Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010

Ας καμαρωσουμε που προσέχουμε τόσο το περιβαλλον!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΔραστηριότητες του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) της ΝΑ. ΣάμουΜε στόχο την ευαισθητοποίηση ατόμων και φορέων στην προστασία του περιβάλλοντος το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) του Νομού Σάμου προχώρησε στην επιβολή των παρακάτω προστίμων:Α. Πρόστιμα για ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος στο διάστημα από 01/08/2007 μέχρι 30/09/2009:Πρόστιμο 5.000€ στον Δήμο Μαραθοκάμπου, με απόφαση Νομάρχη Δ.Π.Χ.Π. ΟΙΚ.3304/22-9-09, για την διάνοιξη δρόμου στη θέση Ι.Μ. Ευαγγελίστριας Κέρκη Σάμου (Κάμπος Μαραθοκάμπου Σάμου) εντός προστατευόμενης περιοχής, δηλαδή σε καθεστώς προστασίας Natura 2000 με κωδικό τοποθεσίας GR4120003, δίχως την επίδοση των απαιτούμενων αδειών και τη λήψη εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και δίχως περιβαλλοντική αδειοδότηση κατά παράβαση του Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ 160 Α'/16-10-1986), όπως αυτός τροποποιήθηκε.

Πρόστιμο 5.000€ στον Σ.Δ., με απόφαση Νομάρχη Δ.Π.Χ.Π. ΟΙΚ.3465/22-9-09, για απόθεση απόβλητων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) σε ρέμα, δίχως σχετική άδεια κατά παράβαση του Ν. 1650/1986, όπως ισχύει σήμερα.

Πρόστιμο 500€ στον Ζ.Ι., με απόφαση Νομάρχη ΟΙΚ. 3466/22-9-09, για την απόθεση αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) παραπλεύρως της Ε.Ο. Σάμου - Καρλοβάσου, δίχως σχετική άδεια κατά παράβαση του Ν. 1650/1986, όπως αυτός ισχύει σήμερα.Β. Πρόστιμα για ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος στο διάστημα από 01/10/2009 - 28/02/2010Πρόστιμο 1.500€ στον Δήμο Αγίου Κηρύκου, με απόφαση Νομάρχη Δ.Π.Χ.Π. ΟΙΚ. 3897/27-11-09, για τον Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Δήμου Αγίου Κηρύκου για παραβάσεις σχετικές με τη διαχείριση και συγκεκριμένα τη συλλογή των στερεών απορριμμάτων του Δήμου Αγίου Κηρύκου, δηλαδή για παραβάσεις του άρθρου 12 του Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ 160 Α'/16-10-1986), όπως αυτός τροποποιήθηκε, και των άρθρων 7 και 8 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β΄/22-12-2003, οι οποίες διαπιστώθηκαν κατά την διενέργεια της αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ Ικαρίας - Φούρνων στις 28-5-2009.

Πρόστιμο 1.500€ στην Ιερά Μητρόπολη Σάμου Ικαρίας και Κορσεών, με απόφαση Νομάρχη Δ.Π.Χ.Π. ΟΙΚ.3559/29-10-09, για την ρίψη μεγάλου όγκου υλικών εκσκαφών στην περιοχή Κότσικα, Δ. Βαθέος, δίχως σχετική άδεια κατά παράβαση του Ν. 1650/1986, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Πρόστιμο 5.000€ στο Δήμο Βαθέος, με απόφαση Νομάρχη Δ.Π.Χ.Π. ΟΙΚ.3962/02-12-09, για την μη τήρηση των Εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Ενημέρωση-Τροποποίηση Μελέτης Περιμετρικής Οδού Δήμου Βαθέος».

Πρόστιμο 1.000€ στο Δήμο Πυθαγορείου και πρόστιμο 1.000€ στο Δήμο Βαθέος, με απόφαση Νομάρχη Δ.Π.Χ.Π. ΟΙΚ.4020/09-12-09 και ΟΙΚ.4021/09-12-09, αντίστοιχα, για την:

μη συλλογή και διαχείριση των οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) και των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, για την οποία και είναι αρμόδιοι οι ΟΤΑ, σύμφωνα με την ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μέτρα & όροι για την διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός & Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης». (ΦΕΚ 1909 Β΄/22-12-2003).

την μη εφαρμογή των προβλεπόμενων στο σχετικό Π.Δ. 116/04 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση οχημάτων τέλους κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/53/ΕΚ», (ΦΕΚ 81Α/05-03-2004) και συγκεκριμένα, τα οριζόμενα στο άρθρο 8, παρ. 3.1., όπου προβλέπεται πως στην περίπτωση που το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης δεν δραστηριοποιείται σε κάποια περιοχή, όπως στην περίπτωση της Σάμου, και μέχρις ότου δραστηριοποιηθεί σ' αυτήν, η παράδοση του ΟΤΚΖ γίνεται σε σημείο συλλογής που προσδιορίζει ο οικείος ΟΤΑ. Η βεβαίωση παραλαβής του ΟΤΚΖ και το πιστοποιητικό καταστροφής εκδίδονται από τον οικείο ΟΤΑ με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο ανωτέρω Π.Δ.

την μη εφαρμογή των προβλεπόμενων στο ανωτέρω Π.Δ. και συγκεκριμένα, τα οριζόμενα στο άρθρο 9, όπου ορίζεται πως τα εγκαταλελειμμένα οχήματα, μετά από την τήρηση των σχετικών οριζόμενων διαδικασιών και εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες στο Π.Δ. προϋποθέσεις, θεωρούνται και αυτά ΟΤΚΖ.

Πρόστιμο 500€ στον Σ.Γ. και πρόστιμο 500€ στην εταιρία «Α.Χ.», με απόφαση Νομάρχη Δ.Π.Χ.Π. ΟΙΚ.235/22-01-10 και ΟΙΚ.236/22-01-10, αντίστοιχα, για την συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση μεταλλικών αποβλήτων, Απόβλητων Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Εξοπλισμών (ΑΗΗΕ), Απόβλητων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) στην περιοχή Φουρνιώτικο Ρέμα του Δήμου Καρλοβασίων δίχως να εφαρμόζουν την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα κατά παράβαση του Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ 160 Α'/16-10-1986), όπως αυτός τροποποιήθηκε, των ΚΥΑ 50910/2727/2003, ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/06 , ΚΥΑ ΗΠ/24944/1159/06 και των ΠΔ 116/04 & 117/04.

Πρόστιμο 1.000€ στο Δήμο Καρλοβασίων, με απόφαση Νομάρχη Δ.Π.Χ.Π. ΟΙΚ.234/22-01-10, για την:

οργάνωση συλλογής, εναπόθεσης, προσωρινής αποθήκευσης και μεταφόρτωσης Δημοτικών Αποβλήτων εκτός των βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων που ομοιάζουν με τα οικιακά στην περιοχή «Φουρνιώτικο Ρέμα» Δήμου Καρλοβασίων και συγκεκριμένα στην οδό Καρβούνη σε μη εγκεκριμένο χώρο δίχως την κατάλληλη διαμόρφωση και με μη εγκεκριμένο τρόπο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

μη εφαρμογή των προβλεπόμενων στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 και συγκεκριμένα, τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 2, όπου προβλέπεται πως για τη διάθεση, αξιοποίηση, προσωρινή αποθήκευση και μεταφόρτωση των στερεών αποβλήτων απαιτείται Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, άδεια διάθεσης, αξιοποίησης προσωρινής αποθήκευσης ή μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων, μακροσκοπικός έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Υγιεινής του Νομού, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι όροι της σχετικής άδειας και εάν ο φορέας έχει την κατάλληλη στελέχωση.

Πρόστιμο 1.500€ στο Δήμο Καρλοβασίων, με απόφαση Νομάρχη Δ.Π.Χ.Π. ΟΙΚ.469/10-02-10, για παραβάσεις σχετικές με την επεξεργασία των λυμάτων, η οποία και λάμβανε χώρα στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Καρλοβασίων, καθώς και με την διάθεση των επεξεργασμένων αυτών λυμάτων σε θαλάσσιο αποδέκτη μέσω υποθαλάσσιου αγωγού. Οι παραβάσεις αφορούσαν στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για την επεξεργασία και διάθεση των αστικών λυμάτων, καθώς και για την μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της σχετικής ΑΕΠΟ με τίτλο «Έγκριση Π.Ο. του έργου "Αναβάθμιση & επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Δήμων Καρλοβασίων Ν. Σάμου" της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, (του Ν. 1650/1986, την οδηγία 91/271 της ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων όπως αυτή τροποποιείται από την Οδηγία 98/15/ΕΚ, του Συμβουλίου της 27/10/1998, την Υπουργική Απόφαση με αρ. ΟΙΚ.5673/400/97 (ΦΕΚ 192/τ.β./1997), όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 19661/1982/2-8-99, την ΚΥΑ 50910/2727/2003, την Υγειονομική Διάταξη Ε1β/221/65 (ΦΕΚ 138 τ.β΄) και την με αρ. ΥΓ/7841/30-12-1993 Απόφαση του Νομάρχη Σάμου).Κατά των αποφάσεων αυτών μπορούν οι θιγόμενοι να προσφύγουν στα κατά νόμο αρμόδια ακυρωτικά όργανα.

Το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) του Νομού Σάμου θα συνεχίσει τους ελέγχους, τις συστάσεις και τις κυρώσεις σε εφαρμογή του Νόμου 1650/1986 όπως αυτός τροποποιήθηκε, για την διάσωση και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος των νησιών μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: