Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010

Σχέδιο νόμου για την Υγεία


Το σχέδιο νόμου για την Υγεία έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το νομοσχέδιο παρουσιάστηκε και στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό, Γιώργο Παπανδρέου. Το ενημερωτικό σημείωμα που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο έχει ως εξής:

"ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"

Εισαγωγή

Βασική κατεύθυνση

Στήριξη του Ε.Σ.Υ. για την αναβάθμιση του σε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα υγείας με δημόσιο χαρακτήρα. Ένα σύστημα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες του πολίτη για υψηλού επιπέδου υπηρεσίες πρόληψης, περίθαλψης και φροντίδας με αξιοπρέπεια.

Oι δέκα στόχοι:

1. Εθνικό Σχέδιο για την πρόληψη και την προαγωγή της Υγείας - βελτίωση του επιπέδου υγείας του ελληνικού λαού.

2. Προσβασιμότητα σε όλους με στόχο την αντιμετώπιση των περιφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων στην Υγεία.

3. Βελτίωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Αναβάθμιση των δομών και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

4. Ορθολογική κατανομή και διαχείριση των οικονομικών πόρων του Ε.Σ.Υ., μείωση της σπατάλης, θέσπιση κανόνων διαφάνειας και ελέγχου στις προμήθειες. Εισροή πόρων από την αξιοποίηση της Ολοήμερης λειτουργίας των μονάδων του Ε.Σ.Υ. και των υποδομών του.

5. Ανάπτυξη και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του Ε.Σ.Υ.. Θεσμοθέτηση κινήτρων και αξιοκρατίας. Εκπαίδευση, κατάρτιση και έρευνα.

6. Νέα Αρχιτεκτονική της Υγείας και της Πρόνοιας σύμφωνα με τη νέα διοικητική διάθρωση της χώρας (Καλλικράτης), τις κοινωνικές και περιφερειακές ανάγκες - Υγειονομικός Χάρτης.

7. Ολοκλήρωση του Ε.Σ.Υ. με την ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

8. Καθιέρωση και άσκηση αποτελεσματικών ελέγχων στη παροχή των δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας.

9. Θεσμοθέτηση διαδικασιών κοινωνικής λογοδοσίας.

10. Ενδυνάμωση του εθελοντισμού στην υγεία και στην πρόνοια.

Η προάσπιση της υγείας των πολιτών και του γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος αποτελεί πολιτική προτεραιότητα και ανάγκη, ιδιαίτερα στην παρούσα δημοσιονομική / οικονομική συγκυρία.

Σήμερα η πρόκληση είναι διπλή:

" να ανταποκριθούμε στη στροφή των πολιτών προς το δημόσιο σύστημα υγείας αναβαθμίζοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών

" να αντιμετωπίσουμε ριζικά τη σπατάλη, την αδιαφάνεια και διασφαλίζοντας το δημόσιο συμφέρον στο χώρο της υγείας με την μείωση και τον εξορθολογισμό των δαπανών.

Το Σχέδιο υλοποίησης της Πολιτικής Υγείας - Προτεραιότητες-

Θεσμικές παρεμβάσεις - Προγραμματισμός

Ά Οι Αλλαγές στην Υγεία σε πέντε νομοθετικά βήματα

1. Νέο πλαίσιο προμηθειών υγείας και νοσοκομειακού φαρμάκου

" Νόμος 3846 ( ΦΕΚ Αρ. 66, Τεύχος Α /11/5/2010, άρθρο 28)

2. Αναβάθμιση του Ε.Σ.Υ.

Ολοήμερη λειτουργία - κίνητρα για την Περιφέρεια - ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό - Διοίκηση - Λογοδοσία -Εθελοντισμός

" Σχέδιο Νόμου : Ιούνιος 2010

3. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας - Νέα Αρχιτεκτονική Υγείας

(Μετά τον Καλλικράτη και το Ασφαλιστικό)

" Σχέδιο Νόμου : Οκτώβριος 2010

4. Εκπαίδευση - Κατάρτιση - Ειδικότητες και Έρευνα

" Σχέδιο Νόμου : β' εξάμηνο 2010

5. Πλαίσιο - Κανόνες στον Ιδιωτικό Τομέα Υγείας

" Νομοθετική ρύθμιση φθινόπωρο 2010

Σχέδιο Νόμου "Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Λοιπές Διατάξεις "

Τα βασικά σημεία του Σχεδίου Νόμου

1. Ολοήμερη Λειτουργία Νοσοκομείων

- Καθιερώνεται η ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων που ανήκουν στο ΕΣΥ με την επέκταση των εξωτερικών ιατρείων και τη διενέργεια επισκέψεων, διαγνωστικών, θεραπευτικών και επεμβατικών πράξεων πέραν του τακτικού ωραρίου.

- Οι μόνιμοι ειδικευμένοι ιατροί του νοσοκομείου όλων των βαθμίδων, οι πανεπιστημιακοί ιατροί, το νοσηλευτικό, το παραϊατρικό, το επιστημονικό μη ιατρικό και το διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου, καθώς και το αντίστοιχο επικουρικό προσωπικό, μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ολοήμερη λειτουργία.

- Η δαπάνη βαρύνει τον ασφαλιστικό φορέα του ασθενούς ή την ασφαλιστική του εταιρία. Τα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις με τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, στη βάση των οποίων θα καλύπτεται η αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας των νοσοκομείων.

- Τα έσοδα διατίθενται για την κάλυψη των αναγκών του νοσηλευτικού ιδρύματος, την αμοιβή επιπλέον εφημεριών, υπερωριακής απασχόλησης, και επικουρικού προσωπικού, καθώς και για την αναδιανομή στο εσωτερικό των Υγειονομικών Περιφερειών για την αντιμετώπιση περιφερειακών ανισοτήτων του ΕΣΥ.

- Οι πανεπιστημιακοί ιατροί των Νοσοκομείων που ανήκουν στο ΕΣΥ συμμετέχουν στην ολοήμερη λειτουργία αποκλειστικά σε χώρους του νοσηλευτικού ιδρύματος, και από 1/1/2011 δεν επιτρέπεται να διατηρούν προσωπικά ιατρεία.

- Προβλέπεται σύστημα ελέγχου της εφαρμογής και της τήρησης των όρων συμμετοχής στην ολοήμερη λειτουργία.

2. Ανάπτυξη ιατρικού δυναμικού στις μονάδες υγείας του Ε.Σ.Υ.

Ά Κίνητρα για την κάλυψη αναγκών της περιφέρειας

- Δίνονται κίνητρα για το διορισμό μόνιμων ιατρών Ε.Σ.Υ. σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, (προκήρυξη θέσεων σε ανώτερη βαθμίδα μετά από δύο άγονες προκηρύξεις, προσαύξηση μισθού κατά 10%, μοριοδότηση για κατάληψη νέας θέσης του ιατρού μετά από 5ετή παραμονή).

- Αλλάζει το σύστημα Επικουρικών Ιατρών. Στόχος η κάλυψη των αναγκών απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών. Προϋπόθεση για το διορισμό επικουρικών ιατρών στην περιφέρεια Αττικής και το Νομό Θεσ/νίκης η προηγούμενη θητεία ενός έτους στην περιφέρεια. Καθιερώνεται σύστημα επιλογής με αντικειμενικότητα και διαφάνεια.

- Προβλέπεται η δυνατότητα κάλυψης επιτακτικών αναγκών απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών από στρατιωτικούς ιατρούς ή από ιατρούς των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Ι.Κ.Α. (Μνημόνιο Συνεργασίας με Υπουργείο Άμυνας).

- Προκηρύσσονται κατά προτεραιότητα οι κενές θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές και προβλέπεται η δυνατότητα παραμονής του ήδη υπηρετούντος ιατρού μέχρι την κάλυψη της θέσης.

- Επιτρέπεται η απόσπαση προς την Περιφέρεια δημοσίων υπαλλήλων των οποίων οι σύζυγοι ανήκουν στο ιατρικό, τακτικό νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό του Ε.Σ.Υ.

Ά Ρυθμίσεις όρων απασχόλησης νοσοκομειακών γιατρών Ε.Σ.Υ.

Θεσπίζεται βαθμός Συντονιστή Διευθυντή ο οποίος πληρούται με ανοικτή προκήρυξη, εντός των ιατρών Διευθυντών του ΕΣΥ χωρίς μισθολογική διαφορά με το Διευθυντή.

Ά Ρυθμίσεις για τις Εφημερίες

Με στόχο ένα ασφαλές και σταθερό σύστημα εφημεριών, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νοσοκομείων θεσπίζεται μηνιαία αποζημίωση για πραγματοποιηθείσες εφημερίες για κάθε ιατρό, για έναν σταθερά προβλεπόμενο αριθμό υποχρεωτικών εφημεριών ανά μήνα.

Προβλέπεται η δυνατότητα πραγματοποίησης επιπλέον εφημεριών εφ' όσον διαπιστώνεται επιτακτική ανάγκη, η αμοιβή των οποίων καλύπτεται από τα έσοδα των νοσοκομείων.

3. Ρυθμίσεις για το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.

- Προβλέπεται η θέσπιση καθηκοντολογίου για τους νοσηλευτές

- Προβλέπεται ειδική διαδικασία του ΑΣΕΠ με ετήσιους κυλιόμενους πίνακες για την άμεση κάλυψη θέσεων με μόνιμο νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, που κενώνονται εξαιτίας συνταξιοδότησης ή παραίτησης.

- Διευρύνεται η δυνατότητα πρόσληψης επιπλέον κλάδων επικουρικού προσωπικού (Φαρμακοποιοί, Βοηθοί Φαρμακείου, Πληροφορικοί, Διαιτολόγοι, Ακτινοφυσικοί)

- Προσαρμόζεται η περιφερειακή συγκρότηση της ΕΝΕ στη νέα διοικητική διάρθρωση της χώρας και ενισχύεται η αντιπροσώπευση και η συμμετοχή στις εκλογικές της διαδικασίες.

4. Ρυθμίσεις για τη λειτουργία και τη διοίκηση των Μονάδων Υγείας του Ε.Σ.Υ. και των φορέων του συστήματος κοινωνικής αλληλεγγύης

Ά Διοίκηση Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.

-Μειώνονται τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων (Δ.Σ.) των νοσοκομείων κατά δύο και καταργείται η θέση του Αντιπροέδρου στα νοσοκομεία άνω των 400 οργανικών κλινών, από 1.1.2011.

- Ενδυναμώνεται η διοίκηση της Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων.

-Τροποποιείται η σύσταση του Κεντρικού Συμβουλίου Επιλογής για την πλήρωση των κενών θέσεων και την αξιολόγηση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. του Ε.Κ.Α.Β.

Ά Ενοποίηση φορέων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Προβλέπεται η δυνατότητα συγχώνευσης και ενοποίησης των διοικήσεων και των φορέων Πρόνοιας αρμοδιότητας Υ.Υ.Κ.Α. και η αντιστοίχησή τους στην περιφερειακή διάρθρωση της χώρας και στο εθνικό Πρόγραμμα Προνοιακών Δράσεων.

Ά Προσωπικό Δ.Υ.ΠΕ .

Προβλέπονται ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση κάλυψης αναγκών των Υ.Π.Ε. και των φορέων αρμοδιότητάς τους.

5. Υποστήριξη Πολίτη- Λογοδοσία- Εθελοντισμός

Ά Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη

Συνιστάται Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη σε κάθε νοσοκομείο, αρμόδιο για την υποδοχή, ενημέρωση, παρακολούθηση της διακίνησης των ασθενών, διοικητική υποστήριξη, συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων και, εν γένει, την προάσπιση των δικαιωμάτων των χρηστών υπηρεσιών υγείας. Προβλέπεται η σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων και αξιολόγησης με ευθύνη του Διοικητή.

Ά Συμβούλια Διαβούλευσης- Διαφάνειας - Λογοδοσίας

- Θεσπίζεται σε κάθε Δήμο "Συμβούλιο Διαβούλευσης, Διαφάνειας και Λογοδοσίας Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας", με αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση με σκοπό την ανάδειξη των θεμάτων περίθαλψης, δημόσιας υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Οι Διοικητές των Νοσοκομείων που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου ενημερώνουν για τα θέματα του Νοσοκομείου.

- Θεσπίζεται σε κάθε Περιφέρεια "Συμβούλιο Προγραμματισμού Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας" με αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση, με σκοπό τον προγραμματισμό, την αξιολόγηση, τον απολογισμό των δομών και δράσεων σε επίπεδο περιφέρειας για τα θέματα υγείας και πρόνοιας.

- Καθιερώνεται υποχρέωση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για ετήσια κατάθεση και παρουσίαση στην αρμόδια Επιτροπή του Κοινοβουλίου έκθεσης για την υγεία και κοινωνική πρόνοια.

Ά Εθελοντισμός

Εισάγεται ο θεσμός του εθελοντισμού φυσικών προσώπων και ομάδων σε φορείς υγείας και κοινωνικής πρόνοιας και προβλέπεται η τήρηση Μητρώου Εθελοντών, και η κατάρτιση προγραμμάτων εθελοντισμού.

6. Ρυθμίσεις για την Πρόνοια

Ά Ειδική πιστοποίηση των φορέων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας

Με στόχο την ίση μεταχείριση όλων των φορέων Κοινωνικής Φροντίδας υλοποιείται διαδικασία Ειδικής Πιστοποίησης και ένταξης των φορέων σε Μητρώο Πιστοποιημένων Φορέων.

Ά Αρμοδιότητες Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ενισχύεται ο συντονιστικός ρόλος του ΕΚΚΑ σε θέματα πρόνοιας.

Ά Ρυθμίσεις για θέματα πρόνοιας

Καλύπτονται κενά στην υφιστάμενη νομοθεσία σχετικά με τη χορήγηση του επιδόματος κίνησης σε αναπήρους, ορίζεται μέρα "κατά της σωματικής τιμωρίας ανηλίκων", ενισχύεται με μέτρα ηθικής φύσεως, η στήριξη της Πολιτείας στις οικογένειες με τρία τέκνα, διευκολύνεται η κυκλοφορία των τυφλών ατόμων και γενικότερα των ΑμεΑ.

7. Μέτρα για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιου χώρους

Με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας, θεσπίζεται η ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους του δημόσιους χώρους και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος από 1/09/2010.

Προβλέπεται προθεσμία συμμόρφωσης για τα καζίνο και τα κέντρα διασκέδασης, άνω των 300 τ.μ., με ζωντανή μουσική η 31/05/2011.

Αίρεται η ασάφεια του προϊσχύοντος νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τους χώρους στους οποίους απαγορεύεται η διαφήμιση προϊόντων καπνού.

Δημιουργείται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, "Διεύθυνση Εξαρτήσεων", στο πεδίο αρμοδιότητας της οποίας εντάσσονται και το κάπνισμα και το αλκοόλ.

Όργανα ελέγχου της τήρησης των διατάξεων για την απαγόρευση της διαφήμισης και του καπνίσματος ορίζονται οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και η Δημοτική Αστυνομία, επικουρικά δε οι Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές. Το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, ορίζεται ότι θα διενεργεί τον έλεγχο στους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, καθώς και δευτεροβάθμιο έλεγχο.

Για την παράβαση των σχετικών διατάξεων προβλέπονται κυρώσεις και συγκεκριμένα πρόστιμα, καθώς και προσωρινή ή οριστική ανάκληση άδειας λειτουργίας των καταστημάτων στα οποία απαγορεύεται το κάπνισμα ή η πώληση προϊόντων καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους, και στα οποία όπου διαπιστώνεται υποτροπή.

Οι λοιπές διατάξεις του Σχεδίου Νόμου

1. Κύρωση Τροποποιητικής Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και του Σωματείου "Ελπίδα-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο"

Με τη ρύθμιση αυτή κυρώνεται η επέκταση της δωρεάς που αφορά την κάλυψη του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, πέραν της κατασκευής Ογκολογικής Μονάδας Παίδων, δυναμικότητας 107 κλινών, και του ξενοδοχειακού εξοπλισμού στο Νοσοκομείο "Παίδων - Η Αγία Σοφία", που προβλέπεται από την αρχική σύμβαση της δωρεάς, όπως κυρώθηκε με νόμο το 2007.

2. Κεντρική Αρχή Διακρατικών Υιοθεσιών

Μετά την κύρωση, το έτος 2009, της Σύμβασης για "την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά με τη διακρατική υιοθεσία" ορίζεται ως κεντρική Αρχή για την εφαρμογή της το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Προβλέπεται η σύσταση και στελέχωση αυτοτελούς τμήματος "Κεντρική Αρχή Διακρατικών Υιοθεσιών".

3. Διατάξεις για την ψυχική υγεία

Λαμβάνονται μέτρα για την προώθηση της αποασυλοποίησης και της κατά το δυνατόν ελαφρότερης μορφής νοσηλείας.

4. Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Η παρούσα οικονομική συγκυρία, αλλά και η αλματώδης ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας, επιβάλλει την επιτάχυνση των διαδικασιών και την ευελιξία για την απόκτηση μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας στο ΕΣΥ με όρους δημοσίου συμφέροντος. Υπό αυτό το πνεύμα βελτιώνεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τον τρόπο απόκτησης εξοπλισμού και δίνεται η δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, διενέργειας των διαγωνισμών και στους ενδιαφερόμενους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας.

5. Επιτροπή Ιοντιζουσών και Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών

Η σύσταση μικτής επιτροπής ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών, με τη συγχώνευση των υφιστάμενων σήμερα δύο επιτροπών, αποβλέπει στην πληρέστερη ενημέρωση, στο συνεχή έλεγχο και στη διαμόρφωση όρων και προϋποθέσεων για τη διάχυση της βιοϊατρικής τεχνολογίας με όρους δημοσίου συμφέροντος στη χώρα.

6. Επάγγελμα Οδοντοτεχνίτη και Βοηθού Οδοντοτεχνίτη

Τροποποιείται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη και βοηθού οδοντοτεχνίτη, προκειμένου να προσαρμοστεί στις αλλαγές που έχουν επέλθει προ ετών στη νομοθεσία περί απονομής πτυχίου οδοντοτεχνίτη και βοηθού οδοντοτεχνίτη.

7. Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας (Ε.ΣΥ.Δ.Υ.)

Δεδομένου ότι ο ρόλος του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας για τη χάραξη πολιτικής δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα Στρατηγικών Σχεδίων Δράσης είναι ιδιαίτερα σημαντικός, και λόγω του ότι ουδέποτε συστήθηκε και λειτούργησε υπό τη μορφή Ανεξάρτητης Αρχής, όπως ορίστηκε το έτος 2005, επαναφέρεται η αρχική μορφή του.

8. Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)

Λαμβάνονται μέτρα για την καλύτερη λειτουργία του Ε.Κ.Α.Β.

9. Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)

Προβλέπεται η λειτουργία του Κέντρου επί 24ωρου βάσεως.

10. Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.)

Λαμβάνονται μέτρα για την ενίσχυση της λειτουργίας του Ε.Ο.Μ.


zougla.gr

1 σχόλιο:

GP είπε...

Πολύ καλό το νομοσχέδιο της υπουργού υγείας.Δεν το θέλουν οι τεμπέληδες και οι λουφαδόροι.Τέλος στις ανισότητες μεταξύ των ειδικοτήτων στις εφημερίες.
Π.Γ. ιατρός ΕΣΥ.