Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2010

Διατέθηκαν συνολικά 5 δισ. ευρώ στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης μετά την τελευταία ψηφοφορία


ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

EUROPE DIRECT

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


Η Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης ενέκρινε τις τελευταίες προτάσεις των κρατών μελών και των περιφερειών για τη χρησιμοποίηση των χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου ανάκαμψης της οικονομίας και του διαγνωστικού ελέγχου της ΚΓΠ, καθώς και άλλων μεταφορών πιστώσεων στο πλαίσιο της ΚΓΠ για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η οικονομική κρίση, η κρίση στον γαλακτοκομικό τομέα και η κλιματική αλλαγή.

Κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2009 – Ιανουαρίου 2010, τροποποιήθηκαν όλα τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και συμπληρωματική χρηματοδότηση περίπου 5 δισεκ. ευρώ είναι τώρα έτοιμη να επενδυθεί στη γεωργία, το περιβάλλον και τις ευρυζωνικές υποδομές στις αγροτικές περιοχές. Τον Ιανουάριο του 2010, η Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης ενέκρινε τις τελευταίες 7 τροποποιήσεις (βλέπε IP/09/1568, IP/09/1813 και IP/09/1945 για τις εγκρίσεις του Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου) (βλέπε πίνακες του παραρτήματος 1). Το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων θα διατεθεί στους τομείς της βιοποικιλότητας (31,2% των κονδυλίων ή 1,5 δισεκ. ευρώ) και της διαχείρισης των υδάτων (28,9% ή 1,3 δισεκ. ευρώ). Για την αναδιάρθρωση του γαλακτοκομικού τομέα προβλέπεται 14,5% του συνολικού προϋπολογισμού (0,7 δισεκ. ευρώ). Τα μέτρα για την κλιματική αλλαγή αντιπροσωπεύουν 14,2% ή 0,7 δισεκ. ευρώ, η ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 5,6% του συνολικού συμπληρωματικού προϋπολογισμού (0,3 δισεκ. ευρώ). Η ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδομών παραμένει σημαντική πολιτική για τις αγροτικές περιοχές. Τα κράτη μέλη αποφάσισαν να επενδύσουν 35% των διαθέσιμων κονδυλίων του ευρωπαϊκού σχεδίου ανάκαμψης για τις ευρυζωνικές υποδομές, δηλαδή 360,4 εκατ. ευρώ επί του συνόλου του 1 δισεκ. ευρώ.

«Η τρέχουσα οικονομική και περιβαλλοντική κατάσταση απαιτεί την ανάληψη δράσης – τόσο στην ύπαιθρο όσο και στις πόλεις μας» δήλωσε η κα Mariann Fischer Boel, Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. «Έχουμε αναλάβει αποφασιστική δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο με πολλούς τρόπους. Ο διαγνωστικός έλεγχος της ΚΓΠ και το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας προσέφεραν νέα κονδύλια που θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση πιεστικών προβλημάτων όπως είναι η αναδιάρθρωση του τομέα του γάλακτος και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Εναπόκειται στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες να χρησιμοποιήσουν συνετά τα χρήματα αυτά.»

Συμπληρωματικός προϋπολογισμός

Το 2009, μετά τον διαγνωστικό έλεγχο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) και ορισμένες μεταφορές πιστώσεων στο πλαίσιο της ΚΓΠ, συνολικός προϋπολογισμός 3,9 δισεκ. ευρώ τέθηκε στη διάθεση των κρατών μελών για μέτρα αγροτικής ανάπτυξης[1]. Ο προϋπολογισμός αυτός συμπληρώθηκε με ποσό 1 δισεκ. ευρώ που προέρχεται από το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας, με το οποίο προστέθηκε ένας τομέας προτεραιότητας που αφορά τη δημιουργία και την αναβάθμιση των ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές περιοχές.

Παρακολούθηση του αντικτύπου των δαπανών

Τα κράτη μέλη/οι περιφέρειες υποβάλλουν εκθέσεις ετησίως σχετικά με όλες τις δαπάνες στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης καθώς και για τον αντίκτυπό τους. Από το 2010 και μετά, οι εκθέσεις θα καλύπτουν επίσης τα πρόσθετα ποσά που διατίθενται για τα υφιστάμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης ως συνέπεια του διαγνωστικού ελέγχου της ΚΓΠ και του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας.

Έγκριση τροποποιήσεων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης άλλων κρατών μελών/περιφερειών

Πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης των κρατών μελών είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/countries/index_en.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια: