Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Τετάρτη, 14 Απριλίου 2010

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΓΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2010-2011

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ.......


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Μυτιλήνη, 1 Απριλίου 2010

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθ. πρωτ.: ΔΜ/Φ.231.01/3106

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Ταχ.Δ/νση: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 2

Ταχ. Κωδ.: 811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Πληροφορίες: Μ. ΑΠΛΑΔΑ

Τηλ.: 22510-38355

FAX: 22510-41175

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για Σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας

Υπηρεσίας, για την Αποκλειστική Εξυπηρέτηση Ακτοπλοϊκών Γραμμών για

τρία έτη»

Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Υπ. Υ.Μ.Δ.),

έχοντας υπόψη τις παραγράφους 1,2 ,3 και 4 του άρθρου όγδοου του Ν.2932/01 «Ελεύθερη\παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α145), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καλεί πλοιοκτήτες / πλοιοκτήτριες εταιρείες, για εκδήλωση ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας Υπηρεσίας, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών που περιλαμβάνονται στον πίνακα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που περιγράφονται σε αυτόν.

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πλοιοκτήτες που αυτοί και τα πλοία τους πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου πρώτου και του άρθρου τρίτου του Ν.2932/2001.

2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι πλοιοκτήτες / πλοιοκτήτριες εταιρείες που επιθυμούν να εκδηλώ- σουν ενδιαφέρον υποβάλλουν σχετική αίτηση δρομολόγησης πλοίου/ πλοίων στη Διεύθυνση Μεταφορών της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. του Υπ. Υ.Μ.Δ., Μικράς Ασίας 2, Μυτιλήνη Τ.Κ. 81100 μέχρι και την 22 Απριλίου 2010.

-2-

3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

3.1 Στην αίτηση δρομολόγησης πλοίου, επισυνάπτονται:

α) Πίνακας δρομολογίων στον οποίο περιγράφονται αναλυτικά τα προγράμματα των

δρομολογίων για το διάστημα μιας τριετίας , καθώς και τα χρονικά διαστήματα

ακινησίας του πλοίου.

β) Τα δικαιολογητικά και έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου τρίτου του Νόμου 2932/2001, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2 της αριθ. 3332.2/01/17-1-2006 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλωσης δρομολόγησης πλοίου, του περιεχομένου αυτής και των εγγράφων που

συνυποβάλλονται με αυτήν» (ΦΕΚ Β΄76/06), όπως ισχύει.

Όσα από τα δικαιολογητικά αυτά δεν είναι πρωτότυπα, υποβάλλονται σε επικυρωμένα αντίγραφα, θεωρημένα από αρμόδια κρατική αρχή ή από εξουσιοδοτημένα από την νομοθεσία πρόσωπα, εκτός αν ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/99

(ΦΕΚ Α 45) « Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» όπως ισχύει. Τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη πλην της ελληνικής, πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα από αρμόδια αρχή ή από εξουσιοδοτημένα από τη νομοθεσία πρόσωπα.

3.2 Στην περίπτωση πλοίου που κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δρομολόγησης, είτε τελεί σε ακινησία για οποιονδήποτε λόγο, είτε το πιστοποιητικό ασφάλειας που διαθέτει δεν είναι κατάλληλο για την εκτέλεση των δηλουμένων δρομολογίων , δηλώνεται το διάστημα ακινησίας μαζί με τον λόγο ακινησίας του πλοίου και δεκαπέντε ημέρες πριν την έναρξη των δρομολογίων

δύνανται να προσκομισθούν τα πιστοποιητικά αξιοπλοϊας (Ασφαλείας ή Π.Γ.Ε. και επιπλέον

για τα ταχύπλοα ή δυναμικώς υποστηριζόμενα σκάφη άδεια λειτουργίας ) μαζί με τη

βεβαίωση ή το αποδεικτικό έγγραφο κάλυψης της αστικής ευθύνης του πλοιοκτήτη.

3.3. Στην περίπτωση ναυπηγούμενου πλοίου, προσδιορίζεται στην αίτηση δρομολόγησης ο χρόνος ετοιμότητας του πλοίου και προσκομίζονται:

α) Βεβαίωση περί έναρξης της ναυπήγησης από τον παρακολουθούντα το πλοίο νηογνώμονα, μαζί με στοιχεία κυριότητας για το πλοίο (π.χ. σύμβαση ναυπήγησης, πιστοποιητικό κυριότητας).

β) Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου 2 της αριθ. 3332.2/01/17-1-2006 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄76/06).

γ) Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 4,5,6,7,8 και 9 του άρθρου 2 της παραπάνω ΚΥΑ, δύνανται να προσκομισθούν πέντε ημέρες πριν την έναρξη των δρομολογίων.

-3-

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

4.1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ\ ΠΛΟΙΩΝ.

Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια Διεύθυνση εξετάζει τα δικαιολογητικά που κατατίθενται και καλεί τους πλοιοκτήτες, των οποίων οι αιτήσεις πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης, για τη σύναψη των συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας.

4.2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ.

Για τις γραμμές όπου ο συνολικός αριθμός των προσφερομένων πλοίων υπερβαίνει τον αριθμό των απαιτουμένων πλοίων, η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. επιλέγει μεταξύ των προσφερομένων πλοίων, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

4.2.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. προβαίνει για κάθε γραμμή και προσφερόμενο πλοίο, στη σύνταξη σχετικού πίνακα, στον οποίο περιλαμβάνονται τ’ ακόλουθα:

· Οι απαιτήσεις του πίνακα της παρούσας.

· Τα στοιχεία των χαρακτηριστικών του πλοίου.

· Οι βαθμολογίες των προσόντων του πλοίου, οι οποίες προκύπτουν με την παρακάτω διαδικασία υπολογισμού.

4.2.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Πολλαπλασιάζονται:

α) Ο αριθμός επιβατών χειμώνα που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη γραμμή, επί συντελεστή 0,02.

β) Ο αριθμός επιβατών θέρους στην συγκεκριμένη γραμμή, επί συντελεστή 0,02 .

γ) Ο αριθμός κλινών επιβατών, ανεξαρτήτως θέσεως, επί συντελεστή 0,04.

δ) Η διαφορά των ετών της ηλικίας του πλοίου από την ηλικία του παλαιοτέρου προσφερομένου

στην συγκεκριμένη γραμμή, επί συντελεστή 2 .

ε) Ο αριθμός καθισμάτων αεροπορικού τύπου (δεν υπολογίζονται ως κλίνες σε οποιαδήποτε θέση)

επί συντελεστή 0,02.

στ) Η επιφάνεια του χώρου των οχημάτων σε τετραγωνικά μέτρα, επί συντελεστή 0,04.

Τελικά, αθροίζονται τα παραπάνω επί μέρους γινόμενα και από το σύνολον προκύπτει η

βαθμολογία των προσόντων του πλοίου.

Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται κατά:

· ποσοστό 2 % σε περίπτωση που το πλοίο διαθέτει και χρησιμοποιεί σύστημα απόσβεσης διατοιχισμών,

· ποσοστό 2 % σε περίπτωση που διαθέτει και χρησιμοποιεί εγκατάσταση κλιματισμού και

· ποσοστό 2 % σε περίπτωση που το πλοίο διαθέτει και χρησιμοποιεί πρωραία έλικα ελιγμών.

Η βαθμολογία αυτή μειώνεται κατά ποσοστό 10 %, εάν δεν υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση

περί δυνατότητας αντικατάστασης του πλοίου σε κάθε περίπτωση ακινησίας. Τα στοιχεία των

παραπάνω απαιτουμένων χαρακτηριστικών των πλοίων, λαμβάνονται από τα σχετικά

πιστοποιητικά των πλοίων και για όσα εξ αυτών δεν περιέχονται στα πιστοποιητικά,

από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο της αρχής ή του φορέα που εκδίδει τα πιστοποιητικά

αξιοπλοϊας του πλοίου ή του παρακολουθούντα το πλοίο Νηογνώμονα, τα οποία κατατίθενται

από τους συμμετέχοντες μαζί με τη δήλωση δρομολόγησης.

-4-

Επί των ενστάσεων, εφόσον υπάρξουν, αποφασίζει πενταμελής Επιτροπή, η οποία ορίζεται για

τον σκοπό αυτό με απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Η απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων είναι οριστική.

4.2.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ

Η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία

λήξης της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος προβαίνουν στη σύνταξη πρακτικού επιλογής

των ενδιαφερομένων με κριτήριο τις βαθμολογίες των πλοίων.

Στο πρακτικό επισυνάπτονται:

α) ο πίνακας βαθμολογίας των πλοίων,

β) οι τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις και οι αποφάσεις της επιτροπής επί αυτών και

γ) τυχόν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι οποίες παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις

απαιτήσεις του πίνακα της παρούσας πρόσκλησης.

Με βάση το παραπάνω πρακτικό καλούνται οι επιλεγέντες πλοιοκτήτες για τη σύναψη των

σχετικών συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας.

Ο Υπουργός δύναται να αποκλείει πλοιοκτήτες από τις διαδικασίες της παρούσας πρόσκλησης ,

έστω και αν πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις αυτής , αν αιτιολογημένα

κρίνεται ότι αυτοί και τα πλοία τους έχουν στο παρελθόν υποπέσει σε σοβαρές ή

επαναλαμβανόμενες παραβάσεις καλής εκτέλεσης των όρων δρομολόγησης.

5.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Οι συναφθείσες συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας έχουν χρονική διάρκεια τριών (03)

δρομολογιακών ετών, αρχομένη από της 01/11/2010. Ως δρομολογιακό έτος ορίζεται το χρονικό

διάστημα από 1ης Νοεμβρίου εκάστου έτους μέχρι 31ης Οκτωβρίου του επομένου έτους.

6. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από πλοιοκτήτες των οποίων τα δρομολόγια ή τα

χαρακτηριστικά των πλοίων διαφέρουν των απαιτήσεων του πίνακα, η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. δύναται, μετά

από γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, να συνάψει συμβάσεις με αυτούς

εφόσον στις συγκεκριμένες γραμμές δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από πλοιοκτήτες των οποίων

τα πλοία και τα δρομολόγια πληρούσαν τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ –

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

7.1 Οι όροι της πρόσκλησης οι οποίοι αποτελούν και όρους της σύμβασης, δύνανται να

μεταβληθούν μετά από συναίνεση των συμβαλλομένων.

7.2 Οι ελάχιστες δρομολογιακές απαιτήσεις κάθε γραμμής είναι εκείνες που περιγράφονται στη

στήλη 1 του πίνακα. Ο απαιτούμενος αριθμός πλοίων για τα οποία θα συναφθούν συμβάσεις για

κάθε γραμμή και τα χαρακτηριστικά αυτών περιγράφονται στη στήλη 2 του πίνακα.

7.3 Για κάθε γραμμή του πίνακα που θα συναφθεί σύμβαση σύμφωνα με την παρούσα και

καθ΄όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης:

α) η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. διατηρεί το δικαίωμα ν’ αποδέχεται δηλώσεις δρομολόγησης ή και να συνάπτει

συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για άλλες δρομολογιακές γραμμές που δεν συμπίπτουν

με τις γραμμές των συμβάσεων που συνάπτονται με την παρούσα πρόσκληση, έστω και εάν

υπάρχουν κοινές αναφορές σε νησί ή νησιά.

-5-

β) στην περίπτωση που οι δρομολογιακές απαιτήσεις της γραμμής δεν καλυφθούν πλήρως

σύμφωνα με την παράγραφο 6 της παρούσας πρόσκλησης, η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. διατηρεί το δικαίωμα

ν’αποδέχεται δηλώσεις δρομολόγησης ή να συνάπτει συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας στις ίδιες δρομολογιακές γραμμές, μέχρι των ορίων των δρομολογιακών απαιτήσεων της γραμμής που περιγράφονται στον πίνακα. Ειδικότερα στην περίπτωση υποβολής δηλώσεων δρομολόγησης

πλοίων, η επιλογή και αποδοχή των δηλώσεων θα γίνεται σύμφωνα με τ’ αναφερόμενα στην

παρούσα.

7.4 Κατά τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου οι πλοιοκτήτες των επιλεγέντων πλοίων

δύνανται με τη σύμφωνη γνώμη της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., να τροποποιούν προσωρινά τα δρομολόγια τους,

να προσθέτουν λιμάνια προσέγγισης της επιθυμίας τους, έστω και εποχιακά, πέραν των

αναφερομένων στον πίνακα της παρούσας.

7.5 Τα προγράμματα των δρομολογίων των πλοίων για τα οποία θα συναφθούν συμβάσεις

τελούν υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.

Η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. δύναται, καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης, να τροποποιεί τα ωράρια εκτέλεσης

των δρομολογίων για λόγους τάξης, ασφάλειας και λειτουργικότητας στους λιμένες των γραμμών.

7.6 Οι πλοιοκτήτες υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ότι τα πλοία τους κατά την εκτέλεση των

δρομολογίων διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα από τις ισχύουσες διατάξεις ναυτιλιακά έγγραφα,

πιστοποιητικά ασφαλείας και προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, πιστοποιητικό κλάσης

από αναγνωρισμένο νηογνώμονα καθώς και ότι πληρούν τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας

στα θέματα ασφάλειας και υγιεινής- ενδιαίτησης επιβατών και πληρώματος καθώς επίσης ότι η

σύνθεση και οι όροι εργασίας του πληρώματος είναι σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα

νομοθεσία.

7.7 Για την κάλυψη αυξημένων συγκοινωνιακών αναγκών ή αναγκών μεταφοράς επικίνδυνων

οχληρών φορτίων, τα επιλεγέντα πλοία υποχρεούνται, μετά από σχετική εντολή του αρμόδιου

κατά περίπτωση οργάνου, να εκτελούν έκτακτα δρομολόγια ή έκτακτες προσεγγίσεις.

8.ΕΓΓΥΗΣΗ –ΚΥΡΩΣΕΙΣ

8.1 Μετά την ανάδειξη των επιλεγέντων πλοίων και πριν την υπογραφή της σύμβασης,

κατατίθεται για κάθε πλοίο εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για ποσόν σε ευρώ ίσο με :

α) τον αριθμό του χειμερινού πρωτοκόλλου επιβατών επί 30 Ευρώ, για τα επιβατηγά πλοία (Ε/Γ

ή Ε/Γ-Ο/Γ)

β) 10.000 Ευρώ, για τα Φ/Γ-Ο/Γ πλοία

Η εγγυητική επιστολή να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον ενός μηνός μετά το τέλος της

συναφθείσας σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας (30/11/2013).

8.2 Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προϋποθέσεις του άρθρου 25

του ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ Α΄150).

8.3 Με απόφαση του Υφυπουργού δύναται να επιβάλλεται ολική ή μερική κατάπτωση του ποσού

της εγγυητικής επιστολής για την μη ακριβή ή καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης,

ανεξαρτήτως τυχόν άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Νόμου 2932/01.

8.4 Σε περίπτωση επαναλαμβανομένων παραβάσεων, με απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων, δύναται ν’ ακυρώνεται μονομερώς η υπογραφείσα σύμβαση.

-6-

9.ΝΑΥΛΟΣ

Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις καθορισμού ναύλων, καθώς και

τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις «περί επιβολής υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας» υπό τη

μορφή εκπτώσεων επί του ισχύοντα ναύλου επιβατών, οχημάτων ή εμπορευμάτων.

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

10. 1 Το πλοίο, το οποίο κατά τη διάρκεια της σύμβασης προβλέπεται να εξυπηρετεί την

δρομολογιακή γραμμή με σύμβαση ή συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, μπορεί να

αντικατασταθεί με άλλο ανάλογης μεταφορικής ικανότητας και αναλόγων προσόντων, μετά από

έγκριση του Υφυπουργού. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην

αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής επιστολή του

αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος ή άλλου νομικού προσώπου που εξέδωσε την εγγυητική

επιστολή καλής εκτέλεσης με την οποία θα βεβαιώνεται ότι αυτή εξακολουθεί να ισχύει και για το

χρονικό διάστημα της αντικατάστασης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

10. 2 Η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. δύναται να δρομολογήσει εκτάκτως πλοίο ή πλοία για την κάλυψη αυξημένων

συγκοινωνιακών αναγκών ή τη μεταφορά επικινδύνων ή ευπαθών ή οχληρών φορτίων, εφόσον

οι μεταφορές αυτές δεν καλύπτονται με τα πλοία για τα οποία θα υπογραφούν συμβάσεις.

Επίσης η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. διατηρεί το δικαίωμα να καλύψει τις συγκοινωνιακές ανάγκες με άλλα πλοία

εφόσον ο πλοιοκτήτης με τον οποίο υπεγράφη η σύμβαση δεν εκτελεί τις συμβατικές

υποχρεώσεις του, για οποιονδήποτε λόγο.

10.3 Ανεξαρτήτως των όρων – προϋποθέσεων της παρούσας πρόσκλησης η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. διατηρεί

το δικαίωμα αποδοχής δηλώσεων δρομολόγησης Ε/Γ-Υ/Γ, Ε/Γ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ και Ε/Γ – Ο/Γ

ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ πλοίων.

10. 4 Κάθε άλλο θέμα που δεν ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση, ρυθμίζεται από τις διατάξεις

του Νόμου 2932/2001 ( ΦΕΚ Α 145 ) όπως ισχύει.

11. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

11.1 Η παρούσα να δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, στην

εφημερίδα της Ε.Ε, καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

11.2 Περίληψη της παρούσας να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια τοπική και μια εβδομαδιαία τοπική

εφημερίδα. (Ν.3548/2007, ΦΕΚ Α΄68)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ

-7-

ΠΙΝΑΚΑΣ

Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ – ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΑ. ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.ΑΛΕΞ/ΛΗ-ΛΗΜΝΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟΣ-ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΚΩΣ-ΡΟΔΟΣ και επιστροφή

1 δρομολόγιο / εβδομάδα

Α. Ένα (1) Ε/Γ – Ο/Γ ΠΛΟΙΟ κλειστού τύπου.

Β. Το πλοίο να έχει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία:

(α) Μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες 350 (χειμώνα) –800 (θέρος)

(β) Επιφάνεια για φόρτωση παντός τύπου οχημάτων1500 τετραγ. μέτρα εκ των οποίων 1000 τετραγ.

μέτρα για φόρτωση Φ/Γ οχημάτων.

(γ) Ολικό μήκος 120 μ.

(δ) Κλίνες επιβατών 250

2.ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ και επιστροφή

2 δρομολόγια / εβδομάδα σε συνέχεια δρομολογίων ΠΕΙΡΑΙΑ-ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

Α. Ένα (1) Ε/Γ – Ο/Γ ΠΛΟΙΟ κλειστού τύπου.

Β. Το πλοίο να έχει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία:

(α) Μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες 300 (χειμώνα) –450 (θέρος)

(β) Επιφάνεια για φόρτωση παντός τύπου οχημάτων 600 τετραγ. μέτρα

εκ των οποίων 400 τετραγ. μέτρα για φόρτωση Φ/Γ οχημάτων.

(γ) Ολικό μήκος 100 μ.

(δ) Κλίνες επιβατών 50

3α. ΘΗΡΑ-ΘΗΡΑΣΙΑ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΣΙΚΙΝΟΣ- ΙΟΣ και επιστροφή

4 δρομολόγια / εβδομάδα

Α. Ένα (1) Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΟ κλειστού τύπου

Β. Το πλοίο να έχει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία:

(α) Μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες 100 (χειμώνα)-180 (θέρος)

(β) Επιφάνεια για φόρτωση παντός τύπου οχημάτων 200τετρ. μέτρα εκ των οποίων 100 τετρ. μέτρα

για φόρτωση Φ/Γ οχημάτων

(γ) Ολικό μήκος 60 μ.

3β.ΘΗΡΑ-ΑΝΑΦΗ και επιστροφή

3 δρομολόγια / εβδομάδα

Α. Ένα (1) Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΟ κλειστού τύπου

Β. Το πλοίο να έχει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία:

(α) Μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες 100 (χειμώνα)-180 (θέρος)

(β) Επιφάνεια για φόρτωση παντός τύπου οχημάτων 200 τετρ. μέτρα εκ των οποίων 100 τετρ. μέτρα

για φόρτωσηΦ/Γ οχημάτων

(γ) Ολικό μήκος 60 μ.

3γ.ΘΗΡΑ-ΙΟΣ-ΑΜΟΡΓΟΣ-ΘΗΡΑ

Θερινή περίοδο μόνο από 1/6 έως 31/08

1 δρομολόγιο / εβδομάδα

Α. Ένα (1) Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΟ κλειστού τύπου

Β. Το πλοίο να έχει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία:

(α) Μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες 100 (χειμώνα)-180 (θέρος)

(β) Επιφάνεια για φόρτωση παντός τύπου οχημάτων 200

τετρ. μέτρα εκ των οποίων 100 τετρ. μέτρα για φόρτωση Φ/Γ οχημάτων

(γ) Ολικό μήκος 60 μ.

-8-

4. ΡΟΔΟΣ-ΣΥΜΗ-ΤΗΛΟΣ-ΝΙΣΥΡΟΣ-ΚΩΣ και επιστροφή

Α. Ένα (1) Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΟ κλειστού τύπου

Β. Το πλοίο να έχει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία:

2 δρομολόγια / εβδομάδα

(α) Μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες 200 (χειμώνα)- 400 (θέρος)

(β) Επιφάνεια για φόρτωση παντός τύπου οχημάτων 500 τετρ. μέτρα εκ των οποίων 300 τετρ. μέτρα

για φόρτωση Φ/Γ οχημάτων

(γ) Ολικό μήκος 75 μ.

5.ΡΟΔΟΣ-ΜΕΓΙΣΤΗ(ΚΑΣΤ/ΖΟ) και επιστροφή

3 δρομολόγια / εβδομάδα

Α. Ένα (1) Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΟ κλειστού τύπου

Β. Το πλοίο να έχει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία:

(α) Μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες 200 (χειμώνα)- 400 (θέρος)

(β) Επιφάνεια για φόρτωση παντός τύπου οχημάτων 500τετρ. μέτρα εκ των οποίων 300 τετρ. μέτρα για

φόρτωση Φ/Γ οχημάτων

(γ) Ολικό μήκος 75 μ.

6. ΤΗΛΟΣ - ΡΟΔΟΣ και επιστροφή

3 δρομολόγια / εβδομάδα

Α. Ένα (1) Ε/Γ ΠΛΟΙΟ κλειστού τύπου

Β. Το πλοίο να έχει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία:

(α) Μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες 100 (χειμώνα)- 200 (θέρος)

(β) Ολικό μήκος 30 μ.

7.ΡΟΔΟΣ-ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ και επιστροφή

1 δρομολόγιο / εβδομάδα σε συνέχεια δρομολογίου από και προς Πειραιά.

Α. Ένα (1) Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΟ κλειστού τύπου

Β. Το πλοίο να έχει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία:

(α) Μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες 200 (χειμώνα)-400 (θέρος)

(β) Επιφάνεια για φόρτωση παντός τύπου οχημάτων 1000 τετρ. μέτρα εκ των οποίων 400 τετρ. μέτρα για

φόρτωση Φ/Γ οχημάτων

(γ) Ολικό μήκος 100 μ.

(δ) Κλίνες επιβατών 50

8.ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΣΗΤΕΙΑ-ΚΑΣΟΣ-ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΡΟΔΟΣ και επιστροφή

2 δρομολόγια / εβδομάδα σε συνέχεια δρομολογίων από και προς Πειραιά.

Α. Ένα (1) Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΟ κλειστού τύπου

Β. Το πλοίο να έχει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία:

(α) Μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες 350 (χειμώνα) – 800 (θέρος)

(β) Επιφάνεια για φόρτωση παντός τύπου οχημάτων 1500 τετρ. μέτρα εκ των οποίων 1000 τετραγ.

μέτρα γιαφόρτωση Φ/Γ οχημάτων

(γ) Ολικό μήκος 120 μ.

(δ) Κλίνες επιβατών 250

9.ΘΗΡΑ-ΑΝΑΦΗ-ΚΑΣΟΣ-ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΔΙΑΦΑΝΙ-ΧΑΛΚΗ-ΡΟΔΟΣ και επιστροφή

2 δρομολόγια / εβδομάδα σε συνέχεια δρομολογίων από και προς Πειραιά.

Α. Ένα (1) Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΟ κλειστού τύπου

Β. Το πλοίο να έχει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία:

(α) Μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες 350 (χειμώνα) –800 (θέρος)

(β) Επιφάνεια για φόρτωση παντός τύπου οχημάτων 1500 τετρ. μέτρα εκ των οποίων 1000 τετραγ. μέτρα για

φόρτωση Φ/Γ οχημάτων

(γ) Ολικό μήκος 120 μ.

(δ) Κλίνες επιβατών 250

-9-

10.ΔΙΑΦΑΝΙ-ΠΗΓΑΔΙΑ(ΚΑΡΠΑΘΟΥ) και επιστροφή

4 δρομολόγια / εβδομάδα

Α. Ένα (1) Ε/Γ ΠΛΟΙΟ το οποίο σύμφωνα με Π.Γ.Ε. δύναται να εκτελεί ως δρομολογιακό το αναφερόμενο

δρομολόγιο.

Β. Το πλοίο να έχει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία:

(α) Μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες 25 (χειμώνα) – 80 (θέρος)

(β) Ολικό μήκος 15 μ.

11. ΘΗΡΑΣΙΑ-ΟΙΑ ΘΗΡΑΣ (Ρίβα– Κόρφος- Αμμούδι) και επιστροφή

3 δρομολόγια / ημέρα

Α. Ένα (1) Ε/Γ ΠΛΟΙΟ το οποίο σύμφωνα με Π.Γ.Ε. δύναται να εκτελεί ως δρομολογιακό το αναφερόμενο δρομολόγιο.

12.ΡΟΔΟΣ-ΚΩΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ-ΧΙΟΣ-ΣΙΓΡΙ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και επιστροφή

1 δρομολόγιο / εβδομάδα τη θερινή περίοδο από 1/6 έως 30/9 κάθε έτους.

Α. Ένα (1) Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΟ κλειστού τύπου

Β. Το πλοίο να έχει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία:

(α) Μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες 800 (θέρος)

(β) Επιφάνεια για φόρτωση παντός τύπου οχημάτων 1500 τετρ. μέτρα εκ των οποίων 1000 τετραγ. μέτρα για

φόρτωση Φ/Γ οχημάτων

(γ) Ολικό μήκος 120 μ.

(δ) Κλίνες επιβατών 250

13. ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – ΛΗΜΝΟΣ και επιστροφή

6 δρομολόγια / εβδομάδα

Α. Ένα (1) Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΟ κλειστού τύπου

Β. Το πλοίο να έχει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

(α) Μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες 90 (χειμώνα) – 150 (θέρος)

(β) Επιφάνεια για φόρτωση παντός τύπου οχημάτων 150 τετρ.μέτρα εκ των οποίων 80 τετραγ. μέτρα για

φόρτωση Φ/Γ οχημάτων

(γ) Ολικό μήκος 40 μ.

14. ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ – ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ και επιστροφή

2 δρομολόγια / εβδομάδα

Α. Ένα (1) Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΟ κλειστού τύπου

Β. Το πλοίο να έχει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

(α) Μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες 100 (χειμώνα) – 200 (θέρος)

(β) Επιφάνεια για φόρτωση παντός τύπου οχημάτων 100 τετρ.μέτρα εκ των οποίων 40 τετραγ. μέτρα για

φόρτωση Φ/Γ οχημάτων

(γ) Ολικό μήκος 40 μ.

15. ΧΙΟΣ ή ΜΕΣΤΑ – ΣΑΜΟΣ και επιστροφή

Α. Ένα (1) Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΟ κλειστού τύπου

2 δρομολόγια / εβδομάδα

Β. Το πλοίο να έχει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία:

(α) Μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες 200 (χειμώνα)- 400 (θέρος)

(β) Επιφάνεια για φόρτωση παντός τύπου οχημάτων 500 τετρ. μέτρα εκ των οποίων 300 τετρ. μέτρα για

φόρτωση Φ/Γ οχημάτων

(γ) Ολικό μήκος 75 μ.

-10-

16.ΨΑΡΑ ή ΜΕΣΤΑ – ΣΙΓΡΙ – ΛΗΜΝΟΣ και επιστροφή

2 δρομολόγια / εβδομάδα σε συνέχεια δρομολογίων από Ραφήνα ή Λαύριο.

Α. Ένα (1) Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΟ κλειστού τύπου

Β. Το πλοίο να έχει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία:

(α) Μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες 200 (χειμώνα)- 400 (θέρος)

(β) Επιφάνεια για φόρτωση παντός τύπου οχημάτων 500 τετρ. μέτρα εκ των οποίων 300 τετρ. μέτρα για

φόρτωση Φ/Γ οχημάτων

(γ) Ολικό μήκος 75 μ.

17. ΒΟΛΟΣΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΧΙΟΣ – ΣΑΜΟΣ και επιστροφή

1 δρομολόγιο / εβδομάδα

Α. Ένα (1) Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΟ κλειστού τύπου

Β. Το πλοίο να έχει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία:

(α) Μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες 350 (χειμώνα) -800 (θέρος)

(β) Επιφάνεια για φόρτωση παντός τύπου οχημάτων 1500 τετρ. μέτρα εκ των οποίων 1000 τετραγ. μέτρα για

φόρτωση Φ/Γ οχημάτων

(γ) Ολικό μήκος 120 μ.

(δ) Κλίνες επιβατών 250

18. ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ –ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ–ΠΑΤΜΟΣ –ΛΕΙΨΟΙ –ΛΕΡΟΣ –ΚΑΛΥΜΝΟΣ –ΚΩΣ και επιστροφή

2 δρομολόγια / εβδομάδα τη θερινή περίοδο από 15/6 έως 15/9 κάθε έτους.

Α. Ένα (1) Ε/Γ ή Ε/Γ-Ο/Γ συμβατικό ή ταχύπλοο πλοίο

Β. Το πλοίο να έχει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία:

(α) Μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες 100 (θέρος)

(β) Ολικό μήκος 30 μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: