Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2009

Mία από τα ίδια...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 8 Ιουλίου 2009
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΜ/Φ.231.01/7062
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ & Ν.Π.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΙΓΑΙΟΥ & Ν.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Μικράς Ασίας 2 Προς: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Τ.Κ. : 81100 Μυτιλήνη
TELEX: 297 197
TELEFAX: 2251047.832
Τηλ. : 22510-38.350-1

Θέμα: Κατακύρωση αποτελεσμάτων ανοικτού, δημόσιου, διεθνή, μειοδοτικού, ως και επαναληπτικού διαγωνισμού της 11ης Μαρτίου 2009 για την εξυπηρέτηση
δρομολογιακών γραμμών με σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας
υπηρεσίας διάρκειας έως δώδεκα (12) ετών.
Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη :
Τις διατάξεις:
1.1. Του ΠΔ 63 / 2005 (ΦΕΚ 98/Α’) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
1.2. Της παραγράφου 5 του άρθρου ογδόου καθώς και τις λοιπές διατάξεις
του Ν. 2932/2001 “Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες
ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής
Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και
άλλες διατάξεις” (Α΄145) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις αριθ. 07/22-10-2008, 08/18-11-2008 και 09/19-12-2008 θετικές
γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ).
3. Την αριθ. ΔΜ/Φ231.01/135/9-1-2009 απόφαση ΥΕΝΑΝΠ «Προκήρυξη
Μειοδοτικού Διαγωνισμού ως και επαναληπτικού για την εξυπηρέτηση
δρομολογιακών γραμμών με σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης
δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας μέχρι δώδεκα (12) ετών».
4. Την αριθ. ΔΔΟ/Φ.101.81/1299/05-02-2009 απόφαση ΥΕΝΑΝΠ περί
συγκρότησης Επιτροπής διεξαγωγής μειοδοτικού διαγωνισμού για την
εξέταση των αιτήσεων συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών για την
εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη συμβάσεων ανάθεσης
δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας μέχρι δώδεκα (12) ετών και συγκρότησης
Επιτροπής εκδίκασης των ενστάσεων- προσφυγών του διαγωνισμού της
11-03-09.
5. Τα πρακτικά υπ’ αρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6 της Επιτροπής διενέργειας του
διαγωνισμού της 11-03-09 και τα υπ’ αριθμ. 1, 2, 3 και 4 της Επιτροπής
εκδίκασης ενστάσεων.
2
6. Την υπ’ αρ. 2/8112/0020/10-03-09 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «Τροποποίηση της αριθ. 2/45952/0020/13-09-2007 απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης».
7. Την από 7-7-09 εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Μεταφορών, σύμφωνα με
την παρ. 28 του Παραρτήματος Ι της προκήρυξης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού, δημόσιου, διεθνούς,
μειοδοτικού ως και επαναληπτικού διαγωνισμού της 11ης Μαρτίου 2009 για την
εξυπηρέτηση των κατωτέρω δεκατριών (13) ακτοπλοϊκών δρομολογιακών
γραμμών και για το χρονικό διάστημα όπως αναφέρονται στο συνημμένο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ .
2. Για υπογραφή των σχετικών συμβάσεων οι μειοδότες να προσκομίσουν
εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και όπου απαιτείται Υ.Δ. του άρθρου 8
του ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου τους ότι δεν έχει εκδοθεί
καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3414/2005.
3. H εξυπηρέτηση των γραμμών θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους και
προϋποθέσεις της ανωτέρω σχετικής (3), της παρούσας απόφασης, καθώς και
της απόφασης καθορισμού δρομολογίων (ημέρες και ώρες) ΥΕΝΑΝΠ/Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.
4. Ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου
νομιμότητας των συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την έκδοση της
σχετικής Πράξης και σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω σχετικής (3) της
παρούσας απόφασης.
5. Οι υπόλοιπες 4 γραμμές με Α/Α 4 στον ΠΙΝΑΚΑ Ι και με Α/Α 5, 11 και 12 στον
ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της προκήρυξης του διαγωνισμού για τις
οποίες δεν ανεδείχθησαν μειοδότες, έχουν συμπεριληφθεί στην υπ’ αριθμ.
ΔΜ/Φ231.01/5782/02-06-09 ΥΕΝΑΝΠ «Προκήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού ως
και επαναληπτικού για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη
Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας Διάρκειας μέχρι δώδεκα
(12) ετών».
6. Η παρούσα να κοινοποιηθεί για εκτέλεση και να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του
ΥΕΝΑΝΠ (www.yen.gr).
Συνημμένα: Παράρτημα (Φ. 10)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αναστάσης Παπαληγούρας
3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (μ.σ.)
1. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου 5, Μυτιλήνη
Τ. Κ. 81100
2. ΑΝΕΚ Α.Ε. Ακτή Κονδύλη 22, Πειραιάς Τ.Κ. 18545
3. ΑΝΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ – Αγ. Νικόλαος, Κάλυμνος Τ. Κ. 85200
4. Κ/Ξ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ– Αυστραλίας 3, Ρόδος Τ. Κ. 85100
5. ΑΙΟΛΙΣ Ν.Ε Αλκαίου και Αρίωνος Μυτιλήνη Τ. Κ. 81100
6. ΚΑΛΛΙΣΤΗ FERRIES Ν.Ε. Ακτή Μιαούλη 25, Πειραιάς Τ.Κ. 18534
7. ΜΑΡΕ Ν.Ε. – ΝΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Ν.Ε. – ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ Ν.Ε.
Ελαίων 57, Ν. Κηφισιά, Αθήνα Τ.Κ. 14564
8. ΣΑΜΗ Ν.Ε. – ΠΑΡΟΣ Ν.Ε. – ΚΑΣΟΣ Α΄ Ν.Ε. Κανθάρου 2 και Ακτή Μιαούλη,
Πειραιάς, Τ.Κ. 18537
9. ΜΠΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ν.Ε. Κανάρη 8, Πειραιάς Τ.Κ. 18538
10. ALPHA FERRIES Ν.Ε. Κανάρη 5-7, Πειραιάς Τ.Κ. 18537
11. ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ Ν.Ε., Κατάπολα Αμοργού Τ.Κ.84008
12. Συμπλοιοκτησίες Βελή Αναργύρου – Ηλία – Πασιάκου και Ν. Φραγκάκη & Υιοί
Χάλκη. Τ.Κ.85110

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (μ.σ.)
1. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Υφυπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Ι. Τζωάννου.
- Γραφείο Α΄/Υ Λ.Σ.
- Δ/νση Θαλασσίων Συγκοινωνιών Β’
- Κ.Ε.Ε.Π.
- ΔΠΝΤ (Για εισαγωγή στην ιστοσελίδα του ΥΕΝΑΝΠ)
- Γρ. Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.
2 Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις:
Λέσβου, Χίου , Σάμου , Δωδεκανήσου, Κυκλάδων
Γραφεία Νομαρχών.
3. Ένωση Επιχειρήσεων Ακτοπλοΐας
Ακτή Ποσειδώνος & Αριστείδου 15
185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
4. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών Ε/Γ πλοίων
Ακτή Μιαούλη 87 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
185 38 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
5. Ένωση Πορθμείων Εσωτερικού
Γούναρη 2
185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
6 . Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών Ακτοπλοϊκών Φορτηγών Πλοίων
Καποδιστρίου 24
185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
7. ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: Πειραιά Α΄ Λ/Τ, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Μυτιλήνης,
Λήμνου, Χίου, Σάμου, Αγ. Κηρύκου, Καρλοβασίου, Πάτμου, Λέρου, Καρπάθου,
Κάσου, Θήρας, Ρόδου, Κω, Καλύμνου, Χάλκης, Άνδρου, Σύρου, Τήνου, Λαυρίου,
Κέας, Κύθνου, Νάξου, Πάρου, Ίου, Φολεγάνδρου, Κιμώλου, Μήλου.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (μ. σ.)
􀂃 Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΑΙ. & Ν.Π.
􀂃 Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης
􀂃 Προϊστ. Δ/νσης Μεταφορών
􀂃 Τμήμα Άγονων Γραμμών (5 αντίτυπα)
􀂃 Προϊστ. Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού
􀂃 Τμ. Οικον. Διαχ/σης & Προμηθειών
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΙΓΑΙΟΥ & Ν.Π.
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
ΜΕΙΟΔΟΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11ης Μαρτίου 2009
ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ή ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
A/A
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΛΟΙΟΥ-
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ-
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ

1. Κατ.4
Από 01/09/2009 έως 31/10/2011
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΗΜΝΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟΣ-ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ
και επιστροφή.
Ένα (1) δρομολόγιο την εβδομάδα
.
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. με το Ε/Γ – Ο/Γ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ν.Μυτ. 35 έναντι μισθώματος τριάντα πέντε
χιλιάδων ευρώ (35.000,00€) ανά πλήρες δρομολόγιο,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών
νομίμων κρατήσεων.

2. Κατ.4 Από 01/09/2009 έως 31/10/2011
ΚΑΒΑΛΑ-ΛΗΜΝΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟΣ-ΒΑΘΥ
ΣΑΜΟΥ
και επιστροφή.

Ένα (1) δρομολόγιο την εβδομάδα.
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. με το Ε/Γ – Ο/Γ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ν.Μυτ. 35 έναντι μισθώματος είκοσι εννέα
χιλιάδων ευρώ (29.000,00€) ανά πλήρες δρομολόγιο,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών
νομίμων κρατήσεων.

3. Κατ.4 Από 01/09/2009 έως 31/10/2011
Για τις γραμμές με Α/Α 1,2,3 θα υπογραφεί μία ενιαία σύμβαση.
ΚΑΒΑΛΑ-ΛΗΜΝΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟΣ-
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ-ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣ
και επιστροφή
Ένα (1) δρομολόγιο την εβδομάδα.
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. με το Ε/Γ – Ο/Γ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ν.Μυτ. 35 έναντι μισθώματος τριάντα
χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) ανά πλήρες δρομολόγιο,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών
νομίμων κρατήσεων.
4. Κατ.5
Από 01/09/2009 έως 31/10/2010
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-ΛΗΜΝΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟΣ-
ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΚΩΣ-ΡΟΔΟΣ και
επιστροφή.
Ένα (1) δρομολόγιο την εβδομάδα για οκτώ (8)
μήνες το χρόνο έως 31/10 εκάστου έτους.
ΑΝΕΚ Α.Ε. με τα Ε/Γ – Ο/Γ «ΠΡΕΒΕΛΗΣ» Ν.Ρεθύμνου
06 και «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Λ» Ν.Αγ.Νικολάου 07 έναντι
μισθώματος εβδομήντα οκτώ χιλιάδων, ενιακοσίων
ενενήντα οκτώ ευρώ (78.998,00€) ανά πλήρες
δρομολόγιο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των
λοιπών νομίμων κρατήσεων.

5. Κατ.5 Από
01/09/2009 έως 31/10/2010
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ-ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ
και επιστροφή.
Δύο (2) δρομολόγια την εβδομάδα.
Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων του Αγαθονησίου
από και προς Πυθαγόρειο σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις της παραγράφου 45 του
Παραρτήματος Ι της Προκήρυξης.
A.N.E. Kαλύμνου με το Ε/Γ – Ο/Γ ‘’Ν. ΚΑΛΥΜΝΟΣ’’ Ν.Κ.
02 έναντι μισθώματος δύο χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα
ευρώ (2.490,00€) ανά πλήρες δρομολόγιο,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών
νομίμων κρατήσεων.

6. Κατ.1 Από
01/09/2009 έως 31/10/2020
ΡΟΔΟΣ-ΚΩΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΛΕΡΟΣ-ΛΕΙΨΟΙ-
ΠΑΤΜΟΣ ή ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ και επιστροφή.
Δύο (2) δρομολόγια την εβδομάδα κατά τη
χειμερινή περίοδο 1/11 έως 31/3 και ένα (1) τη
θερινή περίοδο 1/ 4 έως 31/10 εκάστου έτους, με
υποχρέωση εκτέλεσης ενός επιπλέον ελεύθερου
δρομολογίου την θερινή περίοδο.
Κατά την εκτέλεση των δύο δρομολογίων σε ένα τουλάχιστον την εβδομάδα θα γίνεται προσέγγιση στο Αγαθονήσι αντί της Πάτμου.
Δωρεάν μετακίνηση κατά την εκτέλεση όλων των δρομολογίων, των κατοίκων των Λειψών και Αγαθονησίου από και προς Λέρο σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις της παραγράφου 45 του
Παραρτήματος Ι Προκήρυξης.
Κοινοπραξία «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ» με το Ε/Γ-Ο/Γ-Κ/Τ «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ
ΠΡΑΪΝΤ» Ν.Ρ 46 έναντι μισθώματος είκοσι μίας χιλιάδων
επτακοσίων ευρώ (21.700,00€) ανά πλήρες δρομολόγιο,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών
νομίμων κρατήσεων.

7. Κατ.1 Από 01/09/2009 έως 31/10/2020
ΡΟΔΟΣ-ΧΑΛΚΗ-ΤΗΛΟΣ-ΝΙΣΥΡΟΣ-ΚΩΣ και
επιστροφή.
Δύο (2) δρομολόγια την εβδομάδα κατά τη
χειμερινή περίοδο 1/11 έως 31/3 και ένα (1) τη
θερινή περίοδο 1/ 4 έως 31/10 εκάστου έτους με
υποχρέωση εκτέλεσης ενός επιπλέον ελεύθερου
δρομολογίου την θερινή περίοδο.
Δωρεάν μετακίνηση κατά την εκτέλεση όλων των
δρομολογίων, των κατοίκων της Χάλκης και Τήλου
από και προς Ρόδο και της Νισύρου από και προς
Κώ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου
45 του Παραρτήματος Ι της Προκήρυξης.
Κοινοπραξία «ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ» με το Ε/Γ-Ο/Γ-Κ/Τ «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ
ΠΡΑΪΝΤ» Ν.Ρ 46 έναντι μισθώματος δέκα τεσσάρων
χιλιάδων ενιακοσίων ευρώ (14.900,00€) ανά πλήρες
δρομολόγιο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των
λοιπών νομίμων κρατήσεων.

8. Κατ.5 Από 01/09/2009 έως 31/10/2010
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΣΗΤΕΙΑ-ΚΑΣΟΣ-ΠΗΓΑΔΙΑ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΡΟΔΟΣ
και επιστροφή.
Δύο (2) δρομολόγια την εβδομάδα όλο το χρόνο τα
οποία να είναι συνέχεια δρομολογίων ΠΕΙΡΑΙΑ-
ΜΗΛΟΥ-ΘΗΡΑΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Κάσου από
και προς Κάρπαθο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις
της παραγράφου 45 του Παραρτήματος Ι της
Προκήρυξης.
ΑΝΕΚ Α.Ε. με τα Ε/Γ – Ο/Γ «ΠΡΕΒΕΛΗΣ» Ν.Ρεθύμνου
06 και «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Λ» Ν.Αγ.Νικολάου 07 έναντι
μισθώματος σαράντα μίας χιλιάδων, επτακοσίων πενήντα
ευρώ (41.750,00€) ανά πλήρες δρομολόγιο,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών
νομίμων κρατήσεων.

9. Κατ.5 Από 01/09/2009 έως 31/10/2010
ΘΗΡΑ-ΚΑΣΟΣ-ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΔΙΑΦΑΝΙ-
ΧΑΛΚΗ-ΡΟΔΟΣ και επιστροφή.
Δύο (2) δρομολόγια την εβδομάδα σε συνέχεια
δρομολογίων ΠΕΙΡΑΙΑ-ΘΗΡΑΣ.
Προσέγγιση στη νήσο Ανάφη κατά μετάβαση και
επιστροφή και στα δυό δρομολόγια
Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Κάσου από
και προς Κάρπαθο και της Χάλκης από και προς
Ρόδο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της
παραγράφου 45 του Παραρτήματος Ι της
Προκήρυξης.
ΑΝΕΚ Α.Ε. με τα Ε/Γ – Ο/Γ «ΠΡΕΒΕΛΗΣ» Ν.Ρεθύμνου
06 και «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Λ» Ν.Αγ.Νικολάου 07 έναντι
μισθώματος σαράντα τριών χιλιάδων, εννιακοσίων
πενήντα ευρώ (43.950,00€) ανά πλήρες δρομολόγιο,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών
νομίμων κρατήσεων.

10α. Κατ.2 Από 01/09/2009 έως 31/10/2020
ΣΥΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ-ΑΝΔΡΟΣ και επιστροφή.
Δύο (2) δρομολόγια την εβδομάδα κάθε Πέμπτη και
Παρασκευή βραδινή ώρα από Σύρο, διανυκτέρευση
στην Άνδρο και επιστροφή πρωϊνή ώρα από Άνδρο.
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. με το Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ
«ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΙΙ» Ν.Μυτ.38 έναντι μισθώματος
οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ
(8.377,00€) ανά πλήρες δρομολόγιο,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών
νομίμων κρατήσεων.

10β. Κατ.2 Από 01/09/2009 έως 31/10/2020
ΣΥΡΟΣ-ΚΥΘΝΟΣ-ΚΕΑ-ΛΑΥΡΙΟ και επιστροφή.
Το τμήμα ΚΕΑ –ΛΑΥΡΙΟ δεν επιδοτείται.
Ένα (1) δρομολόγιο την εβδομάδα με αναχώρηση
από Σύρο Τετάρτη απόγευμα και επιστροφή Πέμπτη
από Λαύριο.
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. με το Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ
«ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΙΙ» Ν.Μυτ.38 έναντι μισθώματος
δέκα τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα εννέα ευρώ
(13.659,00€) ανά πλήρες δρομολόγιο,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών
νομίμων κρατήσεων.

10γ. Κατ.2 Από 01/09/2009 έως 31/10/2020
ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-
ΔΟΝΟΥΣΑ-ΑΙΓΙΑΛΗ-ΚΑΤΑΠΟΛΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ-
ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΝΑΞΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΣΥΡΟΣ
Ένα (1) δρομολόγιο την εβδομάδα κάθε Δευτέρα. Το
δρομολόγιο ανά 15νθήμερο θα εκτελείται ως εξής:
ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ-ΚΑΤΑΠΟΛΑ-ΑΙΓΙΑΛΗ-ΔΟΝΟΥΣΑ-
ΝΑΞΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΣΥΡΟΣ
Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Δονούσας,
Κουφονησίου, Σχοινούσας και Ηράκλειας από και
προς Νάξο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της
παραγράφου 45 του Παραρτήματος Ι της
Προκήρυξης.
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. με το Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ
«ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΙΙ» Ν.Μυτ.38 έναντι μισθώματος
είκοσι τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι εννέα ευρώ
(23.129,00€) ανά πλήρες δρομολόγιο,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών
νομίμων κρατήσεων.

10δ. Κατ.2 Από 01/09/2009 έως 31/10/2020
ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-
ΣΙΚΙΝΟΣ-ΙΟΣ-ΘΗΡΑΣΙΑ-ΘΗΡΑ-ΑΝΑΦΗ
και επιστροφή.
Δύο (2) δρομολόγια την εβδομάδα κάθε Τρίτη και
Σάββατο από Σύρο, διανυκτέρευση στην Ανάφη και
επιστροφή την επομένη.
Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Φολεγάνδρου
και Σικίνου από και προς Ιο και της Ανάφης και
Θηρασιάς από και προς Θήρα σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις της παραγράφου 45 του
Παραρτήματος Ι της Προκήρυξης.
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. με το Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ
«ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΙΙ» Ν.Μυτ.38, έναντι μισθώματος
είκοσι επτά χιλιάδων πεντακόσια ένα ευρώ (27.501,00€)
ανά πλήρες δρομολόγιο, συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. και των λοιπών νομίμων κρατήσεων.

11α. Κατ.2 Από 01/09/2009 έως 31/10/2020
ΣΥΡΟΣ-ΚΥΘΝΟΣ-ΚΕΑ-ΛΑΥΡΙΟ και επιστροφή. Το
τμήμα ΚΕΑ-ΛΑΥΡΙΟ δεν επιδοτείται.
Δύο (2) δρομολόγια την εβδομάδα
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. με το Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ
«ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ Ι» Ν.Μυτ. 37 έναντι μισθώματος
δεκατριών χιλιάδων εξακόσια πενήντα εννέα ευρώ
(13.659,00€) ανά πλήρες δρομολόγιο,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών
νομίμων κρατήσεων.

11β. Κατ.2 Από 01/09/2009 έως 31/10/2020
ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΙΟΣ-ΣΙΚΙΝΟΣ-
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ και
επιστροφή.
Ένα (1) δρομολόγιο την εβδομάδα κάθε Παρασκευή
από Σύρο, επιστροφή Σάββατο από Μήλο.
Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Σικίνου και
Φολεγάνδρου από και προς Ιο και της Κιμώλου από
και προς Μήλο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της
παραγράφου 45 του Παραρτήματος Ι της
Προκήρυξης.
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. με το Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ
«ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ Ι» Ν.Μυτ. 37 έναντι μισθώματος
είκοσι επτά χιλιάδων πεντακόσια τριάντα επτά ευρώ
(27.537,00€) ανά πλήρες δρομολόγιο,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών
νομίμων κρατήσεων.

11γ. Κατ.2 Από 01/09/2009 έως 31/10/2020
ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΣΕΡΙΦΟΣ-ΣΙΦΝΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ-
ΜΗΛΟΣ και επιστροφή.
Τρία (3) δρομολόγια την εβδομάδα. Το ένα (1) χωρίς
προσέγγιση στην Πάρο.
Τα δρομολόγια θα εκτελούνται κάθε Τρίτη, Τετάρτη
και Κυριακή.
Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Κιμώλου από
και προς Μήλο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της
παραγράφου 45 του Παραρτήματος Ι της
Προκήρυξης.
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. με το Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ
«ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ Ι» Ν.Μυτ. 37 έναντι μισθώματος
είκοσι τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι εννέα ευρώ
(23.129,00€) ανά πλήρες δρομολόγιο,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών
νομίμων κρατήσεων.

11δ. Κατ.2 Από 01/09/2009 έως 31/10/2020
ΣΥΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ-ΑΝΔΡΟΣ και επιστροφή.
Ένα (1) δρομολόγιο την εβδομάδα με αναχώρηση
από Σύρο Τετάρτη απόγευμα και από Άνδρο Πέμπτη
πρωϊ.
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. με το Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ
«ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ Ι» Ν.Μυτ. 37 έναντι μισθώματος
οκτώ χιλιάδων τριακόσια εβδομήντα επτά ευρώ
(8.377,00€) ανά πλήρες δρομολόγιο,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών
νομίμων κρατήσεων.
12
12α.
Κατ.3
Από 01/09/2009
έως 31/10/2012
ΣΥΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ-ΑΝΔΡΟΣ
και επιστροφή.
Ένα (1) δρομολόγιο την εβδομάδα.
ΑΝΕΚ Α.Ε. με το Ε/Γ – Ο/Γ - Τ/Χ «HIGH SPEED I» Ν.Π.
10484 έναντι μισθώματος επτά χιλιάδων, τετρακόσια
σαράντα εννέα ευρώ (7.449,00€) ανά πλήρες δρομολόγιο,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών
νομίμων κρατήσεων.

12β. Κατ.3 Από 01/09/2009 έως 31/10/2012
ΣΥΡΟΣ-ΚΥΘΝΟΣ-ΚΕΑ-ΛΑΥΡΙΟ και επιστροφή.
Το τμήμα ΚΕΑ –ΛΑΥΡΙΟ δεν επιδοτείται.
Ένα (1) δρομολόγιο την εβδομάδα.
ΑΝΕΚ Α.Ε. με το Ε/Γ – Ο/Γ - Τ/Χ «HIGH SPEED I» Ν.Π.
10484 έναντι μισθώματος δώδεκα χιλιάδων, τετρακόσια
σαράντα ευρώ (12.440,00€) ανά πλήρες δρομολόγιο,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών
νομίμων κρατήσεων.

12γ. Κατ.3 Από 01/09/2009 έως 31/10/2012
ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ- ΔΟΝΟΥΣΑ-ΑΙΓΙΑΛΗ-
ΚΑΤΑΠΟΛΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ-ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-
ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΝΑΞΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΣΥΡΟΣ
Δύο (2) δρομολόγια την εβδομάδα. Το ένα (1)
δρομολόγιο θα εκτελείται ως εξής: ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-
ΝΑΞΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ-
ΚΑΤΑΠΟΛΑ-ΑΙΓΙΑΛΗ-ΔΟΝΟΥΣΑ-ΝΑΞΟΣ-ΠΑΡΟΣ-
ΣΥΡΟΣ.
Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Δονούσας,
Κουφονησίου, Σχοινούσας και Ηράκλειας από και
προς Νάξο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της
παραγράφου 45 του Παραρτήματος Ι της
Προκήρυξης.
ΑΝΕΚ Α.Ε. με το Ε/Γ – Ο/Γ - Τ/Χ «HIGH SPEED I» Ν.Π.
10484 έναντι μισθώματος είκοσι μια χιλιάδων, εκατόν
σαράντα εννέα ευρώ (21.149,00€) ανά πλήρες
δρομολόγιο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των
λοιπών νομίμων κρατήσεων.

12δ. Κατ.3 Από 01/09/2009 έως 31/10/2012
ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-
ΣΙΚΙΝΟΣ-ΙΟΣ-ΘΗΡΑΣΙΑ-ΘΗΡΑ-ΑΝΑΦΗ και επιστροφή.
Ένα (1) δρομολόγιο την εβδομάδα.
Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Φολεγάνδρου
και Σικίνου από και προς Ιο και της Ανάφης και
Θηρασιάς από και προς Θήρα σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις της παραγράφου 45 του
Παραρτήματος Ι της Προκήρυξης.
ΑΝΕΚ Α.Ε. με το Ε/Γ – Ο/Γ - Τ/Χ «HIGH SPEED I» Ν.Π.
10484 έναντι μισθώματος είκοσι πέντε χιλιάδων, εκατόν
ενενήντα ευρώ (25.190,00€) ανά πλήρες δρομολόγιο,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών
νομίμων κρατήσεων.

12ε. Κατ.3 Από 01/09/2009 έως 31/10/2012
ΣΥΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΙΟΣ-ΘΗΡΑ-ΣΙΚΙΝΟΣ-
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ και επιστροφή.
Ένα (1) δρομολόγιο την εβδομάδα.
Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Σικίνου,
Φολεγάνδρου και από και προς Ίο και της Κιμώλου
από και προς Μήλο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις
της παραγράφου 45 του Παραρτήματος Ι της
Προκήρυξης.
ΑΝΕΚ Α.Ε. με το Ε/Γ – Ο/Γ - Τ/Χ «HIGH SPEED I» Ν.Π.
10484 έναντι μισθώματος είκοσι επτά χιλιάδων, οκτακόσια
πενήντα ευρώ (27.850,00€) ανά πλήρες δρομολόγιο,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών
νομίμων κρατήσεων.

13. Κατ.5 Από 01/09/2009 έως 31/10/2010
ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ και επιστροφή
Έξι (6) δρομολόγια την εβδομάδα
Επιπλέον δύο (2) δρομολόγια το μήνα για μεταφορά
καυσίμων και οχληρών φορτίων
Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων του Αγίου
Ευστρατίου από και προς Μύρινα Λήμνου σύμφωνα
με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 45 του
Παραρτήματος Ι της Προκήρυξης.
ΑΙΟΛΙΣ Ν.Ε. με το Ε/Γ – Ο/Γ «ΑΙΟΛΙΣ» Ν.Μ 32 έναντι
μισθώματος δύο χιλιάδων, επτακόσια ευρώ (2.700,00€)
ανά πλήρες δρομολόγιο, συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. και των λοιπών νομίμων κρατήσεων.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αναστάσης Παπαληγούρας

Δεν υπάρχουν σχόλια: