Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010

Αλλα ρώτησε ο Βουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ άλλα απάντησε ο Υπουργός Εξωτερικών και Πρωθυπουργός στη Βουλή με θέμα τις αδελφοποιήσεις δήμωνΕλλάδας Τουρκίας


Άβαταρ μέλουςΚάτι δεν πάει καλά με την απάντηση που έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών και Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου στον Βουλευτή του ΛΑ.Ο.Σ Κωνσταντίνο Αϊβαλιώτη.


Στη δεύτερη παράγραφο του εγγράφου του Υπ/Εξ αναφέρεται ο Νόμος
3345/2005 άρθρο 4 παράγραφος 8.


Αναζητήσαμε τον Νόμο,μπορείτε να τον δείτε παρακάτω,και διαπιστώσαμε ότι ο Νόμος αφορά
Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων.

Με δεδομένη τη συμμετοχή της και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου, εκτός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ,σε πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Τουρκία ρωτάμε:

Το εύρος των αρμοδιοτήτων της Νομαρχίας Σάμου έχει κριθεί από τριμελή επιτροπή που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ;


Συμμετέχει από τον Νόμο εκπρόσωπος της ΕΝΑΕ ;

Πως καλύπτει η Νομαρχία Σάμου όλα αυτά τα έξοδα που πραγματοποιεί στη Τουρκία;


 2.α. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις μπορούν να
πραγματοποιούν πολιτιστικές,
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και ανταλλαγές αποστολών, καθώς και να συμμετέχουν 
ή 
να συνιστούν ευρωπαϊκά ή διεθνή δίκτυα συνεργασίας, αντίστοιχου ή 
παρεμφερούς 
διοικητικού επιπέδου, με σκοπό τη συνεργασία και αντιμετώπιση θεμάτων κοινού 
ενδιαφέροντος, ιδίως στους τομείς της ανάπτυξης, αξιοποίησης προγραμμάτων, 
δημόσιας υγείας, έκτακτων φυσικών φαινομένων, καθώς και της προστασίας του 
περιβάλλοντος. Οι παραπάνω συνεργασίες και συμμετοχές τελούν υπό τον 
περιορισμό του σεβασμού της εθνικής και της κοινοτικής νομοθεσίας και 
πολιτικής, καθώς και των ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας.
 
 β. Η δράση αυτή των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων αφορά μόνο σε θέματα των 
αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές καθορίζονται ρητά στο νόμο και μπορεί να 
αναπτύσσεται μόνο μέσα στο πλαίσιο της εθνικής εξωτερικής πολιτικής και των 
διακρατικών συμφωνιών. Η συμβατότητα της δράσης τους με τις εθνικές 
πολιτικές 
και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους κρίνεται από τριμελή Επιτροπή που 
συνιστάται για το σκοπό αυτόν με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εξωτερικών.

Στην Επιτροπή συμμετέχει
και εκπρόσωπος της Ε.Ν.Α.Ε.. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται το κανονιστικό 
πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής και αμοιβής των μελών της, καθώς και του 
γραμματέα της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297 Α`), όπως ισχύει
 Ν 3345/2005: Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων. (368922)

Αρθρο

4

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία

3

 Αρθρο 4
 Λειτουργικά θέματα της Ν.Α.
 
 1. α) Η πλήρωση των κενών ή κενούμενων οργανικών θέσεων του τακτικού 
προσωπικού όλων των κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων των Ο.Τ.Α. δεύτερου 
βαθμού διενεργείται με τη διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 18 του ν. 
2190/2004 (ΦΕΚ 28 Α`), όπως ισχύει κάθε φορά, μετά την έγκριση της Τριμελούς 
εξ Υπουργών Επιτροπής της ΠΥΣ 55/1998 (ΦΕΚ 252 Α`), όπως ισχύει
 
 β) Για την πρόσληψη του προσωπικού εκδίδεται απόφαση του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου, με την οποία αποφασίζεται η πραγματοποίηση των προσλήψεων. Η 
απόφαση αυτή περιλαμβάνει τις οργανικές θέσεις, για τις οποίες προορίζεται 
το 
προσωπικό, τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων κατά κατηγορία, κλάδο και 
ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα.
 
 γ) Με βάση αυτή την απόφαση εκδίδεται προκήρυξη από τον Νομάρχη, η οποία 
πριν τη δημοσίευσή της αποστέλλεται στο Α.Σ.Ε.Π., που οφείλει να την ελέγξει 
από άποψη νομιμότητας εντός είκοσι εργάσιμων ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η 
προθεσμία των είκοσι εργάσιμων ημερών τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του 
Α.Σ.Ε.Π.. Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται ολόκληρη στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (τεύχος προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.).
 
 Μετά την παρέλευση δέκα τουλάχιστον ημερών από την παραπάνω δημοσίευση, 
περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα, 
εφόσον εκδίδεται, και σε δύο ημερήσιες της έδρας του νομού. Η προκήρυξη 
αναρτάται στο κατάστημα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του Νομαρχιακού 
Διαμερίσματος. Για την ανάρτηση συντάσσεται πρακτικό.
 
 δ) Στην περίληψη αναφέρεται ο αριθμός των θέσεων που προκηρύσσονται κατά 
κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, τα απαιτούμενα προσόντα, ο αριθμός του 
φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως που έχει δημοσιευθεί η προκήρυξη, η 
υπηρεσία, στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις και η προθεσμία υποβολής 
αιτήσεων, η οποία είναι εικοσαήμερη και αρχίζει από την επόμενη της 
τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης στον τύπο. Η δημοσίευση της περίληψης 
γίνεται μετά από δέκα ημέρες τουλάχιστον από τη δημοσίευση της προκήρυξης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.). Το περιεχόμενο 
της περίληψης μεταδίδεται παραλλήλως και όπου αυτό είναι δυνατόν και από 
ραδιοτηλεοπτικά μέσα.
 
 ε) Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
(ΦΕΚ 
75 Α`) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες 
ποινικές κυρώσεις.
 
 στ) Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων καταρτίζονται από τριμελή επιτροπή, 
η 
οποία συνιστάται σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή Νομαρχιακό Διαμέρισμα και 
αποτελείται από έναν νομαρχιακό σύμβουλο ως Πρόεδρο, και δύο προϊσταμένους 
Διευθύνσεων ή Τμημάτων της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του οικείου 
Νομαρχιακού Διαμερίσματος ως μέλη και ελλείψει τούτων από άλλους μόνιμους 
υπαλλήλους της οικείας υπηρεσίας. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του 
Νομάρχη. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Γραμματέας της Επιτροπής. Με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση για τον πρόεδρο, τα 
μέλη και τον γραμματέα της Επιτροπής.
 
 ζ) Οι σχετικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π., 
το οποίο ασκεί έλεγχο αυτεπαγγέλτως ή μετά από ένσταση των υποψηφίων. Μετά 
τον έλεγχο ο οικείος φορέας καταρτίζει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης, 
καθώς και τους πίνακες διοριστέων, τους οποίους και αποστέλλει για 
δημοσίευση 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.). Η πρόσληψη 
όμως 
του προσωπικού μπορεί να γίνεται αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων 
κατάταξης των υποψηφίων και πριν από τον αυτεπάγγελτο ή κατ` ένσταση έλεγχο 
του Α.Σ.Ε.Π.. Μετά τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων, οι τυχόν 
ήδη προσληφθέντες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς απολύονται. Οι 
απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους 
έως την ημέρα της απόλυσης χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.
 
 2.α. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις μπορούν να πραγματοποιούν πολιτιστικές, 
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και ανταλλαγές αποστολών, καθώς και να συμμετέχουν 
ή 
να συνιστούν ευρωπαϊκά ή διεθνή δίκτυα συνεργασίας, αντίστοιχου ή 
παρεμφερούς 
διοικητικού επιπέδου, με σκοπό τη συνεργασία και αντιμετώπιση θεμάτων κοινού 
ενδιαφέροντος, ιδίως στους τομείς της ανάπτυξης, αξιοποίησης προγραμμάτων, 
δημόσιας υγείας, έκτακτων φυσικών φαινομένων, καθώς και της προστασίας του 
περιβάλλοντος. Οι παραπάνω συνεργασίες και συμμετοχές τελούν υπό τον 
περιορισμό του σεβασμού της εθνικής και της κοινοτικής νομοθεσίας και 
πολιτικής, καθώς και των ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας.
 
 β. Η δράση αυτή των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων αφορά μόνο σε θέματα των 
αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές καθορίζονται ρητά στο νόμο και μπορεί να 
αναπτύσσεται μόνο μέσα στο πλαίσιο της εθνικής εξωτερικής πολιτικής και των 
διακρατικών συμφωνιών. Η συμβατότητα της δράσης τους με τις εθνικές 
πολιτικές 
και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους κρίνεται από τριμελή Επιτροπή που 
συνιστάται για το σκοπό αυτόν με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εξωτερικών. Στην Επιτροπή συμμετέχει 
και εκπρόσωπος της Ε.Ν.Α.Ε.. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται το κανονιστικό 
πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής και αμοιβής των μελών της, καθώς και του 
γραμματέα της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297 Α`), όπως ισχύει
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ.σχετική ΥΑ οικ.45203/2005 (ΦΕΚ 1269 Β΄/2005) περί σύστασης 
και λειτουργίας της Επιτροπής του άρθρου 4 παρ.2 του ν. 3345/2005.
 
 γ. Για την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στη 
νομοπαρασκευαστική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στους τομείς που 
ενδέχεται να έχουν συνέπειες σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, οι 
Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις εκπροσωπούνται στην αντιπροσωπευτική συνέλευση της Επιτροπής 
των Περιφερειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού και του κοινοτικού 
δικαίου.
 
 3. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 30 του ν. 3274/2004 εφαρμόζονται και 
για 
το καλλιτεχνικό προσωπικό των Ο.Τ.Α. δεύτερου βαθμού.
 
 4. Η Ε.Ν.Α.Ε. μπορεί να προσλαμβάνει έως τρεις ειδικούς συμβούλους ή 
ειδικούς συνεργάτες. Οι ανωτέρω προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού 
δικαίου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία του 
οργάνου 
που τους προσλαμβάνει Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 
2 έως και 7 του άρθρου 31 του ν. 3274/2004.
 
 5. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 15 του Π.δ. 30/1996, όπως αυτό έχει 
αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3274/2004, προστίθεται 
εδάφιο ως εξής:
 
 "Ο πρόεδρος των ανωτέρω Νομαρχιακών Επιτροπών ορίζεται με απόφαση του 
Προέδρου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μεταξύ των μελών του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου. Δεν επιτρέπεται να ορισθεί Πρόεδρος νομαρχιακός σύμβουλος που 
έχει ορισθεί Αντινομάρχης. Οι διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία των 
Νομαρχιακών Επιτροπών, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
προέδρων και των μελών τους εφαρμόζονται αναλόγως και στις Νομαρχιακές 
Επιτροπές της παραγράφου αυτής."
 
 6. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του όρθρου 6 του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 
Α`), 
όπως έχει κωδικοποιηθεί αντιστοίχως με το όρθρο 21 του Π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 
Α`), καταργείται
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: