Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (11)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

EUROPE DIRECT

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

· Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ανάλυση του στόχου περιορισμού των αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ για το 2020, από 20% σε 30%.

· Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να συσταθεί δίκτυο ταμείων εξυγίανσης στην ΕΕ, ώστε οι μελλοντικές πτωχεύσεις τραπεζών να μην επιβαρύνουν τους φορολογούμενους

· Γερμανία, Βέλγιο και Λετονία συντάχθηκαν με τα εννέα κράτη της ΕΕ τα οποία ζητούν νομοθετικές ρυθμίσεις που θα προσδώσουν ασφάλεια δικαίου σε συζύγους μικτών γάμων που επιθυμούν να διαζευχθούν.

· Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σχέδιο διαπραγματευτικής εντολής ενόψει συμφωνίας προστασίας των προσωπικών δεδομένων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ

· Βέτο Ευρωβουλευτών στην «Κόλλα κρέατος»

· Ενεργειακή απόδοση: Νέα σήμανση για τις οικιακές συσκευές και άλλα προϊόντα

· Μετεγκατάσταση προσφύγων: Οικονομικά κίνητρα για όσα κράτη μέλη συμμετάσχουν

· Η ένδειξη χώρας προέλευσης των ρούχων μπορεί να γίνει υποχρεωτική

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ανάλυση του στόχου περιορισμού των αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ για το 2020, από 20% σε 30%.

Διάλογος για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 30%

Η ανακοίνωση είναι απόρροια της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τον τίτλο «Τρόποι αναζωογόνησης των διεθνών διαπραγματεύσεων για το κλίμα» και του αιτήματος του Συμβουλίου για υποβολή εκτίμησης των επιπτώσεων που θα είχε η υπό αίρεση στροφή προς μείωση των εκπομπών κατά 30%. Εξετάζονται επίσης τα μέτρα που λαμβάνονται για τη στήριξη των ενεργοβόρων βιομηχανιών προ του κινδύνου διαρροής άνθρακα, όπως επιβάλλει η οδηγία για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ/ETS).

Από την ανακοίνωση προκύπτει ότι η μείωση των εκπομπών στην ΕΕ λόγω της οικονομικής κρίσης, σε συνδυασμό με την πτώση των τιμών του διοξειδίου του άνθρακα, έχουν μεταβάλει τις εκτιμήσεις που διατυπώθηκαν προ διετίας, όταν προτάθηκε το αναθεωρημένο ΣΕΔΕ. Με βάση συνεπώς τα νέα δεδομένα, παρέχεται ανάλυση του αντίκτυπου των διαφόρων βαθμών φιλοδοξίας ως μοχλών για τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας της ΕΕ και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με την προώθηση της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Η ανάλυση αυτή καλύπτει τις προσπάθειες που θα χρειαστεί να καταβληθούν στους διάφορους κύριους τομείς για να περιοριστούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά περισσότερο από 20%, έως 30%, εξετάζοντας επίσης τις επιπτώσεις των εν λόγω προσπαθειών και τις δυνητικές επιλογές άσκησης πολιτικής για την υλοποίησή τους. Στην αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων λαμβάνονται επίσης πλήρως υπόψη οι τρέχουσες συνθήκες δημοσιονομικών περιορισμών και συρρίκνωσης της οικονομίας.

Το κόστος της επίτευξης των στόχων

Σε σχέση με το 2008, το κόστος επίτευξης του στόχου του 20%, σε απόλυτες τιμές, έχει μειωθεί από 70 σε 48 δισ. ευρώ (0,32% του ΑΕΠ) ετησίως μέχρι το 2020. Αυτό οφείλεται σε σειρά παραγόντων: η μικρότερη οικονομική μεγέθυνση περιόρισε τις εκπομπές, οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας τόνωσαν την ενεργειακή απόδοση και περιόρισαν την ενεργειακή ζήτηση, ενώ η τιμή του διοξειδίου του άνθρακα διαμορφώθηκε σε επίπεδα χαμηλότερη από εκείνα που είχαν προβλεφθεί το 2008, λόγω της μεταφοράς δικαιωμάτων του ΣΕΔΕ της ΕΕ που δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά την περίοδο της ύφεσης. Ταυτόχρονα, όμως, αυτή η μείωση του κόστους σε απόλυτες τιμές εντάσσεται στο πλαίσιο μιας κρίσης που έχει περιορίσει κατά πολύ την ικανότητα των επιχειρήσεων να εξασφαλίσουν τις αναγκαίες επενδύσεις για τον βραχυπρόθεσμο εκσυγχρονισμό τους.

Από το 20071 η ΕΕ έχει δεσμευθεί να αναβαθμίσει την επιδιωκόμενη μείωση των εκπομπών σε 30% μέχρι το 2020, εφόσον οι υπόλοιπες μείζονες οικονομίες αναλάβουν το μερίδιο προσπαθειών που τους αναλογεί στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας συμφωνίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Το κόστος της επίτευξης του στόχου του 30% εκτιμάται τώρα σε 81 δισ. ευρώ ετησίως μέχρι το 2020, δηλαδή 11 δισ. ευρώ περισσότερο απ’ όσο είχε υπολογιστεί προ διετίας ότι θα στοιχίσει η επίτευξη του στόχου του 20%. Ο στόχος του 30% αναμένεται να κοστίσει 33 δισ. ευρώ (0,2% του ΑΕΠ) περισσότερο από ό,τι υπολογίζεται σήμερα ότι θα κοστίσει ο στόχος του 20%.

Οικονομική μεγέθυνση με χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών

Διάφορες χώρες ανά τον κόσμο αναγνωρίζουν το δυναμικό της πράσινης ανάπτυξης με χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών, όσον αφορά τη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού. Η πρωτοπορία της Ευρώπης στην επανάσταση αυτή δεν είναι δεδομένη, καθώς οξύνεται ο διεθνής ανταγωνισμός. Ο στόχος του 20% θεωρήθηκε καίριας σημασίας για τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας της ΕΕ αλλά τώρα πλέον, με τιμές του διοξειδίου του άνθρακα χαμηλότερες απ’ ό,τι αναμενόταν, μειώνεται το δυναμικό του ως κινήτρου για αλλαγή και καινοτομία. Επιπλέον, η Ευρώπη οφείλει να προετοιμαστεί για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της, ως μέλους της ομάδας των ανεπτυγμένων χωρών, που είναι η μείωση κατά 80-95% μέχρι το 2050 με βέλτιστο κόστος.

Επιλογές για τη στροφή στον στόχο του 30%

Στην ανακοίνωση παρατίθενται οι επιλογές για την επίτευξη του στόχου του 30% στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ καθώς και στους άλλους τομείς. Σε αυτούς συγκαταλέγονται: ο περιορισμός του αριθμού των πλειστηριαζόμενων δικαιωμάτων στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ, η θέσπιση ρυθμίσεων για την προώθηση υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης, η ευφυής χρήση φορολογικών μέσων, ο προσανατολισμός των χρηματοδοτικών πόρων της πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή προς τις πράσινες επενδύσεις και η βελτίωση της περιβαλλοντικής ακεραιότητας των διεθνών πιστωτικών μορίων ανθρακούχων εκπομπών που αναγνωρίζονται στο ΣΕΔΕ της ΕΕ.

Ένα μέτρο ελκυστικό, ακόμη και πριν από την ενδεχόμενη στροφή προς τον στόχο του 30%, θα ήταν η αξιοποίηση ορισμένων μη κατανεμημένων δωρεάν δικαιωμάτων του ΣΕΔΕ για τη βιομηχανία, ώστε να επιταχυνθεί η καινοτομία στις τεχνολογίες χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, όπως γίνεται στο υφιστάμενο πρόγραμμα επίδειξης για καινοτόμες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, που χρηματοδοτείται με 300 εκατομμύρια δικαιώματα εκπομπών.

Διαρροή άνθρακα

Η Επιτροπή εξέτασε την κατάσταση των ενεργοβόρων βιομηχανιών υπό το πρίσμα του κινδύνου «διαρροής άνθρακα» (μετεγκατάσταση της παραγωγής από την ΕΕ σε χώρες με χαλαρότερα μέτρα περιορισμού των ανθρακούχων εκπομπών).Το βασικό συμπέρασμα έγκειται στο ότι τα υφιστάμενα μέτρα για την πρόληψη της διαρροής άνθρακα από τις εν λόγω βιομηχανίες – κατανομή δικαιωμάτων δωρεάν και πρόσβαση σε διεθνή πιστωτικά μόρια – εξακολουθούν να είναι δικαιολογημένα. Από την ανάλυση προκύπτει επίσης ότι αν ο στόχος αναβαθμιστεί στο 30% και, συγχρόνως, άλλες χώρες εκπληρώσουν τις υποσχέσεις μείωσης που έδωσαν στο πλαίσιο της συμφωνίας της Κοπεγχάγης, ο αντίκτυπος από πλευράς διαρροής άνθρακα θα ήταν περιορισμένος, υπό την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν σε ισχύ τα υφιστάμενα μέτρα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να συσταθεί δίκτυο ταμείων εξυγίανσης στην ΕΕ, ώστε οι μελλοντικές πτωχεύσεις τραπεζών να μην επιβαρύνουν τους φορολογούμενους

Tαμεία εξυγίανσης τραπεζών

Μετά από συζήτηση στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει τις ιδέες αυτές στη σύνοδο κορυφής του G-20 στο Τορόντο, στις 26-27 Ιουνίου 2010. Τα εν λόγω ταμεία θα αποτελέσουν μέρος ευρύτερου πλαισίου με στόχο την πρόληψη μελλοντικών χρηματοπιστωτικών κρίσεων και την ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η Επιτροπή πιστεύει ότι ένας τρόπος να επιτευχθούν τα παραπάνω είναι και η καθιέρωση απαίτησης για τα κράτη μέλη να συστήσουν ταμεία βάσει κοινών κανόνων, στα οποία οι τράπεζες θα υποχρεούνται να καταβάλλουν ένα τέλος. Τα ταμεία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διάσωση τραπεζών, αλλά μόνο για να εξασφαλίζουν ότι η πτώχευση μιας τράπεζας θα αντιμετωπίζεται διαχειριστικά κατά συστηματικό τρόπο και δεν θα αποσταθεροποιεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Γιατί χρειάζονται ταμεία εξυγίανσης τραπεζών

Λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι εθνικές κυβερνήσεις υποχρεώθηκαν να χρησιμοποιήσουν τεράστια ποσά από τα χρήματα των φορολογούμενων για να στηρίξουν τον χρηματοπιστωτικό τους τομέα, να διατηρήσουν την χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να προστατεύσουν τους καταθέτες. Επί του παρόντος, απαιτούνται προσπάθειες για να εξασφαλιστεί ότι παρόμοιες καταστάσεις δεν θα υπάρξουν ποτέ πλέον. Η Επιτροπή ήδη λαμβάνει προληπτικά μέτρα ώστε να μειωθεί η πιθανότητα χρεοκοπίας των τραπεζών, αλλά απαιτούνται και δράσεις για να εξασφαλιστεί ότι, σε περίπτωση χρεοκοπίας τραπεζών στο μέλλον, θα υπάρχουν εύρωστοι μηχανισμοί για την αντιμετώπισή της που θα υποστηρίζονται από ιδιωτικά κεφάλαια.

Τον Οκτώβριο του 2009, η Επιτροπή κατέστησε σαφές ότι υποστηρίζει τη δημιουργία νέου πλαισίου διαχείρισης κρίσεων σε επίπεδο ΕΕ. Το νέο αυτό πλαίσιο θα περιλάβει εναρμονισμένο σύνολο εξουσιών και κανόνων που θα επιτρέπουν στις ρυθμιστικές αρχές να προλαμβάνουν τις χρεοκοπίες τραπεζών και να λαμβάνουν μέτρα για να διευκολύνουν την ομαλή αντιμετώπιση καταστάσεων αφερεγγυότητας τραπεζών, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα την επιβάρυνση των φορολογούμενων (βλ. IP/09/1549, στα αγγλικά). Η Επιτροπή προτείνει τώρα τη δημιουργία ταμείων εξυγίανσης τραπεζών ως συμπλήρωμα αυτού του νέου πλαισίου. Φυσικά, το μέγεθος και το πεδίο εφαρμογής τους θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματικότητα βελτιωμένων μηχανισμών επιτήρησης και κανονιστικής ρύθμισης.

Αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ήδη επιβάλει τέλη στον τραπεζικό τους τομέα ή μελετούν την επιβολή τους,. Ωστόσο, η έλλειψη συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά το ποσό που θα πρέπει να επιβληθεί ως τέλος και του τρόπου με τον οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί, σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος να σημειωθούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των εθνικών τραπεζικών αγορών και να εμποδιστεί η διασυνοριακή συνεργασία κατά τη διάρκεια κρίσεων.

Τι προτείνει η Επιτροπή; Ένα δίκτυο συστημάτων εξυγίανσης σε επίπεδο ΕΕ χρηματοδοτούμενο από τις τράπεζες

Η Επιτροπή πιστεύει ότι με τη σύσταση πανευρωπαϊκού δικτύου προχρηματοδοτημένων συστημάτων με αυστηρά καθορισμένες αρμοδιότητες θα αξιοποιούνταν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα τέλη που καταβάλλουν οι τράπεζες. Τα εν λόγω ταμεία θα έχουν ως στόχο την χρηματοδότηση μέτρων όπως αυτά που περιγράφονται στην ανακοίνωση του Οκτωβρίου 2009 περί διαχείρισης κρίσεων και τα οποία περιλαμβάνουν: χρηματοδότηση για δραστηριότητες «ενδιάμεσων τραπεζών» (bridge bank), πλήρη ή μερική μεταφορά περιουσιακών στοιχείων ή/και υποχρεώσεων, και χρηματοδότηση διαχωρισμού των «καθαρών» και των «τοξικών» περιουσιακών στοιχείων ανάμεσα στις «καλές» και τις «κακές» τράπεζες.

Γερμανία, Βέλγιο και Λετονία συντάχθηκαν με τα εννέα κράτη της ΕΕ τα οποία ζητούν νομοθετικές ρυθμίσεις που θα προσδώσουν ασφάλεια δικαίου σε συζύγους μικτών γάμων που επιθυμούν να διαζευχθούν.

Ασφάλεια δικαίου στους διασυνοριακούς γάμους

Σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2010 ( IP/10/347), τα ζευγάρια θα είναι σε θέση να συμφωνούν ποια νομοθεσία θα εφαρμόζεται στο διαζύγιό τους ακόμη και αν δεν επιθυμούν να χωρίσουν. Το σχέδιο είναι αποτέλεσμα αιτήματος εννέα κρατών μελών της ΕΕ, που επιθυμούσαν να προωθήσουν τη σχετική πρόταση της Επιτροπής μετά την απόρριψή της το 2006 από το Συμβούλιο. Η νέα λύση θα βοηθήσει τα ζευγάρια στα οποία οι σύζυγοι έχουν διαφορετική ιθαγένεια, εκείνα που ζουν χωριστά σε διαφορετικές χώρες ή που ζουν μαζί σε χώρα που δεν είναι η πατρίδα τους.

Σκοπός είναι να επιβαρύνονται λιγότερο τα παιδιά και να προστατεύονται τα ασθενέστερα μέρη στο πλαίσιο των διενέξεων διαζυγίων. Θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΕ που θα χρησιμοποιηθεί από τις χώρες της ΕΕ ο λεγόμενος μηχανισμός «ενισχυμένης συνεργασίας». Βάσει των συνθηκών της ΕΕ, η ενισχυμένη συνεργασία επιτρέπει σε εννέα ή περισσότερες χώρες να προωθήσουν μέτρο που είναι σημαντικό, αλλά η εφαρμογή του οποίου παρεμποδίζεται από μικρή μειονότητα κρατών μελών. Οι άλλες χώρες της ΕΕ διατηρούν το δικαίωμα να συμμετάσχουν όταν το επιθυμήσουν.

Οι τρεις νέες χώρες που ζήτησαν να συμμετάσχουν (Γερμανία, Βέλγιο και Λετονία) θα προστεθούν στα εννέα άλλα κράτη μέλη ((Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ρουμανία, Σλοβενία και Ισπανία). Οι χώρες που επιθυμούν να συμμετάσχουν, αφού εγκριθεί η αιτηθείσα απόφαση του Συμβουλίου που επιτρέπει την ενισχυμένη συνεργασία, είναι ελεύθερες να το πράξουν όταν το αποφασίσουν. Βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας, οι χώρες που επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να κοινοποιήσουν την πρόθεσή τους στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Η Γερμανία, το Βέλγιο και η Λετονία πρόσθεσαν τα αιτήματά τους τον περασμένο μήνα (η Γερμανία στις 15 Απριλίου 2010, το Βέλγιο στις 22 Απριλίου 2010 και η Λετονία στις 17 Μαΐου 2010). Η Ελλάδα συμμετείχε αρχικά στη διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας, αλλά αργότερα απέσυρε τη συμμετοχή της.

Κατά το επόμενο Συμβούλιο Δικαιοσύνης, που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο, οι υπουργοί Δικαιοσύνης της ΕΕ θα προσπαθήσουν να επιτύχουν πολιτική συμφωνία επί της προτάσεως της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου που επιτρέπει σε 12 χώρες να την εφαρμόσουν βάσει της διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίας. Απαιτείται επίσης η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει αμέσως μετά την έκδοσή της.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σχέδιο διαπραγματευτικής εντολής ενόψει συμφωνίας προστασίας των προσωπικών δεδομένων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ

Υψηλό επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής ζωής

Στόχος είναι να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, όπως είναι τα στοιχεία των επιβατών ή οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που διαβιβάζονται στο πλαίσιο της διατλαντικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. Η συμφωνία θα ενισχύσει το δικαίωμα των πολιτών να έχουν πρόσβαση, να διορθώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα, εφόσον αυτό χρειάζεται.

Οι πολίτες της ΕΕ θα αποκτήσουν δικαίωμα δικαστικής προσφυγής στις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που τα δεδομένα τους αποτελούν το αντικείμενο παράνομης επεξεργασίας. Θα ενισχυθεί ο ρόλος των ανεξάρτητων δημόσιων αρχών όσον αφορά τόσο την υποστήριξη των πολιτών κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους για την προστασία της ιδιωτικής ζωής όσο και την εποπτεία των διατλαντικών διαβιβάσεων δεδομένων. Προκειμένου να ξεκινήσουν οι συνομιλίες, χρειάζεται το Συμβούλιο να εγκρίνει την εντολή διαπραγμάτευσης της Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενημερώνεται πλήρως σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων και θα πρέπει να εγκρίνει το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων.

Μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001 και τις μεταγενέστερες τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη, η ΕΕ και οι ΗΠΑ ενίσχυσαν την αστυνομική και δικαστική συνεργασία τους σε ποινικές υποθέσεις. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι η διαβίβαση και η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, εφόσον αυτά είναι χρήσιμα για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση και τη δίωξη εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας.

Τόσο η ΕΕ όσο και οι ΗΠΑ προσδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. Παρά ταύτα συνεχίζουν να ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, γεγονός που κατά το παρελθόν οδήγησε σε ορισμένες διαφωνίες κατά τη διαπραγμάτευση συμφωνιών ανταλλαγής πληροφοριών (όπως το Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, η καλούμενη συμφωνία SWIFT ή τα Μητρώα Ονομάτων Επιβατών). Ο στόχος της συμφωνίας που προτείνεται από την Επιτροπή σήμερα είναι να εξεταστούν και να ξεπεραστούν αυτές οι διαφορές.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής:

- η διαβίβαση ή η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τις αρχές της ΕΕ ή των ΗΠΑ θα επιτρέπεται μόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς στο πλαίσιο της καταπολέμησης του εγκλήματος και της τρομοκρατίας•

- κατοχυρώνεται το δικαίωμα των ατόμων να έχουν δικαστικά εκτελεστό δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα•

- κατοχυρώνεται το δικαίωμα των ατόμων να ζητούν τη διόρθωση ή τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, εφόσον αυτά είναι εσφαλμένα•

- κατοχυρώνεται το ατομικό δικαίωμα διοικητικής και δικαστικής προσφυγής ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή τον τόπο διαμονής.

Η συμφωνία δεν θα αποτελέσει νομική βάση για όλες τις περιπτώσεις διαβίβασης προσωπικών δεδομένων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ. Θα απαιτείται πάντα ειδική νομική βάση για τέτοιες διαβιβάσεις δεδομένων, όπως συμφωνία σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων ή εν ισχύ εθνικός νόμος σε κράτος μέλος της ΕΕ. Η νέα συμφωνία προστασίας δεδομένων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ θα μπορεί σε αυτήν την περίπτωση να εφαρμόζεται στις συγκεκριμένες διαβιβάσεις δεδομένων.

· ΒΕΤΟ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ "ΚΟΛΛΑ ΚΡΕΑΤΟΣ"

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει θέσει βέτο στην έγκριση χρήσης "κόλλας κρέατος", όπως έχει γίνει γνωστή η βόεια ή χοιρινή θρομβίνης, ως πρόσθετο τροφίμων. Το ένζυμο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συγκόλληση υπολειμμάτων κρέατος για το σχηματισμό ενιαίων μερίδων. Με ψήφισμά τους οι ευρωβουλευτές την Τετάρτη δήλωσαν ότι αυτά τα ανασυσταθέντα προϊόντα κρέατος φέρουν απαράδεκτα υψηλό κίνδυνο παραπλάνησης του καταναλωτή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει την προσθήκη βόειας ή χοιρινής θρομβίνης σε έναν κατάλογο εγκεκριμένων προσθέτων. Εντούτοις οι ευρωβουλευτές με οριακή πλειοψηφία απέρριψαν την πρόταση, υιοθετώντας το ψήφισμα που υπέβαλε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, με 370 ψήφους υπέρ, 262 κατά και 32 αποχές. 369 ψήφοι υπέρ ήταν απαραίτητες για να μπορέσουν οι ευρωβουλευτές να εξασκήσουν το δικαίωμα υποβολής βέτο στην πρόταση στο πλαίσιο της λεγόμενης "κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο". Οι αρχές των κρατών μελών είναι σήμερα σε θέση να αποφασίζουν σε εθνικό επίπεδο για την άδεια χρήσης της θρομβίνης ως «ενισχυτικό στη μεταποίηση» των τροφίμων. Η πρόταση της Επιτροπής ήταν ένα βήμα προς τη διευκρίνιση ότι η θρομβίνη είναι ένα πρόσθετο τροφίμων που θα πρέπει να υπόκειται σε ρύθμιση σε κοινοτικό επίπεδο. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, ένα πρόσθετο τροφίμων μπορεί να επιτρέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο αν δεν παραπλανά τους καταναλωτές και εφόσον τους προσφέρει πλεονεκτήματα και οφέλη.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, τα προϊόντα κρέατος που έχουν ανασυσταθεί με θρομβίνη θα χρειάζονταν σήμανση και θα είχαν αποκλειστεί από τα εστιατόρια. Ωστόσο, οι ευρωβουλευτές θεώρησαν ότι τα μέτρα αυτά δεν θα παρείχαν επαρκή προστασία κατά της παραπλάνησης των καταναλωτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογράμμισε επίσης τον υψηλότερο κίνδυνο βακτηριακής λοίμωξης στα προϊόντα κρέατος που δημιουργήθηκαν με θρομβίνη, λόγω της μεγαλύτερης επιφάνειας του κρέατος και της κρύας διαδικασίας συγκόλλησης που χρησιμοποιείται.

· Ενεργειακή απόδοση: Νέα σήμανση για τις οικιακές συσκευές και άλλα προϊόντα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 18 Μαΐου το νέο σχεδιασμό της ετικέτας σήμανσης ενεργειακής απόδοσης των συσκευών. Οι νέες ετικέτες θα περιλαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση των οικιακών συσκευών και άλλων προϊόντων. Επιπλέον, στο εξής όλες οι διαφημίσεις που θα αναφέρονται στην ενεργειακή απόδοση ψυγείων, πλυντηρίων ή φούρνων θα πρέπει να αναφέρουν την ενεργειακή κλάση των προϊόντων αυτών.

Η σήμανση ενεργειακής απόδοσης βοηθά τους καταναλωτές στον υπολογισμό των εξόδων λειτουργίας των συσκευών όταν αγοράζουν ψυγεία, καταψύκτες, πλυντήρια, στεγνωτήρια, ηλεκτρικές κουζίνες και κλιματιστικά. Οι κατασκευαστές υποχρεούνται να επισημαίνουν την ετήσια κατανάλωση ενέργειας, ανεξάρτητα από το εάν ανήκει σε υψηλή (Α, σκούρο πράσινο) ή χαμηλή (G, κόκκινο) ενεργειακή κλάση. Ανάλογα με το είδος της συσκευής, η σήμανση αναφέρει επίσης την κατανάλωση νερού, τα επίπεδα θορύβου καθώς και την εκπομπή θερμότητας.

Επτά κλάσεις - επτά χρώματα

Η νέα σχεδίαση των ετικετών ενεργειακής απόδοσης για τις οικιακές συσκευές επιτρέπει την εισαγωγή νέων κλάσεων, αλλά περιορίζει το συνολικό αριθμό των ενεργειακών κλάσεων σε επτά. Όταν προστίθεται μια νέα ανώτατη ενεργειακή κλάση, η κατώτατη θα πρέπει να αλλάξει: Εάν ένα νέο προϊόν που καταναλώνει λιγότερη ενέργεια από τα ήδη υπάρχοντα υπαχθεί στην ενεργειακή κλάση A+, τότε η χαμηλότερη ενεργειακή κλάση θα είναι η F, κ.ο.κ. (νέο προϊόν στην κλάση Α++ → κατώτατη κλάση Ε, νέο προϊόν στην κλάση Α+++ → κατώτατη κλάση D). Οι ενεργειακές κλάσεις των συσκευών που θα αποκτήσουν σήμανση (για παράδειγμα οι βραστήρες, οι τηλεοράσεις, τα στερεοφωνικά και οι κονσόλες παιχνιδιών) θα αποφασιστούν από ομάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι διαφημίσεις των λευκών ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει να αναφέρουν την ενεργειακή απόδοση

Όλες οι διαφημίσεις που αναφέρονται στην κατανάλωση ενέργειας ή στην τιμή ενός συγκεκριμένου μοντέλου μιας οικιακής συσκευής, θα πρέπει να αναφέρουν την ενεργειακή της κλάση. Αυτή η επιπλέον πληροφόρηση θα βοηθά τους καταναλωτές να επιλέγουν τα προϊόντα βασιζόμενοι στην ενέργεια που καταναλώνουν και στα χρήματα που μπορούν να εξοικονομήσουν μακροπρόθεσμα από το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Το ίδιο θα ισχύει και για τα εγχειρίδια χρήσης των συσκευών και τα διαφημιστικά φυλλάδια των κατασκευαστών, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Η ενεργειακή σήμανση για τα κουφώματα και άλλα προϊόντα

Μελλοντικά, οι ετικέτες αυτές θα πρέπει να μπαίνουν και σε άλλα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια, όπως τα επαγγελματικά ψυγεία, οι προθήκες, οι επαγγελματικές κουζίνες, αυτόματες μηχανές πώλησης και μηχανήματα εργοστασίων. Επιπλέον, η υποχρέωση της ενεργειακής σήμανσης θα ισχύει και για οικοδομικά υλικά, καθώς και προϊόντα που δεν καταναλώνουν ενέργεια, αλλά "έχουν σημαντική άμεση ή έμμεση επίδραση" στην εξοικονόμηση ενέργειας (τζάμια παραθύρων, εξώπορτες).

Μετά τη δημοσίευση των νέων κανόνων στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, τα κράτη μέλη θα έχουν διορία ενός χρόνου για την ενσωμάτωσή τους στην εθνική νομοθεσία. Η οδηγία που εγκρίθηκε σε δεύτερη ανάγνωση την Τετάρτη αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου νομοθετικού πακέτου για την ενεργειακή απόδοση. Η έκθεση του ΕΚ για το θέμα συντάχθηκε από την ευρωβουλευτή Άννυ Ποδηματά (Σ&Δ). Μια ξεχωριστή έκθεση για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων εγκρίθηκε την Τρίτη.

· Μετεγκατάσταση προσφύγων: Οικονομικά κίνητρα για όσα κράτη μέλη συμμετάσχουν

Τα κράτη μέλη που θα δεχθούν τη μετεγκατάσταση προσφύγων στο έδαφός τους θα μπορούν να αποζημιωθούν με μέχρι και 6000 ευρώ ανά πρόσφυγα, σύμφωνα με σχέδιο οδηγίας που εγκρίθηκε από το ΕΚ. Σήμερα, τα κράτη μέλη διαθέτουν πολύ μικρά κονδύλια για τη μετεγκατάσταση προσφύγων σε σχέση με άλλες χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Αυστραλία και ο Καναδάς. Τέλος, κατόπιν συμφωνίας με το Συμβούλιο, η ολομέλεια ενέκρινε επίσης τη σύσταση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Στήριξης για το Άσυλο.

Επιτρέποντας τη μετεγκατάσταση 4378 ατόμων το 2008, η ΕΕ συνεισέφερε μόνο το 6,7% της μόνιμης υποδοχής προσφύγων παγκοσμίως και, μέχρι σήμερα, μόνο δέκα κράτη μέλη έχουν υιοθετήσει μόνιμο πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Για να ενθαρρυνθούν και άλλα κράτη μέλη να δεχθούν τη μόνιμη εγκατάσταση προσφύγων στο έδαφός τους, το ΕΚ προτείνει τη θέσπιση κονδυλίου ύψους 6000 ευρώ ανά πρόσφυγα που εγκαθίσταται για το πρώτο έτος, 5000 για το δεύτερο και στη συνέχεια 4000 ετησίως. Τα επιπλέον (πέραν των 4.000 ευρώ) κονδύλια των δύο πρώτων ετών θα πρέπει να αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση μακροπρόθεσμου προγράμματος μετεγκατάστασης.

Η σχετική έκθεση, του Rui Tavares (GUE/NGL, PT) εγκρίθηκε πριν λίγες ημέρες στο Στρασβούργο με 512 ψήφους έναντι 81 και 7 αποχές. Το πρόγραμμα μετεγκατάστασης υιοθετεί σειρά προτεραιοτήτων που θα ισχύσουν σε επίπεδο ΕΕ για τις οποίες όμως ΕΚ και Συμβούλιο εξακολουθούν να μην έχουν έρθει σε συμφωνία. Έτσι το ΕΚ επιθυμεί να δοθεί προτεραιότητα στα παιδιά και τις γυναίκες που έχουν υποστεί βία ή εκμετάλλευση, στους ασυνόδευτους ανηλίκους, σε εκείνους που έχουν ανάγκη σοβαρής ιατρικής περίθαλψης και τα θύματα βίας και βασανιστηρίων. Από την πλευρά του το Συμβούλιο προκρίνει κριτήρια που περισσότερο αφορούν την καταγωγή και εθνικότητα των υποψηφίων.

Άσυλο: Ειδική Υπηρεσία για τη στήριξη των κρατών μελών

Το ΕΚ ενέκρινε επίσης χωρίς ψηφοφορία τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Γραφείου Ασύλου, με βάση έκθεση της Jean Lambert (Greens/EFA, UK). Με έδρα την πρωτεύουσα της Μάλτας, Βαλέτα, η Υπηρεσία θα προσφέρει τεχνογνωσία στα κράτη μέλη που υποδέχονται μετανάστες που ζητούν άσυλο, θα διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και θα παρέχει διοικητική υποστήριξη σε κράτη μέλη που δέχονται μεγάλη και αιφνίδια μεταναστευτική ροή. ΕΚ και Συμβούλιο συμφώνησαν να ανατεθεί στην Υπηρεσία και ο συντονισμός της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών σε ότι αφορά τη μετεγκατάσταση μεταναστών.Τέλος, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες θα τροποποιηθεί ώστε να παρέχει επαρκή χρηματοδότηση. Τη σχετική έκθεση για το ΕΚ έχει ετοιμάσει ο Claude Moraes (S&D, UK) και η ολομέλεια θα την εξετάσει την Τετάρτη 19 Μαΐου.

· Η ένδειξη χώρας προέλευσης των ρούχων μπορεί να γίνει υποχρεωτική

Οι ετικέτες που αναγράφουν τη χώρα προέλευσης των ρούχων που πωλούνται στην Ευρώπη θα πρέπει να γίνουν υποχρεωτικές, ώστε οι καταναλωτές να μην εξαπατώνται από ετικέτες που αναγράφουν ότι τα ρούχα έχουν κατασκευαστεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,. Αυτό ήταν το πόρισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο ενέκρινε την ενημέρωση του ευρωπαϊκού σχεδίου για τη σήμανση των ρούχων την Τρίτη, 18 Μαΐου 2010.

Οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν ότι ο μόνος τρόπος να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές δεν θα εξαπατώνται από ετικέτες που υπονοούν ότι τα ρούχα είναι κατασκευασμένα στην ΕΕ, όταν στην πραγματικότητα έχουν κατασκευαστεί σε κάποια τρίτη χώρα, είναι οι ετικέτες προέλευσης να γίνουν υποχρεωτικές. Οι ετικέτες αυτές είναι προς το παρόν προαιρετικές στην ΕΕ, ωστόσο στην πράξη η χρησιμοποίησή τους εξαρτάται από τις εθνικές νομοθεσίες. Αντίθετα, η σήμανση προέλευσης των ρούχων είναι αυστηρά υποχρεωτική σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Ιαπωνία.

Νέα προϊόντα υφαντουργίας κατακλύζουν την αγορά

Η ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη σήμανση των υφασμάτων εφαρμόζεται μόνο όσον αφορά την εναρμόνιση της ονομασίας των βαμβακερών υφασμάτων - υπάρχουν 48 είδη ινών (18 φυσικές και 30 συνθετικές) οι οποίες πωλούνται στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς - και τη σήμανση της σύνθεσης των ινών των προϊόντων υφαντουργίας. Αν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε κληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεξάγει ψηφοφορία μόνο επάνω σε μια πρόταση τεχνικής φύσεως (με σκοπό τη μείωση του χρόνου για την εισαγωγή νέων ινών στην αγορά), οι ευρωβουλευτές τη μετέτρεψαν σε πρόταση ευρύτερου πολιτικού ενδιαφέροντος, καθιστώντας υποχρεωτική τη σήμανση προέλευσης των ρούχων.

Ευρωπαϊκή νομοθεσία : ίσως χρειαστούν νέες ρυθμίσεις σήμανσης

Με σκοπό να βοηθήσουν τους καταναλωτές στο να ενημερώνονται για τις επιλογές τους, οι Ευρωβουλευτές ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει μία έκθεση μέσα στα επόμενα δύο χρόνια και αν είναι δυνατόν ένα σχέδιο νομοθεσίας που θα επιβάλλει τη νέα σήμανση σε όλα τα μέλη της ΕΕ. Αυτή η έκθεση οφείλει να εξετάσει τις εναρμονισμένες ρυθμίσεις όσον αφορά τη σήμανση προστασίας (προς το παρόν είναι προαιρετική), τα μεγέθη των ρούχων και των παπουτσιών, καθώς και τις προειδοποιήσεις ασφαλείας (πιθανότητα ανάφλεξης, πιθανά αλλεργιογόνα συστατικά) και την κοινωνική σήμανση. Η έκθεση του ΕΚ για αυτό το θέμα συντάχθηκε από τον Toine Manders (ALDE, NL) και υιοθετήθηκε με 528 ψήφους υπέρ, 18 κατά και108 αποχές

Δεν υπάρχουν σχόλια: