Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2010

Κύριε Σαπουνά Πρόεδρε του Λιμενικού Ταμείου Σάμου Καταβλήθηκαν από τον υπεύθυνο εκ του Νόμου τα Λιμενικά τέλη ναι η όχι;


Στις 20.4.2010 καταθέσαμε στο Πρόεδρο της Λιμενικής Επιτροπής Σάμου την παρακάτω αίτηση η οποία πήρε αρ.πρωτ. 413/20.4.2010. Το περιεχόμενο της αίτησης είναι σαφέστατο,έχει περάσει ο προβλεπόμενος εκ του Νόμου χρόνος και απάντηση μέχρι σήμερα δεν λάβαμε. Παρακαλούμε θερμά τον κ.Σπανό Γεώργιο να μας πει τι έχει συμβεί,

κ.Πρόεδρε του Λιμενικού Ταμείου Σάμου σας ρωτάμε:

Καταβλήθηκαν από τον υπεύθυνο εκ του Νόμου τα Λιμενικά τέλη ναι η όχι;
ΠΡΟΣ

Τον Πρόεδρο της Λιμενικής Επιτροπής

Του Λιμενικού Ταμείου Σάμου.

Κύριε Πρόεδρε

Σύμφωνα με το Ν.2399/96(ΦΕΚ 90 τ.Α)όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 242//03 πρέπει να αποδίδονται λιμενικά τέλη επί εισιτηρίων επιβατών και οχημάτων στην υπηρεσία σας.

Ο έλεγχος – παρακολούθηση των i) Λιμενικών δικαιωμάτων υπέρ των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων (Λιμ. Ταμεία ή Δημ. Λιμ. Ταμεία και Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε.) που απορρέουν από την χρήση των λιμενικών χωρών λιμενικής ζώνης (προβλήτες, κρηπιδώματα, αποβάθρες, νηοδόχοι, χώρους εναπόθεσης φορτίων κ.λ.π.) και εξομοιούμενους χώρους, την χρήση μηχανημάτων για τις φορτ/σεις, παραχώρηση χώρων αγκυροβολίου μικρών σκαφών και χρήση ευκολιών αυτών για τις ανάγκες των χρηστών των λιμένων.


ii) Τα λιμενικά τέλη επί των πλοίων, των σκαφών αναψυχής, επιβατών και οχημάτων υπέρ των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. που βεβαιώνονται και εισπράττονται από τις Λιμενικές Αρχές ή αποδίδονται από τους ναυτικούς πράκτορες.

Η καταληκτική ημερομηνία απόδοσης τελών είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα οφειλής μήνα.

Τα Λιμενικά τέλη εισπράττονται και αποδίδονται με ευθύνη αυτών που τα εκδίδουν στο λογαριασμό του δικαιούχου μαζί με υπεύθυνη δήλωση και κατάσταση εμφαίνουσα τον αριθμό των εκδοθέντων εισιτηρίων η ναύλων και το καταβεβλημένο χρηματικό ποσό

Σας παρακαλώ να μου γνωρίσετε :

1.Ποιος ναυτικός πράκτορας στη Σάμο(βαθύ) εκπροσωπούσε την Ναυτιλιακή Εταιρεία Κallisti ferries;

2.Να μου γνωρίστε εάν έχουν καταβληθεί –αποδοθεί τα αναλογούντα τέλη επιβατών και οχημάτων τα εκ του Νόμου προβλεπόμενα από τον αναφερόμενο πράκτορα που εκπροσωπούσε την Ναυτιλιακή Εταιρεία Κallisti ferries κατά το χρονικό διάστημα που η ναυτιλιακή εταιρεία είχε δρομολογήσει πλοίο στη Σάμο.

Ποιος γλύφει τον Πρόεδρο του Λ.Τ.Σάμου για την ασφάλεια πλοίων και Λιμεν.εγκαταστάσεων;-ΚΩΔΙΚΑΣ ISPS

Κύριε Βουλευτή της Σάμου ας το έχετε στα υπόψη

Τελικά έχει μεγάλη <<μάσα>> η Ιστορία , τώρα καταλαβαίνουμε γιατί γλύφει από εδώ και από εκεί και λιβανίζει τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Σάμου ο οσφυοκάμπτης.Πρόεδρε του Λιμενικού Ταμείου γνωρίζεις μήπως για αυτή την υπόθεση;

Τώρα αντιλαμβανόμαστε τις αλλαξοκαιριές και τις αγάπες .Κούνια που σε κούναγε καημένε!!!!!!!!!!!Τι είναι ο κώδικας ISPS;

Τον Δεκέμβριο του 2002, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) ενέκρινε την τροποποίηση της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS) και κατήρτισε Διεθνή Κώδικα για την Ασφάλεια των Πλοίων και των Λιμενικών Εγκαταστάσεων (Κώδικας ISPS). Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε τον Κανονισμό 725/2004 και η Ελλάδα τον επικύρωσε με το Π.Δ. 56/2004.

Ο Κώδικας ISPS είναι υποχρεωτικός και αποτελεί ένα νέο πλαίσιο για την αναγνώριση και διαχείριση απειλών κατά της ασφάλειας πλοίων και λιμανιών. Στόχος του είναι ο εντοπισμός και η αξιολόγηση πιθανών τρομοκρατικών απειλών και η λήψη αναγκαίων προληπτικών μέτρων για την προστασία των πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται στο διεθνές εμπόριο. Ήτοι σε επιβατηγά και φορτηγά πλοία και σε λιμενικές εγκαταστάσεις που παρέχουν υπηρεσίες στα πλοία των κατηγοριών που εκτελούν διεθνή δρομολόγια.

Οι λιμενικές εγκαταστάσεις της ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης είναι από τις πρώτες (2004) που λειτουργούν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κώδικας ISPS, έχοντας λάβει τον κωδικό GRITA 0001 από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO).

Οι βασικές υποχρεώσεις της ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕΘΙΒ. ΑΕ, ως φορέα διαχείρισης των λιμενικών εγκαταστάσεων της ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης είναι:

  • η διενέργεια Αξιολόγησης Ασφάλειας της εγκατάστασης (ΑΑΛΕ) σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Κώδικας ISPS, με αντικειμενικό στόχο τον προσδιορισμό των πιθανών απειλών και των ευαίσθητων σημείων στα οποία οι λιμενικές εγκαταστάσεις είναι ευάλωτες αλλά και την ανεύρεση τρόπων και μεθόδων εξάλειψης αυτών των αδυναμιών,
  • η κατάρτιση Σχεδίου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης, με βάση την Αξιολόγηση Ασφαλείας, το οποίο καλύπτει αποτελεσματικά τη διασύνδεση πλοίου/λιμένα, προβλέποντας τρία επίπεδα ασφαλείας,
  • τα μέτρα και εξοπλισμό αποφυγής μη εξουσιοδοτημένης μεταφοράς επικίνδυνων ουσιών, όπλων και συσκευών που προορίζονται για χρήση ενάντια σε ανθρώπους, πλοία και εγκαταστάσεις,
  • οι διαδικασίες ανταπόκρισης στις απειλές ασφάλειας, εκκένωσης σε περίπτωση απειλών ή παραβιάσεων της ασφάλειας,
  • οι διαδικασίες αναφοράς έκνομων γεγονότων κατά της ασφάλειας των μεταφορών,
  • οι διαδικασίες εκτέλεσης ενεργειών σε περίπτωση που ενεργοποιείται το σύστημα αναγγελίας ασφάλειας ενός πλοίου που βρίσκεται εντός της λιμενικής εγκατάστασης,
  • ο διορισμός του Υπεύθυνου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης, ο οποίος συμμετέχει στην Επιτροπή «Αρχής Ασφάλειας Λιμένα περιοχής ευθύνης Υ/Χ Αντίκυρας».

Β. Άλλα Μέτρα Ασφάλειας

Πέρα των παραπάνω μέτρων ασφάλειας που επιβάλλει ο κώδικας ISPS, η ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. ΑΕ έχει εξασφαλίσει τις υποδομές εκείνες που προστατεύουν τα πλοία από διάφορους τύπους ατυχημάτων ,όπως πυρκαγιά, ρύπανση, μόλυνση και εργατικά ατυχήματα, ενώ οι εργαζόμενοι είναι εκπαιδευμένοι στις Α΄Βοήθειες.

Έχει, επίσης, φροντίσει να ασφαλίσει τους εργαζόμενους ακόμη και τρίτους που εργάζονται κατά την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων στις λιμενικές εγκαταστάσεις.


Δεν υπάρχουν σχόλια: