Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Παρασκευή, 9 Απριλίου 2010

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΓΛΛΠ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΥΠΟΙΑΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Γ.Γ.Ν.Π.)
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 8/04/2010
ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ), η Γενική
Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής ( Γ.Γ.Λ.Λ.Π.) συγχωνεύθηκε με
υπηρεσίες του τέως ΥΕΝΑΝΠ , αποτελώντας τη Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής
Πολιτικής (Γ.Γ.Ν.Π).
Η Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενη στον κοινωνικό της ρόλο και
αναγνωρίζοντας τη σημασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού για μια αποτελεσματική
αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, εκπόνησε το εν λόγω Στρατηγικό Σχέδιο
για την περίοδο 2010-2012, στο οποίο περιλαμβάνονται οι Στρατηγικοί της Στόχοι με
βασικό όραμα μία σύγχρονη, Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής, με
αναβαθμισμένες αρμοδιότητες , άρτια εξοπλισμένη και αποτελεσματική, με κοινωνικό
πρόσωπο και στελέχη εκπαιδευμένα και ικανά να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους.
Η πολιτική μας στηρίζεται στους παρακάτω βασικούς πυλώνες :
• Αύξηση ναυτιλιακού συναλλάγματος , διαμέσου:
- της προσέλκυσης περισσότερων δραστηριοτήτων των ναυτιλιακών
επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
- της προσέλκυσης περισσοτέρων πλοίων υπό ελληνική σημασία.
• Την ανάδειξη του Πειραιά σε διεθνές ναυτιλιακό κέντρο, με αναβάθμιση των
κάθε είδους παρεχόμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών.
• Την αναβάθμιση των Ακτοπλοϊκών υπηρεσιών, καθώς επίσης και των υπηρεσιών
Θαλασσίου Τουρισμού και Κρουαζιέρας.
• Την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, με προσέλκυση νέων στελεχών, αλλά
και με παροχή κινήτρων για την παραμονή του υπάρχοντος στο ναυτικό
επάγγελμα και τέλος με αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης.
• Την ενίσχυση της ναυτιλιακής πολιτικής , με ενεργότερο ρόλο στους διεθνείς
οργανισμούς.
• Τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού πλοίου, παράλληλα με την
βελτίωση της θέσης του Έλληνα Ναυτικού.
• Την ενίσχυση των κανόνων της ποιοτικής ναυτιλίας.
• Την αποτελεσματική εφαρμογή των νέων διατάξεων ασφαλείας , τόσο για τα
πλοία όσο και για τα λιμάνια.
• Το σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας εθνικής λιμενικής πολιτικής, μέσω της
αναβάθμισης της λιμενικής υποδομής και του τρόπου λειτουργίας των λιμένων.
• Την δημιουργία επιπλέον ναυτιλιακών υποδομών.
• Την δημιουργία επιπλέον χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Ναυτιλία .
Οι στόχοι αυτοί είναι χρονικά προγραμματισμένοι και εναρμονισμένοι μεταξύ τους και
παραπέμπουν σε συγκεκριμένες δράσεις, τα αποτελέσματα των οποίων είναι μετρήσιμα
και αξιολογήσιμα.
Με την εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδιασμού η Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής
Πολιτικής φιλοδοξεί να χαράξει νέα συγκεκριμένη πορεία και να σηματοδοτήσει νέες
προτεραιότητες, με τελικό στόχο την επίτευξη των βέλτιστων δυνατών αποτελεσμάτων.
Όλοι οι παραπάνω στόχοι θα εξυπηρετηθούν από τις αρμοδιότητες της ΓΓΝΠ , οι
οποίες είναι:
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (ΓΓΝΠ):
• H μέριμνα για την οργάνωση , βελτίωση , προστασία και ανάπτυξη της
ναυτιλίας, η σύνδεσή της με την εθνική οικονομία, η στήριξη του θαλάσσιου
τουρισμού, η εξυπηρέτηση των θαλασσίων συγκοινωνιών, η λήψη κατάλληλων
νομοθετικών μέτρων με βάση την εθνική και διεθνή νομοθεσία για την
προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος .
• Η ναυτική εκπαίδευση, η ρύθμιση των θεμάτων ναυτικής εργασίας, η οργάνωση
διοίκηση και εποπτεία των Οργανισμών και Ασφαλιστικών Ιδρυμάτων .
• Ο έλεγχος των εξουσιοδοτημένων οργανισμών, ο έλεγχος ασφαλούς διαχείρισης
εταιρειών και πλοίων, ο έλεγχος έγκρισης και θεώρησης ναυπηγούμενων,
μετασκευαζόμενων ή αρχικά επιθεωρούμενων πλοίων, η έγκριση των υλικών
κατασκευής και μέσων εξοπλισμού των πλοίων , η επιθεώρηση και η έκδοση των
πιστοποιητικών αξιοπλοϊας τους .
• Ο συνολικός σχεδιασμός και η χάραξη της Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής για την
ανάπτυξη των λιμένων με σύγχρονη υποδομή ώστε να ανταποκρίνονται στις
ανάγκες και απαιτήσεις για την εξυπηρέτηση των επιβατών, των πλοίων και
φορτίων .
• Η ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
Λιμένων .
• Η οργάνωση και Διοίκηση της Πλοηγικής Υπηρεσίας .
• Η άσκηση ουσιαστικής Ναυτιλιακής Πολιτικής από το ΥΠΟΙΑΝ ,η προώθηση
των ελληνικών θέσεων στα διεθνή ναυτιλιακά fora, τους Διεθνείς Οργανισμούς
και στην Ε.Ε. , με στόχο την διασφάλιση των ναυτιλιακών συμφερόντων της
χώρας μας .
Όπως είναι γνωστό , η ναυτιλία αποτελεί αιχμή του δόρατος τόσο της διεθνούς
μας παρουσίας όσο και της αναπτυξιακής μας δυναμικής. Το Υπουργείο Οικονομίας
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καλείται να υπηρετήσει αυτόν το στόχο.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΤΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Παρακάτω ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση των προγραμμάτων και των δράσεων:
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Βασικοί Στόχοι του Προγράμματος είναι :
• Η τήρηση των επιπέδων στελέχωσης των υπό Ελληνική σημαία πλοίων ανάλογα
με την κατηγορία τους, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιοτική ναυσιπλοΐα, η ομαλή
δραστηριοποίηση τους και η κάλυψη των αναγκών διαβίωσης /ενδιαίτησης του
συνόλου των επιβαινόντων του πλοίου .
• Η προστασία ναυτικών από τις συνέπειες παρατεταμένης ανεπαρκούς
προσφοράς θέσεων προς εργασία .
• Η διατήρηση της εργασιακής ειρήνης .
• Η εξασφάλιση ασφαλούς, απρόσκοπτης και οικονομικά αποδοτικής
δραστηριοποίησης πλοίων όλων των κατηγοριών και πλόων.
• Η αξιόπιστη, έγκυρη και έγκαιρη εξυπηρέτηση του συναλλασσόμενου κοινού.
• Η αύξηση των υπό Ελληνική Σημαία πλοίων – Η αύξηση θέσεων εργασίας για
τους ΄Ελληνες Ναυτικούς – Η αύξηση των άδηλων πόρων (ναυτιλιακό
συνάλλαγμα).
• Η προώθηση των ελληνικών θέσεων στα διεθνή ναυτιλιακά fora, τους Διεθνείς
Οργανισμούς και στην Ε.Ε. , με στόχο την διασφάλιση των ναυτιλιακών
συμφερόντων της χώρας μας .
• Η ουσιαστική συμβολή του ΥΠΟΙΑΝ στη μείωση ή ακόμα και την εξάλειψη του
φαινομένου της μη έγκαιρης (ή της μη ορθής) ενσωμάτωσης και εφαρμογής της
κοινοτικής νομοθεσίας αντίστοιχα .
• Η διαμόρφωση καλύτερων όρων δραστηριοποίησης των υπό Ελληνική Σημαία
εμπορικών πλοίων στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. Επιπλέον η βελτίωση των
συνθηκών απασχόλησης των υπηρετούντων σ΄ αυτά ναυτικών .
• Η δημιουργία κινήτρου προσέλκυσης για τους πλοιοκτήτες να νηολογήσουν τα
πλοία τους υπό την Ελληνική Σημαία , το οποίο συνεπάγεται αύξηση του
ναυτιλιακού συναλλάγματος, καθώς και την προσέλκυση νέων στο ναυτικό
επάγγελμα .
• Η ύπαρξη και εφαρμογή σταθερού θεσμικού πλαισίου για την διατήρηση
κλίματος εμπιστοσύνης για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις που είναι
εγκατεστημένες ( ή που επιθυμούν να εγκατασταθούν ) στην Ελλάδα, το οποίο
συντείνει στην ενίσχυση του ρόλου του Πειραιά ως Διεθνούς Ναυτιλιακού
Κέντρου .
• Η ενίσχυση του έργου παρακολούθησης των εξελίξεων στα Διεθνή και
Ευρωπαϊκά ΄Οργανα , κυρίως όσον αφορά σε θέματα νομοθεσίας ασφάλειας
πλοίων και πρόληψης ρύπανσης από τα πλοία .
ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Βασικοί στόχοι του Προγράμματος είναι :
• Η διατήρηση αυξημένων όρων επιπέδου ασφάλειας πλοίων και λιμενικών
εγκαταστάσεων καθώς και η πρόληψη ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος
από πλοία .
• Η διαρκής αναβάθμιση προσόντων και μεθόδων διαχείρισης προσωπικού .
• Η εντατικοποίηση των ελέγχων για την παρακολούθηση της επίδοσης των
εξουσιοδοτημένων Αναγνωρισμένων Οργανισμών και των Τοπικών Κλιμακίων
Επιθεώρησης Πλοίων .
• Η διαρκής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη μέσω
απλούστευσης και βελτίωσης των σχετικών διεργασιών του τηρούμενου κατά
ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του ΚΕΕΠ .
• Η επιχορήγηση των ασθενέστερων λιμενικών ταμείων, κυρίως διαμέσου των
προγραμμάτων ΕΣΠΑ .
• Η επέκταση του ρόλου των Λιμενικών Ταμείων, προς την κατεύθυνση της
δημιουργίας επιχειρηματικών περιοχών (ΒΕΠΕ) θαλασσίου μετώπου , με την
είσοδο και φιλοξενία επιχειρήσεων ξηράς καθώς και πολιτιστικών
δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τοπικούς φορείς .
Υποστηρικτικές δράσεις της Ναυτιλίας
Στόχοι της Δράσης είναι :
• Η διατήρηση ικανοποιητικού επιπέδου παροχής υπηρεσιών ελέγχου πλοίων .
• Η διατήρηση ικανοποιητικού επιπέδου παροχής υπηρεσιών ελέγχου λιμένων και
λιμενικών εγκαταστάσεων .
• Η διατήρηση σύγχρονου και επαρκούς νομοθετικού πλαισίου .
• Η ενσωμάτωση όλων των σχετικών νομοθετημάτων διεθνών και ευρωπαϊκών
οργάνων .
• Η ενίσχυση συμμετοχής και εκπροσώπησης ΚΕΕΠ σε συνόδους διεθνών και
ευρωπαϊκών οργάνων .
• Η διατήρηση υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών Αναγνωρισμένων
Οργανισμών Ασφάλειας (Α.Ο.Α.) .
• Η διατήρηση υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών Τοπικών Κλιμακίων
Επιθεωρήσεων (ΤΚΕΠ) .
• Η Βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας .
• Η απλούστευση των διαδικασιών λειτουργίας και διαχείρησης .
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θεωρούμε ότι η Ναυτική Εκπαίδευση είναι η σημαντικότερη επένδυση στην ελληνική
Ναυτιλία ,με αναλογικά πολύ μεγάλα θετικά αποτελέσματα για αυτό και στοχεύουμε να
δοθεί ιδιαίτερο βάρος σε αυτή .
-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι αφενός η επιχορήγηση των Ναυτικών
Γυμνασίων και Λυκείων και αφετέρου η βελτίωση των υποδομών τους .
-ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:
• Η βελτίωση της κάθε είδους υλικοτεχνικής υποδομής διαμέσου των
προγραμμάτων ΕΣΠΑ ( κτίρια ,εγκαταστάσεις,μηχανήματα, όργανα κ.λ.π.) .
• Η υποστήριξη και αναβάθμιση του Εκπαιδευτικού Συστήματος των Σχολών
Εμπορικού Ναυτικού .
• Η προβολή της Ναυτικής Εκπαίδευσης και των ναυτικών επαγγελμάτων με
σκοπό την προώθηση εκπαιδευτικών συνεργασιών .
• Η μεγαλύτερη προσέλκυση νέων στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού και στα
ναυτικά επαγγέλματα .
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
Στόχος του Προγράμματος είναι η βελτίωση των όρων παροχής κοινωνικής ασφάλισης
στους ΄Ελληνες Ναυτικούς , η διασφάλιση των πόρων των Ασφαλιστικών Οργανισμών
και η ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική περίθαλψη των Ελλήνων Ναυτικών και των
οικογενειών τους .
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση , η βελτίωση και η αναβάθμιση του
ακτοπλοϊκού δικτύου της χώρας, η ολοκλήρωση των Γενικών Προγραμματικών
Σχεδίων των Οργανισμών Λιμένων και η προώθηση όλων των σχετικών έργων.
Ενίσχυση ακτοπλοϊκών δρομολογίων
Για το σκοπό αυτό σχεδιάζονται και υλοποιούνται ενέργειες που αφορούν σε :
• Σχεδιασμό της ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης των νησιών της χώρας.
• Βελτίωση των δυνατοτήτων για νησιωτικό και παράκτιο Τουρισμό.
• Εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τον τομέα της ακτοπλοΐας με το
Κοινοτικό Δίκαιο και ιδιαίτερα του «μεταφορικού ισοδύναμου» .
• Αναπροσαρμογή του κρατικού ναυλολογίου .
• Ετήσιο καθορισμό συνδέσεων για τις οποίες δεν υφίσταται κρατικό ναυλολόγιο .
• Διαρκή παρακολούθηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τον τομέα της
προστασίας των δικαιωμάτων των επιβατών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές .
• ΄Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης από το ΓΛΚ ποσού 40,0 εκατομμυρίων ευρώ
για το έτος 2010 προκειμένου να συναφθούν συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας
υπηρεσίας διάρκειας μέχρι 12 ετών κατόπιν μειοδοτικών διαγωνισμών , 40,4
εκατομμυρίων ευρώ για το έτος 2011 και 40,8 εκατομμύρια ευρώ για το έτος
2012.
• Ενίσχυση των άγονων γραμμών με την εφαρμογή συνδυασμένων δράσεων
αγοράς πλοίων και επιδότησης δρομολογίων.
Ανάπτυξη Κρουαζιέρας
Βελτίωση των υποδομών και των συνθηκών λειτουργίας των κρουαζεροπλοίων με
στόχο την ανάδειξη του Πειραιά σε διεθνή Λιμένα / Κέντρο Τοπικής Αγοράς (Local
Market )Κρουαζεροπλόιων.
Επενδυτικές δράσεις για την βελτίωση Λιμένων
Βασικοί στόχοι της δράσης είναι :
• Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής .
• Η διασφάλιση της βιωσιμότητας των Ελληνικών λιμένων και η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας τους, με την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων
τους, την αύξηση της εξειδίκευσης τους και τη δημιουργία ευνοϊκού
επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την προσέλκυση φορτίων, επιβατών και
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων .
• Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων και ευκαιριών που παρέχονται στα πλαίσια
Κοινοτικών και άλλων προγραμμάτων , για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό
του λιμενικού συστήματος της Χώρας .
• Η ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα κράτη-μέλη και τρίτες χώρες για την
προετοιμασία και υποβολή κοινών προγραμμάτων για την διασύνδεση και την
βελτίωση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων των λιμένων, καθώς επίσης και για τη
μεταφορά τεχνογνωσίας .
• Η βελτίωση όρων ασφάλειας στους λιμένες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και
standards .
• Η λειτουργία των λιμένων με όρους φιλικούς προς το περιβάλλον
διασφαλίζοντας τόσο την προστασία τους όσο και την ελαχιστοποίηση των
επιπτώσεων σ’ αυτούς .
• Η διεύρυνση των λιμενικών υποδομών τόσο προς την κατεύθυνση της βελτίωσης
των θαλάσσιων συγκοινωνιών όσο και της αύξησης των δραστηριοτήτων τους
(π.χ. θαλάσσιος τουρισμός, υποστήριξη δραστηριοτήτων ξηράς,κ.α.
• Η επιθεώρηση και συντήρηση των Λιμενικών Υποδομών .
• Η κατανομή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
λιμενικών έργων σε Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα .
• Η έγκριση και γνωμοδότηση μελετών Λιμενικών ΄Εργων .
• Η προστασία Αιγιαλού/Παραλίας .
• Η αναθεώρηση του συστήματος κοστολόγησης στους Οργανισμούς Λιμένων
Α.Ε.
• Η διαδικασία συστηματικής συγκριτικής αξιολόγησης και ελέγχου των
χαρακτηριστικών επιδόσεων των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε.
ΕΝΤΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ
Αρχικά ,οφείλουμε να ενημερώσουμε ότι η ΓΓΝΠ κατέθεσε τεχνικά δελτία για έργα
συνολικού ύψους 936 εκατομμυρίων Ευρώ , για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Οι ανωτέρω βασικοί στόχοι βασίζονται σε ενέργειες που σχεδιάζονται για την
υλοποίηση της και είναι:
1. Σχεδιασμός και εφαρμογή της Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής.
2. Διασφάλιση της βιωσιμότητας των Ελληνικών λιμένων και ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας τους, με την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων
τους, την αύξηση της εξειδίκευσης τους και τη δημιουργία ευνοϊκού
περιβάλλοντος για την προσέλκυση φορτίων επιβατών και επιχειρήσεων.
3. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων και ευκαιριών που παρέχονται στα πλαίσια
Κοινοτικών και άλλων προγραμμάτων , για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό
του λιμενικού συστήματος της Χώρας .
4. Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα κράτη-μέλη και τρίτες χώρες για την
προετοιμασία και υποβολή κοινών προγραμμάτων για την ανάπτυξη των
λιμένων, καθώς επίσης και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας .
5. Βελτίωση όρων ελέγχου στους λιμένες , με στόχο τον περιορισμό της
λαθρομετανάστευσης διαμέσου κονδυλίων που αναμένεται να διατεθούν από το
ΕΣΠΑ .
6. Λειτουργία των λιμένων με όρους φιλικούς προς το περιβάλλον , διασφαλίζοντας
την προστασία του και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων σ’ αυτό .
7. Επιθεώρηση και συντήρηση Λιμενικών Υποδομών .
8. Η κατανομή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
λιμενικών έργων σε Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα .
9. Η έγκριση και γνωμοδότηση μελετών Λιμενικών ΄Εργων .
10. Η αναθεώρηση του συστήματος κοστολόγησης στους Οργανισμούς Λιμένων
Α.Ε.
ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ (ΝΕΖ)
Αναφερόμαστε κυρίως στους 4 μεγάλους πυλώνες του επιχειρησιακού σχεδίου για την
Ζώνη , όπως ακολουθεί:
Κατά πρώτον, την οργάνωση και τον εκσυγχρονισμό της ζώνης , κυρίως διαμέσου της
σύστασης διοικητικής επιχείρησης η οποία θα αναλάβει το συντονισμό των ενεργειών,
τη στήριξη και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό , με τίτλο «Ναυπηγοεπισκευαστικές
Υπηρεσίες ΑΕ» (θυγατρική της ΟΛΠ Α.Ε. ) .
Δεύτερον, αναφερθήκαμε στις υποδομές που πρέπει να υπάρξουν για τη στήριξη της
ζώνης και κυρίως για την πλωτή δεξαμενή, τύπου PANAMAX, όπου πάλι ο ΟΛΠ
λαμβάνει την άμεση πρωτοβουλία να προωθήσει.
Ο τρίτος πυλώνας έχει να κάνει με τα αναπτυξιακά κίνητρα για τις επιχειρήσεις οι
οποίες είτε δραστηριοποιούνται άμεσα μέσα στη Ζώνη ,είτε εμπλέκονται έμμεσα σε
αυτή. Στον αναπτυξιακό νόμο προβλέπονται να υπάρχουν ειδικά κίνητρα προς αυτή την
κατεύθυνση. Κάτω από αυτό το πρίσμα ,ζητήσαμε από τους εμπλεκόμενους φορείς να
καταθέσουν τις επόμενες εβδομάδες, συγκεκριμένες προτάσεις.
Επίσης, αναφερθήκαμε στο ζήτημα του Μητρώου, το οποίο η Νομαρχία Πειραιώς
προωθεί ώστε να υπάρχει τελικά μία εξυγίανση του χώρου. Και τέλος, το μεγάλο
ζήτημα των εργαζόμενων και των ανέργων. Πρόκειται για πρόβλημα το οποίο
καλούνται να επιλύσουν σε συνεργασία δύο Υπουργεία, το δικό μας και το Υπουργείο
Εργασίας, διαμέσου ενός ευρύτερου αναπτυξιακού σχεδίου για τη Ν.Ε.Ζ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: