Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Τετάρτη, 7 Απριλίου 2010

Διευκρινήσεις για τη ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων και ενήμερων οφειλών σε τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Προϋπόθεση είναι οι οφειλές να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 30.06.2007 και μέχρι τη δημοσίευση του νόμου. Για τη περίπτωση που η σύμβαση δεν έχει καταγγελθεί, προϋπόθεση για τη ρύθμιση είναι να υφίσταται ληξιπρόθεσμη οφειλή με καθυστέρηση τουλάχιστον τριών μηνών. Το σύνολο της οφειλής που υπάγεται σε ρύθμιση δεν μπορεί να υπερβαίνει για κάθε σύμβαση το 1.500.000 ευρω.

Οι τόκοι υπερημερίας και ανατοκισμού αφαιρούνται και διαγράφονται από το υπό ρύθμιση συνολικά οφειλόμενο ποσόν.

Οι οφειλές από συμβάσεις που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1.1.2005 και μέχρι 30.6.2007 μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση, υπό τον όρο ότι θα αποπληρωθεί μέχρι την 15.5.2010 ποσόν ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) της οφειλής που προκύπτει, δίχως να υπολογίζονται τόκοι υπερημερίας και ανατοκισμού, για τους οποίους τηρείται χωριστός λογαριασμός. Εφόσον η ρύθμιση εξυπηρετεί από τον οφειλέτη μέχρι την αποπληρωμή του 50% της οφειλής, επέρχεται η οριστική διαγραφή των τόκων υπερημερίας και ανατοκισμού. Σημειώνεται, μάλιστα, ότι δεν επιτρέπεται η καταγγελία της ρύθμισης αν δεν υπάρχει καθυστέρηση τεσσάρων τουλάχιστον μηνιαίων καταβολών.

Η αποπληρωμή της οφειλής που προκύπτει μετά τη ρύθμιση πρέπει να έχει διάρκεια ίση με αυτή που απομένει μέχρι τη λήξη της σύμβασης, προσαυξημένη κατά δύο έτη. Στην περίπτωση που η σύμβαση έχει καταγγελθεί, θα πρέπει να έχει διάρκεια ίση με αυτή που θα απέμενε μέχρι τη λήξη της σύμβασης, προσαυξημένη και πάλι κατά δύο έτη. Επίσης, σε αυτή τη περίπτωση, (καταγγελθείσα σύμβαση), η διάρκεια της αποπληρωμής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά έτη.

Κατά τα δύο πρώτα έτη θα καταβάλλονται μόνο τόκοι και στη συνέχεια η αποπληρωμή της ρυθμισθείσας οφειλής θα γίνεται με ισόποσες περιοδικές δόσεις, σύμφωνα με την περιοδικότητα του εκτοκισμού που προβλέπεται στη σύμβαση.

Οι πάσης φύσεως ρευστοποιούμενες κινητές αξίες που έχουν ημερομηνία λήξης και που έχουν δοθεί σε εγγύηση θα μειώνουν το ρυθμιζόμενο ποσόν και θα αναπροσαρμόζεται έτσι το ποσόν των περιοδικών δόσεων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης θα ισχύει το συμβατικό επιτόκιο ενήμερης οφειλής.

Από τη δημοσίευση του νόμου και μέχρι την 31.7.2010 το πιστωτικό ίδρυμα δεν μπορεί να αρχίσει ή να συνεχίσει διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών που μπορούν να ρυθμιστούν με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Αυτό ισχύει για όσους έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση.

Ειδικά για ληξιπρόθεσμες οφειλές από καταγγελθείσες συμβάσεις ανοιχτού ή αλληλόχρεου λογαριασμού, η αποπληρωμή της οφειλής γίνεται σε επτά έτη με ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις.

Υπάγονται στις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμες οφειλές από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων, εφόσον αυτές δεν έχουν καταγγελθεί το τελευταίο μήνα πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Δεν υπάγονται ληξιπρόθεσμες οφειλές από συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, από ομολογιακά δάνεια ή πιστώσεις με εγγύηση ή επιδότηση από το Δημόσιο ή με εγγύηση από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.

Στη ρύθμιση μπορεί να υπαχθεί ο εγγυητής. Δικαίωμα να κινήσουν διαδικασία ρύθμισης, έχουν εκτός από τους πρωτοφειλέτες και οι εγγυητές και οι καθολικοί διάδοχοι αυτών.

Ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τις 15 Απριλίου του 2010. Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στον οφειλέτη εντός 15 ημερών από την υποβολή της αίτησης το ύψος της οφειλής που πλέον προκύπτει.
ΕΝΗΜΕΡΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ


Στους δικαιούχους που έχουν ενήμερες οφειλές τους δίνονται οι εξής δυνατότητες:

Α) Περίοδος χάριτος ενός έτους, χωρίς καταβολή τόκων και κεφαλαίου, με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου και κεφαλαιοποίηση των τόκων στη λήξη της περιόδου χάριτος, εφόσον η σύμβαση δανείου δεν έχει διανύσει μέχρι την 15.04.2010 το 1/3 της προβλεπόμενης συμβατικής διάρκειας.

Β) Αναστολή επί διετία της χρεολυτικής αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου, με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου και καταβολή των τόκων στη διάρκεια της αναστολής, σύμφωνα με την περιοδικότητα του εκτοκισμού που προβλέπεται στη σύμβαση.

Γ) Παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου κατά τρία έτη.

Δεν μπορούν όλες οι ενήμερες οφειλές να υπαχθούν στις παραπάνω ρυθμίσεις. Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις ώστε χρήση του μέτρου να κάνουν στοχευμένα κατά βάση μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πρόσκαιρα, λόγω της κρίσης, χρειάζονται μία ανάσα ρευστότητας. Συγκεκριμένα:

Α) Για ανεξόφλητο κεφάλαιο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 350.000 ευρώ για κάθε σύμβαση:

Φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία διατηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας και τα οποία κατά την τελευταία τους χρήση ( μέχρι και τον Ιούνιο του 2009) έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των 2.500.000 ευρώ και παρουσιάζουν ζημία κατά την ίδια χρήση.

Αγροτικοί συνεταιρισμοί, αγροτικές ενώσεις και ομάδες παραγωγών, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων που τηρούν, εφόσον ικανοποιούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.

Β) Για ανεξόφλητο κεφάλαιο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 ευρω για κάθε δανειακή σύμβαση:

Φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα και που κατά τη χρήση του 2008 εμφανίζουν ετήσια ακαθάριστα έσοδα μικρότερα των 150.000 ευρώ.

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν κατά κύριο επάγγελμα αγροτική δραστηριότητα.

Επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα έχουν υποστεί σημαντικές καταστροφές από πυρκαγιές ή φυσικά φαινόμενα από το 2007 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Αιτήσεις για την υπαγωγή στις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων υποβάλλονται μέχρι τις 15 Απριλίου 2010 με την επισύναψη των εγγράφων που αποδεικνύουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται.

Σε περίπτωση καταγγελίας συμβάσεων ανοιχτού ή αλληλόχρεου λογαριασμού 2 μήνες από τη δημοσίευση του νόμου και μέχρι την 30η Ιουνίου 2011, ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να αποπληρώσει το κατάλοιπο του λογαριασμού σε 5 έτη με ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις, καταβάλλοντας κατά το πρώτο έτος μόνο τόκους με το επιτόκιο της ενήμερης οφειλής.

Το δικαίωμα του οφειλέτη για ρύθμιση της οφειλής ασκείται εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση σε αυτόν της καταγγελίας. Η προθεσμία του ενός μηνός δεν αρχίζει, αν δεν ενημερωθεί ο οφειλέτης για το δικαίωμα αυτό.

Όπως και στην περίπτωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, δεν υπάγονται στη ρύθμιση οφειλές από συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, από ομολογιακά δάνεια και από δάνεια εγγυημένα ή επιδοτούμενα από το Δημόσιο.

Σβήνονται «πανωτόκια» παλιών δανείων των αγροτών. Αγρότες δηλαδή που έπαιρναν βραχυπρόθεσμα δάνεια με την ίδια σύμβαση επί πολλά έτη θα οφείλουν πλέον μόνο το διπλάσιο των δανείων που είχαν λάβει ( μείον τις καταβολές που έχουν πραγματοποιήσει) και όχι το διπλάσιο του ποσού που προκύπτει αν προσθέσουμε στα δάνεια αυτά τους συμβατικούς τόκους, τους τόκους υπερημερίας και τους τόκους ανατοκισμού που είχαν χρεωθεί στο λογαριασμό των αγροτών μέχρι την τελευταία χορήγηση. Η ρύθμιση αφορά χιλιάδες αγρότες που πλέον θα απαλλαγούν από το μεγάλο μέρος του ποσού που αξιώνει η τράπεζα και το οποίο μάλιστα ενδέχεται να φτάνει ακόμα και στο 80% της οφειλής.ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ


Δίνεται γενικευμένη αμνηστία για όλες τις καταγραφές δυσμενών δεδομένων στα αρχεία του ΤΕΙΡΕΣΙΑ, οι οποίες αφορούν οποιαδήποτε οφειλή που είτε έχει εξοφληθεί ή θα εξοφληθεί μέσα σε 3 μήνες από την ψήφιση του νόμου. Ως συνέπεια της ρύθμισης αυτής αίρεται και το μέτρο της διοικητικής στέρησης βιβλιαρίου επιταγών.

Τα χρονικά διαστήματα τήρησης δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ μειώνονται κατά έναν χρόνο. Συγκεκριμένα, με την προϋπόθεση ότι έχει εξοφληθεί η οφειλή στο σύνολό της:

Για απλήρωτες επιταγές, απλήρωτες κατά τη λήξη τους συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και καταγγελίες συμβάσεων δανείων και πιστώσεων, από 3 σε 2 έτη.

Για διαταγές πληρωμής, από 4 σε 3 έτη.

Για κατασχέσεις και επιταγές προς πληρωμή, περιλήψεις εκθέσεων κατάσχεσης, προγράμματα πλειστηριασμών και διοικητικές κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών, από 4 σε 3 έτη.

Το ποσό μη εμφάνισης δυσμενών οικονομικών δεδομένων στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ για οφειλές που δεν έχουν εξοφληθεί αλλάζει από 500 ευρώ που είναι σήμερα, αυξάνεται στα 1.000 ευρώ.

Το ποσό μη εμφάνισης δυσμενών οικονομικών δεδομένων στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ για οφειλές που έχουν εξοφληθεί αυξάνεται και αυτό, από 1000 ευρώ που είναι σήμερα, στα 3.000 ευρώ.

Οι τράπεζες υποχρεούνται να ενημερώνουν τον ΤΕΙΡΕΣΙΑ μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες από τότε που περιήλθε σε αυτές η απόδειξη για την εξόφληση της οφειλής. Η ενημέρωση αυτή από τις τράπεζες γίνεται χωρίς την αξίωση αμοιβής ή δαπάνης από τον οφειλέτη.

Όταν υφίστανται σοβαροί λόγοι αμφισβήτησης της οφειλής δίνεται στον οφειλέτη η δυνατότητα να προσφεύγει με την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων στο αρμόδιο δικαστήριο και να επιτυγχάνει να μην εμφανίζεται στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ το δυσμενές δεδομένο της οφειλής μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης από το δικαστήριο. Αυτό συμβαίνει μόνο όταν υφίστανται σοβαροί λόγοι για την αμφισβήτηση της οφειλής και όταν η οφειλή δεν επηρεάζει την πιστοληπτική ικανότητα του οφειλέτη.

Κατά τη διάρκεια της στέρησης βιβλιαρίου επιταγών επιτρέπεται στις τράπεζες να χορηγούν βιβλιάριο επιταγών ορισμένου συνολικού ύψους, εφόσον η πληρωμή των επιταγών που περιέχονται σε αυτό είναι εγγυημένη από φερέγγυο, κατά την αξιολόγηση της τράπεζας, τρίτο πρόσωπο μέχρι του ύψους αυτού.


Από το Επιμελητήριο

Δεν υπάρχουν σχόλια: