Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2010

Εμπειρογνώμονες στον τομέα των δεξιοτήτων και των θέσεων εργασίας ζητούν την άμεση ανάληψη δράσης


ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Όπως αναφέρει έκθεση ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που δημοσιοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαιτείται άμεση ανάληψη δράσης για να επιλυθεί το πρόβλημα των ελλείψεων δεξιοτήτων στην Ευρώπη και για να δοθούν στους Ευρωπαίους καλύτερες δυνατότητες ώστε να επιτύχουν στην αγορά εργασίας.

Η έκθεση, με τίτλο «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας : άμεση ανάληψη δράσης» - τονίζει την ανάγκη να δοθούν τα σωστά κίνητρα ώστε οι πολίτες να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους, η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η εργασία να συνδεθούν καλύτερα μεταξύ τους, να επιτευχθεί ο σωστός συνδυασμός δεξιοτήτων και να προβλέπονται καλύτερα οι δεξιότητες που χρειάζονται για το μέλλον. Η σημερινή έκθεση είναι ένα από τα κύρια αποτελέσματα του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας» και θα υποβληθεί σήμερα σε συνεδρίαση υψηλού επιπέδου στις Βρυξέλλες.

Η φύση του προβλήματος:

- Επί του παρόντος, ένας στους τρεις Ευρωπαίους που ανήκει στον ενεργό πληθυσμό έχει λίγα ή καθόλου τυπικά προσόντα, με αποτέλεσμα οι πιθανότητές του να βρει απασχόληση να είναι 40% λιγότερες από εκείνων με μέσο επίπεδο προσόντων.

- Το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων με υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων στην ΕΕ συνολικά είναι 84%, με μέσο επίπεδο δεξιοτήτων 70% και με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων 49%.

- Τα άτομα με χαμηλό επίπεδο προσόντων έχουν επίσης πολύ λιγότερες πιθανότητες να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να παρακολουθήσουν μαθήματα διά βίου μάθησης.

- Οι επιχειρήσεις που εκπαιδεύουν το προσωπικό τους έχουν 2,5 φορές λιγότερες πιθανότητες να αποτύχουν σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις που δεν το εκπαιδεύουν, και

- Τα εκπαιδευτικά συστήματα που παρέχουν επαρκείς δεξιότητες σε όλους μπορούν να αυξήσουν μακροπρόθεσμα το ΑΕγχΠ έως και κατά 10%.

Η σημερινή έκθεση των εμπειρογνωμόνων περιέχει συγκεκριμένες συστάσεις σχετικά με τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος των ελλείψεων σε δεξιότητες στην Ευρώπη και απευθύνεται σε όργανα λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, στις επιχειρήσεις, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τους φορείς παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τις υπηρεσίες απασχόλησης.

Ζητείται να αναληφθεί δράση σε τέσσερις κύριους τομείς:

- Παροχή καλύτερων κινήτρων σε εργοδότες και άτομα με σκοπό την αναβάθμιση των δεξιοτήτων• πραγματοποίηση σημαντικών, έξυπνων και όχι μόνο οικονομικών επενδύσεων σε δεξιότητες.

- Άνοιγμα του κόσμου της εκπαίδευσης και της κατάρτισης• να καταστούν η εκπαίδευση και η κατάρτιση πιο καινοτόμες και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τόσο των σπουδαστών όσο και των εργοδοτών• ανάπτυξη κατάλληλων προσόντων που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα.

- Προσφορά καλύτερου συνδυασμού δεξιοτήτων που είναι καταλληλότερος για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

- Καλύτερη πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών όσον αφορά τις δεξιότητες.

Η άποψη των εμπειρογνωμόνων είναι ότι όλοι οι τομείς συνδέονται μεταξύ τους και επομένως όλες οι δράσεις πρέπει να εξεταστούν από κοινού. Επιπλέον, η αρμοδιότητα δεν ανήκει σε ένα μόνο ενδιαφερόμενο μέρος, αλλά απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η έκθεση επισημαίνει τη δυσάρεστη αλήθεια ότι παρά την πρόοδο που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια, πολλοί Ευρωπαίοι δεν είναι επαρκώς ειδικευμένοι. Σχεδόν το ένα τρίτο του ευρωπαϊκού πληθυσμού ηλικίας από 24 έως 64 ετών δεν έχει καθόλου τυπικά προσόντα ή έχει χαμηλό επίπεδο προσόντων και μόνο το ένα τέταρτο έχει υψηλό επίπεδο προσόντων. Επίσης, τα άτομα με δεξιότητες δεν έχουν πάντα τις δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες και έτσι δημιουργούνται αναντιστοιχίες στην αγορά εργασίας. Απαιτείται καλύτερος συνδυασμός εγκάρσιων και ειδικών δεξιοτήτων.

Το πρόβλημα καθίσταται πιο επιτακτικό λόγω της αύξησης της ανεργίας και των δημογραφικών αλλαγών.

Ωστόσο, την επόμενη δεκαετία αναμένεται να δημιουργηθούν περίπου 80 εκατομμύρια ευκαιρίες απασχόλησης, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις του CEDEFOP, του κέντρου αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Από αυτές τις θέσεις εργασίας σχεδόν 7 εκατομμύρια θα είναι νέες θέσεις εργασίας και οι περισσότερες από αυτές θα απαιτούν εργατικό δυναμικό με υψηλότερο επίπεδο ειδίκευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Έκθεση εμπειρογνωμόνων: «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=697&furtherNews=yes

http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=61489feda9e3758486af&title=Creating+Green+Jobs&titleleft=Employment

Δεν υπάρχουν σχόλια: