.5. Ο μειοδότης φέρει την ευθύνη τήρησης των όρων υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.
7.6. Να έχουν κατάλληλη συσκευασία, που να καλύπτει τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των τρο-  φίμων.
7.7. Το προϊόν πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής κατά την ημερομηνία παράδοσής του και να μην έχει παρέλθει χρόνος μεγαλύτερος από το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής διάρκειας ζωής του.

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία.
Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

 (Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ’ αριθ. 4/2010)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  E΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζονται υποδείγματα εγγυητικών επιστολών που πρέπει να υποβληθούν από τους προμηθευτές.


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ


ΕΚΔΟΤΗΣ ………………………………………………….

                                                                                                Ημερομηνία έκδοσης  ………………

Προς τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου

Εγγύησή μας υπ’ αριθ. ……………………….
για ποσό ΕΥΡΩ ……….

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι των ενστάσεων διζήσεως και διαιρέσεως, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ πενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων για την Επιχείρηση ή Εταιρία …… …… …… …… …… …… … ……………………….. οδός ………………………….. αριθμός …. (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, για την Εταιρία 1) …………………………...  και 2)  …………………………….  ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης προμηθευτών ή Κοινοπραξίας),  για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό σας της …………….. ή τυχόν επανάληψή του, για την σίτιση των αλλοδαπών που βρίσκονται στο Κέντρο Προσωρινής Διαμονής  Αλλοδαπών, στην πόλη της Σάμου σύμφωνα  με την υπ’ αριθ. 4/2010 διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό  απορρέουσες υποχρεώσεις της, καθ’ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς της και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας σε αυτήν.
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεση σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιμου  ή μη της απαιτήσεως σας μέσα σε τρεις (3) μέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης,  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……120 μέρες από διενέργεια ……………………………

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί  εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

       

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ


ΕΚΔΟΤΗΣ …………………………………………….

                                                                                   Ημερομηνία έκδοσης  …………………

Προς τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου
Εγγύηση μας υπ’ αριθ. ……………………………….
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………     

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρία (ή η Ένωση Εταιριών ή Κοινοπραξία ……………………….) οδός  …………………….. αριθ. ……………. ως προμηθευτής πρόκειται να συνάψει μαζί σας, ως αγοραστές, σύμβαση, που θα καλύπτει την σίτιση των αλλοδαπών που βρίσκονται στο Κέντρο Προσωρινής Διαμονής Αλλοδαπών, στην πόλη της Σάμου, συνολικής αξίας … …… … … … … … ……… (εκτελούμενη δυνάμει της υπ’ αριθ. 4/2010 διακήρυξής σας.) και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρία (ή η Ένωση ή Κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 10% της συμβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για  ΕΥΡΩ ……………………....
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της εταιρίας (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών 1) …………….…… …………………….. και 2) ………………………………………. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών ή Κοινοπραξίας), και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως,  να καταβάλλει μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρίας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η εταιρία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτόσημου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………….
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.                                         
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,  μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας.  
                                                                                    (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)


(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ’ αριθ. 4/2010)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Σάμος  ( ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ  
                                                                            Αριθ.Πρωτ. (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)
         
                                          Σ   Υ   Μ   Β   Α   Σ   Η
Ανάθεσης της προμήθειας: « …………………».

Στη Σάμο και στα γραφεία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου, σήμερα (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ), οι κατωτέρω υπογεγραμμένοι :
1.    (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΝΑ ΣΑΜΟΥ), ως νόμιμος εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου με Α.Φ.Μ. 090234138                             και
2.    (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ) με Α.Φ.Μ. (ΑΦΜ)
συμφώνησαν στην ανάθεση της σίτισης «……………………..», σύμφωνα με όλους τους όρους και προϋποθέσεις, που ενέκρινε η Νομαρχιακή Επιτροπή Κοινωνικής και Οικονομικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Σάμου με τις αρίθμ.:
α) (ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) Απόφαση έγκρισης της Διακήρυξης  «………»    και
β)  (ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) Απόφασή της περί «……….»   
Ως εξής :

1. Τίμημα-Τρόπος Εξόφλησης.
Ως συνολικό τίμημα για την εκπλήρωση των απορρεουσών από την παρούσα σύμβαση υπο­χρεώσεων του αναδόχου συμφωνείται το ποσό των .......  (ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ) ...... ευρώ (............,00 €)  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. το οποίο παραμένει σταθερό μέχρι την πλήρη εξόφληση του, μη υποκείμενο σε οποιασδήποτε τιμαριθμική ή συναλλαγματική αναθεώρηση τιμών και θα καταβληθεί από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου.
1.1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσο­τική παραλαβή από τη Ν.Α Σάμου, όπως αυτά θα προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά.
1.2. Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παρα­δόθηκε, μετά τηv οριστική παραλαβή των ειδών (άρθρο 35 παρ. 1α  Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συν­τρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονο­μι­κών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή.
1.3. H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Σάμου.
1.4. Χρόνος εξόφλησης:
Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή.
1.4.1. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.).
1.4.2. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης τμη­μα­τικής ορι­στικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο προμηθευτής εκδώσει τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των προϊόντων, η ως άνω προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου παραλαβής.
1.5. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, η Ν.Α. Σάμου καθίσταται υπερήμερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομο­θεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυ­στερήσεων πληρωμών στις εμπο­ρικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 138/5-6-2003) και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υπο­βλη­θεί σχετική αίτηση του προμηθευτή, με επιτόκιο που ισούται με το άθροισμα του επιτοκίου που εφαρ­μό­ζεται για τις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξημένο κατά τρείς (3,00) ποσο­στιαίες μονά­δες (περιθώριο).
1.6. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται :
 α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχε­τικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επί­τροπο του Ελεγ­κτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού,
β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων,  καθώς και
γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007.
Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαι­τιό­τητα του προ­μηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, κ.λπ.).
1.7. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις επί του τιμήματος των ειδών.
1.8. Κατά την πληρωμή του τιμήματος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος.                 
1.9.  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει τη Ν.Α Σάμου.
1.10. Τα έξοδα μεταφοράς και φορ­τοεκ­φόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή.

2. Αντικείμενο της σύμβασης
2.1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η σίτιση των αλλοδαπών που βρίσκονται στο Κέντρο Προσωρινής Διαμονής Αλλοδαπών Σάμου.
2.2. Η εκτέλεση του έργου θα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και την από ............ τεχνική και οικονομική  προσφορά του αναδόχου, που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα μέρη της παρούσας.

3. Χρόνος ισχύος της σύμβασης
3.1. Η σύμβαση θα έχει ετήσια διάρκεια, αρχίζοντας από την ημερομηνία υπογραφής της.
3.2. Η Ν.Α. Σάμου έχει το δικαίωμα, με έγγραφη δήλωση του Νομάρχη στον ανάδοχο προμηθευτή, έπειτα από εισήγηση της Νομαρχιακής Επιτροπής Κοινωνικής και Οικονομικής Ανάπτυξης, να παρα­τεί­νει μονομερώς τη σύμβαση και για το επόμενο έτος επί οκτώ (8) ακόμη μήνες, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

4.Παράδοση - Παραλαβή

4.1. Η παράδοση των ειδών, τα οποία θα πρέπει να συμμορφώνονται απολύτως με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας, θα γίνεται στον χώρο του Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αλλοδαπών Σάμου που βρίσκεται στην πόλη της Σάμου με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή.
4.2.  Ειδικότερα, ο χρόνος και ο τρόπος παραλαβής, ρυθμίζονται στο Άρθρο 7 της παρούσας.
4.3. Προϋπόθεση για την παραλαβή των ειδών είναι η διενέργεια των απαραίτητων ποιο­τικών ελέγχων, η διαπίστωση της συμφω­νίας προς τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας και τους όρους της σύμβασης, η διεξαγωγή απαι­τού­μενων ελέγχων που αφoρoύv την υγιεινή και ασφάλεια.
4.4. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Κέντρο Προσωρινής Διαμονής Αλλοδαπών Σάμου, κατόπιν παραγγελιών που θα διαβιβάζονται στον προμηθευτή μέσω του Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αλλοδαπών Σάμου.
4.5. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται με απόφαση Νομάρχη ύστερα από εισήγηση της Νομαρχιακής Επιτροπής Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης, εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον προμηθευτή.
Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή άλλοι ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.
Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
4.6. Η οριστική παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνεται από το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τη διαδι­κασία που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις.

5. Κυρώσεις σε βάρος του αναδόχου


5.1. Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν προέβη στην παράδοση των συμφωνηθέντων, μέσα στο συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του, με απόφαση Νομάρχη  ύστερα από εισήγηση της Νομαρχιακής Επιτροπής Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης.
5.2. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, εφόσον :
5.2.1. Τα είδη δεν παραδόθηκαν με ευθύνη της Ν.Α  Σάμου.
5.2.2. Συvτρέχoυv λόγοι αvωτέρας βίας.
5.3. Με τηv απόφαση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί vα του παρα­σχεθεί η δυνατότητα παράδοσης των ειδών μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της oπoίας oυδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απoρριφθέvτoς είδους γίνεται δεκτή.
5.4. Στov προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση Νομάρχη ύστερα από εισήγηση του αρμοδίου οργάνου (Νομαρχιακή Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης), το οποίο υποχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόμεvo προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, oι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007).
5.5. Σε περίπτωση παράδοσης είδους το οποίο, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 3 του Π.Δ. 118/2007, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμ­βασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή του, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση Νομάρχη ύστερα από εισήγηση της Νομαρχιακής Επιτροπής Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης κατά τη διαδικασία του άρθρου 27 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007). 
5.6. Σε περίπτωση κατά την οποία τα συμβατικά είδη παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως μέχρι τη λή­ξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του προμηθευτή, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 32 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007), κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό.
5.7. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o χορη­γητής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της Ν.Α Σάμου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

6. Εγγυήσεις
 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
6.1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ο ανάδοχος για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………………/………-200… εγγυητική επιστολή  τ… ……………………., ποσού ……………… ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της συvoλικής συμβατικής αξίας του υλικού έργου (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με χρόνο ισχύος έως την ……….-200…
Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και  την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων .
6.2.  Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στην οικεία θέση της διακήρυξης και στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ.118/2007).

7. Υποχρεώσεις Αναδόχου
7.1. Ο προμηθευτής εγγυάται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης την προσφερόμενη ποσότητα και ποιότητα των ζητούμενων ειδών, την καταλληλότητά τους και την υγιεινή τους ασφάλεια και γενικά την ανταπόκρισή τους στις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης, καθώς και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει εξειδικευμένους υπαλλήλους, οι οποίοι θα φροντίζουν για την καθημερινή διάθεση των προσφερόμενων ειδών στο χώρο των εγκαταστάσεων του Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αλλοδαπών Σάμου.
7. 2. Τα είδη που παραδίδονται πρέπει να βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με τον πίνακα του Παραρτήματος Α και τις τεχνικές προδιαγραφές του Παρατήματος Δ΄ της διακήρυξης 4/2010 και με την Τεχνική Προσφορά του προμηθευτή.
Ειδικότερα, τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τους εξής όρους:
7.2.1.Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ποσοτικές ανάγκες του Κέντρου Προσωρινής Διαμονής
        Αλλοδαπών Σάμου.
7.2.2.Να συνοδεύονται από πλαστικά μαχαίρια, κουτάλια ή πιρούνια, ποτήρια και χαρτοπετσέτες, κατάλληλα για χρήση και για επαφή με τρόφιμα.
7.3.3. Η παράδοση να γίνεται καθημερινά ως εξής:
 Πρωινό   ώρα     8:00  έως   8:30 π.μ.
 Γεύμα     ώρα   13:00  έως 13:30 μ.μ.
 Δείπνου  ώρα   18:30  έως 19:00 μ.μ.
Σε έκτακτες περιπτώσεις να είναι δυνατή η σίτιση και εκτός του παραπάνω προκαθορισμένου πλαισίου.
7.3.Τα φαγητά και τα ροφήματα να φθάνουν στο Κέντρο σε θερμοκρασία άνω των  60 βαθμών Κελσίου. Οι σαλάτες σε θερμοκρασία 4-7 βαθμών Κελσίου.
7.4. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα συσσιτίου θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την εποχή και την εθνικότητα των αλλοδαπών.
7.5. Ο προμηθευτής φέρει την ευθύνη της διανομής του φαγητού στους σιτιζόμενους, στο Κέντρο Αλλοδαπών.
7.6. Ο προμηθευτής φέρει την ευθύνη τήρησης των όρων υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.
7.7. Να έχουν κατάλληλη συσκευασία, που να καλύπτει τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.
7.8.   Το προϊόν πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής κατά την ημερομηνία παράδοσής του και να μην έχει παρέλθει χρόνος μεγαλύτερος από το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής διάρκειας ζωής του.

8. Ανωτέρα βία
Σε όσες περιπτώσεις ο ανάδοχος επικαλείται ανωτέρα βία, ως λόγο αδυναμίας συμμόρφωσης προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, είναι υποχρεωμένος μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

9. Επίλυση διαφορών
9.1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου και του αναδόχου προμηθευτή και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επι­λύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από τη Νομαρχιακή Επιτροπή Κοινωνικής και Οικονομικής Ανάπτυξης, προς την οποία ο ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Κοινωνικής και Οικονομικής Ανάπτυξης Σάμου, αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν η αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο προσφέρων δεν αποδεχθεί την απόφαση της Ν Α Σάμου, τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.
9.2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Σάμου.


Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της υπ’ αριθ. 4/2008 διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού, καθώς και οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά (Ν. 2286/1995, Π.Δ. 60/2007, Π.Δ. 118/2007, άρθρα 79 - 85 Ν. 2362/1995 κ.λπ.). Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων της Ν.Α. Σάμου, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.
  Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση Νομάρχη έπειτα από εισήγηση της Νομαρχιακής Επιτροπής Κοινωνικής και Οικονομικής Ανάπτυξης.
Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) όμοια αντίγραφα, τα οποία,  αφού διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, και θεωρήθηκαν από τη Δ.Ο.Υ. εκ των οποίων η Ν.Α. Σάμου έλαβε ένα αντίγραφο, η ΔΟΥ  Σάμου το δεύτερο, ενώ το τρίτο έλαβε ο Ανάδοχος- Προμηθευτής.

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

   ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ                             ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΣΑΜΟΥ
      


 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ                                                             
                                                                                                       ΧΧΧΧΧΧΧΧ


[1].    Με το άρθρο 25 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 267/3-12-2007) προβλέπεται, ειδικά για συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του Ε.Σ.Π.Α., η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης περί της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού των υποψηφίων, από τους αναφερόμενους στο άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (σ’ αυτό αντιστοιχεί το άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007). Στην περίπτωση αυτή, η προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών γίνεται πριν την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, επίσης εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής.
[2].    Προσοχή: Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47 επ. του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί με το Ν. 3604/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 189/8-8-2007), από την 8-8-2007 η αρμοδιότητα για τη λύση της Α.Ε. και τον διορισμό εκκαθαριστών ανήκει στο πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: