Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2010

Ευρωβαρόμετρο για το Κοινωνικό Κλίμα στην Ε.Ε.: Οι Ευρωπαίοι είναι σε γενικές γραμμές ικανοποιημένοι από τη ζωή τους αλλά ανησυχούν σχετικά με το μέλ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

EUROPE DIRECT

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Οι Ευρωπαίοι είναι κατά μέσο όρο αρκετά ικανοποιημένοι από την προσωπική τους κατάσταση, αλλά λιγότερο ικανοποιημένοι όταν πρόκειται για την οικονομία, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις κοινωνικές πολιτικές στη χώρα τους, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες. Το Ευρωβαρόμετρο σχετικά με το κοινωνικό κλίμα στην ΕΕ διαπίστωσε επίσης μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών, με πιο ικανοποιημένους σε γενικές γραμμές ως προς την προσωπική τους κατάσταση τους κατοίκους των σκανδιναβικών χωρών και των Κάτω Χωρών. Η έρευνα αποτελεί μέρος της Έκθεσης για την Κοινωνική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δημοσιοποιήθηκε επίσης σήμερα, η οποία εξετάζει τις κοινωνικές τάσεις στην Ευρώπη και έχει ως επίκεντρο φέτος τη στέγαση.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Ευρωβαρομέτρου, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι είναι σε γενικές γραμμές ικανοποιημένοι με τη ζωή τους, με βαθμολογία κατά μέσο όρο +3,2 βαθμούς (σε μια κλίμακα από -10 έως +10). Παρατηρούνται όμως μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα κράτη μέλη: το υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης δηλώθηκε στη Δανία, (+8,0), καθώς και στη Σουηδία, στις Κάτω Χώρες και στη Φινλανδία που έχουν επίσης υψηλά επίπεδα. Tο χαμηλότερο επίπεδο ικανοποίησης σημειώθηκε στη Βουλγαρία (-1,9), και κατόπιν στην Ουγγαρία, στην Ελλάδα και στη Ρουμανία.

Όσον αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες, οι Ευρωπαίοι είναι κατά μέσο όρο αρκετά δυσαρεστημένοι με τον τρόπο που λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες τους (-1,2 βαθμοί). Σε κάθε χώρα, εκτός του Λουξεμβούργου και της Εσθονίας, οι Ευρωπαίοι έχουν την αίσθηση ότι αυτό έχει επιδεινωθεί κατά τα τελευταία πέντε χρόνια και αναμένουν ότι θα εξακολουθήσει να χειροτερεύει (σε όλες τις χώρες εκτός του Λουξεμβούργου).


Όταν ερωτούνται σχετικά με συγκεκριμένες δημόσιες πολιτικές, οι Ευρωπαίοι είναι σε μεγάλο βαθμό ικανοποιημένοι με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης (+1,3 βαθμοί), από τους οποίους οι κάτοικοι του Βελγίου, των Κάτω Χωρών και του Λουξεμβούργου είναι οι πλέον ικανοποιημένοι (άνω των +5 βαθμών), ενώ οι άνθρωποι στη Βουλγαρία, στην Ελλάδα και στη Ρουμανία είναι λιγότερο ικανοποιημένοι (-3 βαθμοί ή χαμηλότερα).

Οι Ευρωπαίοι ήταν εξαιρετικά δυσαρεστημένοι με τον τρόπο αντιμετώπισης των ανισοτήτων και της φτώχειας στη χώρα τους (-2 βαθμοί). Μόνον οι ερωτηθέντες στο Λουξεμβούργο και στις Κάτω Χώρες έδωσαν θετική βαθμολόγηση, ενώ οι ερωτηθέντες στη Λετονία και την Ουγγαρία ήταν οι πιο έντονα δυσαρεστημένοι (-5 βαθμοί).

Στέγαση

Η πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση για την κοινωνική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι δαπανούν πλέον μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος τους για δαπάνες στέγασης απ' ό,τι δαπανούσαν πριν δέκα έτη (σχεδόν 4 ποσοστιαίες μονάδες και άνω), ενώ τα ενυπόθηκα δάνεια έχουν αυξηθεί πάρα πολύ σε όλη την ΕΕ.

Κατά μέσο όρο, οι Ευρωπαίοι δαπανούν ένα πέμπτο του διαθέσιμου εισοδήματός τους για τη στέγαση. Οι πληρωμές ενοικίου και υποθηκών αντιστοιχούν μόνον στο 30% των συνολικών δαπανών στέγασης στην ΕΕ, ενώ το άλλο 70% δαπανάται για επισκευές, συντήρηση και καύσιμα. Ύστερα από την ιδιωτικοποίηση της στέγασης, οι περισσότεροι άνθρωποι που ζουν στα κεντρικά και ανατολικά κράτη μέλη της ΕΕ είναι ιδιοκτήτες των σπιτιών τους, και οι επιβαρύνσεις για επισκευές, συντήρηση και καύσιμα αντιστοιχούν περίπου στο 90% των συνολικών δαπανών στέγασης.

Η έκθεση εξετάζει επίσης την ποιότητα της στέγασης και διαπιστώνει ότι πολλοί Ευρωπαίοι δηλώνουν ότι κατοικούν σε υποβαθμισμένα καταλύματα και ότι οι περισσότεροι άνθρωποι με χαμηλό εισόδημα δηλώνουν προβλήματα στέγασης.

Κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης

Μολονότι είναι πολύ νωρίς ακόμη για να αξιολογηθεί ο πλήρης κοινωνικός αντίκτυπος της κρίσης, η έκθεση διερευνά τα διδάγματα που μπορούμε να αποκομίσουμε από τις εμπειρίες προγενέστερων υφέσεων. Δείχνει ότι οι κοινωνικές δαπάνες έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προστασία εκείνων που επλήγησαν από την οικονομική ύφεση, αλλά ότι η πιθανότητα χορήγησης επιδόματος ανεργίας σε ανέργους παρουσιάζει διαφορές εντός της ΕΕ.

Ιστορικό

Η ειδική έρευνα του Ευρωβαρομέτρου σχετικά με το κοινωνικό κλίμα είναι η πρώτη από μια σειρά ετήσιων ερευνών για την παρακολούθηση της υποκειμενικής ευεξίας των ευρωπαίων πολιτών και πραγματοποιήθηκε τον Μάιο-Ιούνιο του 2009 με τη συμμετοχή πολιτών στα 27 κράτη μέλη. Η έρευνα περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τη γνώμη των πολιτών όσον αφορά την προσωπική κατάστασή τους, την εθνική οικονομική και κοινωνική κατάσταση και τις απόψεις τους σχετικά με τις πολιτικές των κυβερνήσεων τους σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανόμενης της υγειονομικής περίθαλψης και των συντάξεων.

Η έκθεση για την κοινωνική κατάσταση είναι μια ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εξετάζει διεξοδικά μακροχρόνιες κοινωνικές τάσεις στην ΕΕ με στόχο την παροχή επίκαιρων, αξιόπιστων και περιεκτικών στοιχείων σχετικά με την κοινωνική κατάσταση. Φέτος, επικεντρώνεται σε δύο θεμελιώδη θέματα της δημόσιας πολιτικής: τη στέγαση (συμπεριλαμβανομένων της κατάστασης ιδιοκτησίας και του κόστους, καθώς και των πιθανών επιπτώσεων της ύφεσης) και τα αποτελέσματα της έρευνας του Ευρωβαρομέτρου σχετικά με το κοινωνικό κλίμα.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ειδική έρευνα του Ευρωβαρομέτρου σχετικά με την κοινωνική κατάσταση

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

Έκθεση για την κοινωνική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=675&langId=en

Δεν υπάρχουν σχόλια: