Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2009

Έγκριση των τελευταίων τροποποιήσεων των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

EUROPE DIRECT

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΗ επιτροπή αγροτικής ανάπτυξης ενέκρινε την τρίτη σειρά προτάσεων των κρατών μελών/περιφερειών για την χρησιμοποίηση των χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ, του διαγνωστικού ελέγχου της ΚΓΠ και άλλων μεταφορών πιστώσεων στο πλαίσιο της ΚΓΠ για την αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως είναι η οικονομική κρίση, η κρίση στον τομέα του γάλακτος και η κλιματική αλλαγή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται ένας πολύ εντατικός κύκλος διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη και δίνεται το πράσινο φως για την γρήγορη διοχέτευση ενός επιπλέον ποσού ύψους 4,6 δισεκατ. ευρώ περίπου στην οικονομία των αγροτικών περιοχών και στη γεωργία κατά το 2009.

Κατανομή των κονδυλίων ανά τομέα προτεραιότητας

Το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων θα διατεθεί για τους τομείς της βιοποικιλότητας, της διαχείρισης υδάτων, της κλιματικής αλλαγής και της αναδιάρθρωσης του τομέα του γάλακτος . Η ανάπτυξη ευρυζωνικής υποδομής παραμένει μια από τις προτεραιότητες και μέχρι σήμερα 35 προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης παρέχουν τη δυνατότητα να εξασφαλιστεί πλήρης κάλυψη της ΕΕ με ευρυζωνικές υπηρεσίες μέσω του ευρωπαϊκού σχεδίου για την οικονομική ανάκαμψη. Το πρόσθετο ποσό που εγκρίθηκε για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες ανέρχεται πλέον στα 343,6 εκατ. ευρώ.

Πού θα επενδύσουν τα κράτη μέλη τα πρόσθετα κονδύλια;

Όσον αφορά τον διαγνωστικό έλεγχο της ΚΓΠ, οι επενδύσεις κατά την περίοδο 2009-2013 θα μπορούσαν να επικεντρωθούν σε οποιαδήποτε ή και σε όλες τις ακόλουθες προτεραιότητες[2]:

· Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και μετριασμός των επιπτώσεών της

Η ένταση των προσπαθειών στον τομέα αυτό θα έχει ως συνέπεια να αυξήσουν τα κράτη μέλη τις επενδύσεις τους σε μια σειρά από τομείς, όπως είναι η γεωργία ακριβείας, η περιορισμένη χρήση λιπασμάτων, η βελτίωση της αποθήκευσης κοπριάς, η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης με την χρησιμοποίηση δομικών υλικών που μειώνουν την απώλεια θερμότητας, οι πρακτικές διαχείρισης του εδάφους, η δάσωση, η προστασία από τις πλημμύρες στις παράκτιες και στις μεσόγειες περιοχές και πολλοί άλλοι. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα διατηρηθεί ο ηγετικός ρόλος που διαδραματίζει η ευρωπαϊκή γεωργία στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

· Διαχείριση των υδάτων

Η βιώσιμη διαχείριση των υδάτων εξακολουθεί να είναι ένα από τα βασικά στοιχεία για τους ευρωπαίους γεωργούς και για την ευρωπαϊκή γεωργία. Οι επενδύσεις στον τομέα αυτό θα αφορούν, μεταξύ άλλων, τις τεχνολογίες εξοικονόμησης νερού, την αποθήκευση νερού, τις παραγωγικές τεχνικές εξοικονόμησης ύδατος, τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στα αγροκτήματα καθώς και στους χώρους μεταποίησης και εμπορίας, τη δημιουργία φυσικών πρανών και την αποκατάσταση των υγροτόπων.

· Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η καλύτερη χρησιμοποίηση των φυσικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι μια βασική αρχή για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων όσον αφορά την αειφορία. Οι ευρωπαίοι γεωργοί θα συμβάλουν ακόμη περισσότερο στην επίτευξη του στόχου αυτού επενδύοντας στην παραγωγή βιοαερίου μέσω της χρησιμοποίησης οργανικών αποβλήτων, της επεξεργασίας γεωργικής και δασικής βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας και της καλλιέργειας πολυετών ενεργειακών φυτών. Θα ενισχυθεί επίσης η δημιουργία υποδομών στις αγροτικές περιοχές για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, δηλ. από βιομάζα, ηλιακή, αιολική και γεωθερμική ενέργεια.

· Βιοποικιλότητα

Η επίτευξη του κοινοτικού στόχου για τη βιοποικιλότητα όσον αφορά το 2010 απαιτεί πρόσθετες προσπάθειες, οι οποίες γίνονται πιο επιτακτικές από τις τρέχουσες ανάγκες για νερό και από την κλιματική αλλαγή. Οι επενδύσεις στο πλαίσιο του διαγνωστικού ελέγχου της ΚΓΠ θα αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας, την ολοκληρωμένη και βιολογική παραγωγή, τις αλλαγές στις χρήσεις της γης, την κατασκευή/διαχείριση βιοτόπων/ενδιαιτημάτων εντός και εκτός των τοποθεσιών Natura 2000 και την δημιουργία δενδροφυτειών σε λειμώνες.

· Αναδιάρθρωση του τομέα γάλακτος

Η πρόσφατη κρίση στον τομέα του γάλακτος καθιστά επιτακτική την ανάγκη για πρόσθετες δράσεις εκ μέρους της Κοινότητας και των κρατών μελών. Οι επενδύσεις των κρατών μελών θα αφορούν, μεταξύ άλλων, βελτιώσεις στην μεταποίηση και εμπορία των γαλακτοκομικών προϊόντων, διάφορους τύπους επενδυτικών ενισχύσεων σχετικά με τη γαλακτοκομική παραγωγή (περιλαμβανομένης της ενίσχυσης για την συμμόρφωση προς τα προσφάτως καθιερωθέντα κοινοτικά πρότυπα) και την καινοτομία.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας διαθέτει πρόσθετο ποσό 1 δισεκατ. ευρώ κατά την ίδια περίοδο για ευρυζωνικές υπηρεσίες στις αγροτικές περιοχές και για οποιαδήποτε ή για όλες τις προαναφερόμενες προτεραιότητες[3].

Πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης των κρατών μελών διατίθενται στον ακόλουθο ιστότοπο:

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/countries/index_en.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια: